Besluitenlijst B&W openbaar 16 april 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (Directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 9 april 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627121740

Oprichting gemeenschappelijke regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Voor de regionale taken Jeugd en Wmo is het voornemen van de colleges van Midden-Holland om deze taken in een GR onder te brengen. Streefdatum is
1 januari 2025. De concept regeling wordt voorzienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Hierin staan de juridische afspraken die de vijf gemeenten met elkaar vastleggen over de uitvoering van de taken die bij de gemeenschappelijke regeling worden belegd. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is vastgelegd dat de raden op twee momenten formeel worden betrokken. Als eerste is er een zienswijzeprocedure waarbij raden hun wensen en bedenkingen op de concept regeling kunnen geven. Als tweede is er een toestemmingsprocedure waar raden de finale toestemming wordt gevraagd. Met het voorliggende besluit van elk van de vijf colleges start het formele zienswijze proces met de vijfgemeenteraden. Deze periode duurt formeel 8 weken. In overleg met de griffiers is afgesproken dat de gemeenteraden uiterlijk 19 juni een besluit nemen over de zienswijze, zodat ook de periode van de meivakanties goed worden overbrugd en er tijd is om de zienswijzen regionaal af te stemmen.

Zaaknummer: 062735146

Bezwaar tegen verkeersbesluit parkeerplaatsen voor laadpaal t.h.v. Brugweg 27

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt van 15 juni 2023 (gepubliceerd op 21 juni 2023) in stand te laten onder aanvulling van de heroverweging van het bestreden besluit.
 3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 4. Bijlagen 1 t/m 3 niet openbaar te maken op grond van art. 5.1, tweede lid, sub e van de Wet open overheid.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 15 juni 2023 besloten een parkeervlak voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie ter hoogte van Brugweg 27 aan te wijzen. Dit besluit is op 21 juni 2023 gepubliceerd in het Gemeenteblad. Tegen dit besluit is door een inwoner bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin wordt door de commissie geadviseerd om een volledig nieuwe belangenafweging te maken. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en heeft een nieuwe belangenafweging gemaakt. Naar aanleiding van deze nieuwe belangenafweging heeft het college besloten dat het besluit niet onrechtmatig en niet onredelijk is. Het college heeft besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 0627128223

Centrale vuurwerkshow 2024/2025 en 2025/2026

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met een centrale licht-, geluid- en vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling2024-2025 en 2025-2026.
 2. De raad voor te stellen incidenteel € 25.000 voor zowel 2024 als 2025 beschikbaar testellen voor een centrale licht- geluid- en vuurwerkshow en dit te dekken uit de algemene middelen en de financiële consequenties voor 2024 te verwerken in de Eerste Bestuursrapportage 2024 en voor 2025 in de Kaderbrief 2025-2028.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen twee jaar is rond de jaarwisseling een centrale licht-, geluid- en vuurwerkshow georganiseerd op initiatief van een lokale marktpartij. Beide keren ging de show niet door als gevolg van de weersomstandigheden. Door in de komende twee jaar te investeren in een centrale show kan, in combinatie met horeca en een avondvullend programma, een jaarlijks terugkerend evenement ontstaan. Dit draagt bij aan een gevarieerd evenementenaanbod, georganiseerd door (lokale) ondernemers. Ook is het de bedoeling dat het bijdraagt aan vermindering van de hoeveelheid afgestoken vuurwerk.

Zaaknummer: 0627114340

Bezwaar voorkeursrecht Zuidplaspolder

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit de raad voor te stellen:

 1. Het advies van de commissie bezwaarschriften en de overwegingen uit dit advies over te nemen in de beslissing op het bezwaar tegen het raadsbesluit tot het vestigen van het voorkeursrecht op de aangewezen percelen in het gebied Zuidplaspolder (raadsbesluit van 13 december 2023).
 2. Het ingediende bezwaar tegen het besluit tot het vestigen van het voorkeursrecht op de aangewezen percelen in het gebied Zuidplaspolder (raadsbesluit van 13 december 2023) ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
 3. Het besluit van de raad tot het vestigen van het voorkeursrecht op de aangewezen percelen in het gebied Zuidplaspolder (raadsbesluit van 13 december 2023), waartegen bezwaar is gemaakt, in stand te laten.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad heeft op 13 december 2023 een voorkeursrecht gevestigd op een aantal percelen langs de Plasweg en de Zesde en Zevende Tochtweg in het gebied Zuidplaspolder. Hiertegen is bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin adviseert de commissie de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren. Het college zal de overwegingen uit dit advies voorleggen aan de raad zodat zij een beslissing kan nemen op het bezwaar.

Zaaknummer: 0627123255

Allonge op anterieure overeenkomst Kerkweg-Oost 155-157a

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het sluiten van de allonge op de overeenkomst tussen gemeente Waddinxveen en Aedefica Sonneborgh Ontwikkeling voor de ontwikkeling van de locatie Kerkweg Oost 155-157a te Waddinxveen.
 2. Om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 2 sub b van de Woo geheimhouding te leggen op bijlage 1 “Allonge op anterieure overeenkomst Kerkweg-Oost 155-157a” tot het moment dat de overeenkomst is uitgewerkt.

Samenvatting raad en pers: Aan de Kerkweg-Oost 155-157a wordt een zorgappartementencomplex gebouwd. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 5 juli 2017 het bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 28 juni2018 onherroepelijk geworden. Nadat de oorspronkelijke ontwikkelaar was weggevallen heeft de gemeente op 7 juni 2022 een overeenkomst gesloten met de partijen Sonneborgh Ontwikkeling B.V. en Aedifica N.V. over de ontwikkeling van het zorgappartementencomplex. Om het plan haalbaar te maken heeft de gemeente op 21 november 2023 ingestemd om het originele plan met 3 woonzorgeenheden uit te breiden binnen hetzelfde bouwvolume. Dit en enkele procedurele zaken zijn nu uitgewerkt in een overeenkomst. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de aanvullende overeenkomst binnenkort te ondertekenen. Zodat de ontwikkelaar de 27 woonzorgeenheden aan de Kerkweg-Oost 155-157a kan bouwen.

Zaaknummer: 0627128232

Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland over het besluit over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024.
 2. De raad te informeren over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft kennisgenomen van de brief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland over het besluit over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2024 (hierna RPW) en informeert de raad over dit besluit. Ieder jaar stelt de Provincie Zuid-Holland vast wat de woningbehoefte is in de regio. Met deze RPW voldoet het woningbouwprogramma van de regio Midden-Holland aan de woningbehoefte in de regio zoals de Provincie Zuid-Holland voorspelt. In de RPW is voor Waddinxveen een totaal van (circa) 3.900 woningen opgenomen voor de periode tot en met 2032.

Zaaknummer: 062777670

Verkiezing Nederlandse leden Europees Parlement 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024 over te gaan tot centrale stemopneming.
 2. Voor de verkiezingsdag op 6 juni 2024 20 stembureaus in te stellen zoals vermeld in bijlage 1.
 3. Per stembureau de leden te benoemen zoals vermeld in bijlage 2.
 4. Een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in te stellen voor de verkiezing van de leden van het EuropeesParlement.
 5. Tot lid van het GSB te benoemen de personen zoals vermeld in bijlage 3.
 6. De uitgebrachte stemmen op 7 juni 2024 centraal te tellen op de gemeentewerf aan de Coenecoop 53 inWaddinxveen.
 7. Voor de inzet op de verkiezingsdag op 6 juni 2024 en tijdens het centraal tellen van de stemmen op 7 juni 2024 per persoon een vergoeding te betalen zoals vermeld in bijlage 4.
 8. Het budget voor de verkiezingen structureel administratief te corrigeren van € 60.000,- naar € 85.000,- in de 1e Burap 2024.

Samenvatting raad en pers: Op 6 juni 2024 organiseren we de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de
stemmen, die op donderdag 6 juni op de kandidaten worden uitgebracht, op vrijdag 7 juni 2024 centraal te tellen. Dat gebeurt op de gemeentewerf, Coenecoop 53, tijdens een openbare vergadering van het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Het tellen begint om 9:00uur ’s ochtends. Deze telling is voor iedereen toegankelijk. Hiermee maakt het college de telling zo toegankelijk en transparant mogelijk voor onze inwoners. Op donderdagavond 6 juni worden op de verschillende stembureaus de stembiljetten op partijniveau geteld. Iedereen kan deze tellingen op de stembureaus bekijken. De voorlopige uitslag wordt niet bekend gemaakt op donderdagavond 6 juni en vrijdag 7 juni. Omdat er in andere landen van de Europese Unie ook in het weekend gestemd wordt. De definitieve uitslag maken we op maandag 10 juni vanaf 9:00 uur bekend. Het college heeft verder besloten om voor de komende verkiezing 20 stembureaus aan te wijzen. Ten opzichte van de vorige verkiezing komt er één stembureau bij. Dat is een extra toegankelijk stembureau dat speciaal bedoeld is voor kiezers die vanwege een (lichte) beperking graag in alle rust hun stem willen uitbrengen. Binnenkort staat het overzicht van deze stembureaus op www.waddinxveen.nl/verkiezingen.

Zaaknummer: 0627126417

Her ingebruikname bushaltes Coenecoop en aanleg bushaltes Station Triangel

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met het concept Vervoerplan 2025 van Qbuzz Zuid-HollandNoord van 8 maart 2024, en hiermee het opnieuw in gebruik nemen van 4 bushaltes op industrieterrein Coenecoop. Deze haltes worden door de gemeente aangepast aan de wettelijke toegankelijkheidseisen.
 2. In te stemmen met de aanleg van 3 nieuwe bushaltes; Halte Station Triangel; noordwaarts Halte Station Triangel; zuidwaarts Halte tegenover Coenecoop 19, nabij elektrahuisjes komend vanuit de richting Apollolaan.
 3. De raad via een memo te informeren over bovenstaande besluiten.

Samenvatting raad en pers: De provincie Zuid-Holland heeft met Qbuzz afspraken gemaakt over het aanbieden van openbaar vervoer in de regio. Voor Waddinxveen betekent dit verbeterde verbindingen met Gouda, Zuidplas, Lansingerland, Zoetermeer en Den Haag. Dit gaat vanaf half december 2024 in. Op bedrijventerrein Coenecoop worden verschillende oude bushaltes weer in gebruik genomen en toegankelijk gemaakt. Aan Qbuzz is voorgesteld om Station Waddinxveen Triangel op te nemen in het buslijnnetwerk. Hiervoor worden nieuwe haltes gemaakt aan de Coenecoopse zijde van het station. Met het toevoegen van Station Triangel krijgen reizigers een snelle overstap op de trein van R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.

Zaaknummer: 0627128561

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de PCW over parkeren in Park Triangel

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de PCW over parkeren in Park Triangel te beantwoorden met de brief in dit voorstel.

Samenvatting raad en pers: Op 18 maart 2024 stelde de fractie van de PCW schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over parkeren in Park Triangel. De vragen worden met dit collegevoorstel/besluit beantwoord.

Zaaknummer: 0627125798

Wijziging GR Promen

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de conceptwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Promen. Deze GR moet gewijzigd worden vanwege de wijziging in de wet Gemeenschappelijke Regeling die op 1 juli 2022 is ingegaan.

Zaaknummer: 0627121440

Actualisatie APV

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De nadere regels voorwaarden geveltuinen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen de tiende wijziging van de APV Waddinxveen 2009 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Op 29 mei 2024 heeft de gemeenteraad de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (verder: APV) vastgesteld. In de APV is een aantal onderwerpen gewijzigd. Het is nu voor het college mogelijk voorwaarden voor het aanleggen van geveltuinen vast te stellen. De inwoner hoeft geen ontheffing of vergunning meer aan te vragen voor de aanleg van een geveltuin. De burgemeester krijgt meer bevoegdheden om op te treden tegen woonoverlast. Ook is er een bepaling opgenomen om overlast door onder andere deelscooters in de toekomst te voorkomen. Ten slotte is er een messenverbod toegevoegd in de tekst van de APV. De wijzigingen gaan in op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.

Zaaknummer: 0627113113

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Midden-Holland

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen af te zien van het indienen van een zienswijze.

Samenvatting raad en pers: Het Streekarchief Midden-Holland heeft aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een gewijzigde gemeenschappelijke regeling aangeboden. Deze GR moet aangepast worden vanwege de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen. Het
college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Zaaknummer: 062799163

Intern Beheersplan 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het Intern Beheersplan 2024 Gemeente Waddinxveen vast te stellen als basis voor de uitvoering van de verbijzonderde interne controle 2024.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W draagt op grond van art. 212/213 van de Gemeentewet zorg voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheerhandelingen. Om hier invulling aan te geven stellen wij jaarlijks het Intern Beheersplan bij en vast. Het Intern Beheersplan geeft ook invulling aan artikel 29 van de Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2023, waarin is aangegeven dat het College van B&W zorgdraagt voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekkingen de rechtmatigheid van de beheers handelingen. Het College van B&W is ervoor verantwoordelijk dat de (financiële) informatie die wordt verstrekt een realistisch beeld geeft van de werkelijkheid. Daarnaast is het College van B&W ervoor verantwoordelijk dat altijd wordt gehandeld binnen de grenzen van geldende financiële wetten en regels. Dit noemen we financiële rechtmatigheid. Tot nu toe maakte financiële rechtmatigheid onderdeel uit van de verklaring van de accountant bij de jaarrekening. Vanaf het boekjaar 2023, legt het College van B&W verantwoording af over deze financiële rechtmatigheid door middel van de rechtmatigheidsverantwoording in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening 2023.Om te waarborgen dat financieel rechtmatig gehandeld wordt, is binnen de gemeente Waddinxveen een stelsel van interne beheersingsmaatregelen aanwezig. Het Intern Beheersplan 2024 geeft richting om dit stelsel van interne beheersingsmaatregelen te toetsen en om werkzaamheden uit te voeren waardoor een conclusie kan worden gegeven over het financieel rechtmatig handelen in het boekjaar. Het Intern Beheersplan wordt jaarlijks vastgesteld door het College van B&W en vormt de basis voor de rechtmatigheidsverantwoording. Als bijlage van dit plan is ook het normenkader 2023-2024 opgenomen. Het normenkader is een set aan regels waar de gemeente Waddinxveen zich, in het kader van rechtmatigheid, aan moet houden. Dit normenkader wordt jaarlijks door de Gemeenteraad vastgesteld zodat voor het College van B&W altijd duidelijk is wat de geldende regels zijn. De Gemeenteraad heeft het normenkader 2023-2024 op 14 februari2024 vastgesteld.