Besluitenlijst B&W openbaar 14 november 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 7 november 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062766273

Doorontwikkeling Wadwijzer

Besluit:

 1. De informatie over de Doorontwikkeling van Wadwijzer ter kennisgeving aannemen.
 2. De raad informeren via bijgevoegde Raadsmemo en bijlage.

Samenvatting raad en pers: In 2018 is gestart met de netwerkorganisatie Wadwijzer. Een belangrijke schakel voor gemeente en inwoners. We zijn inmiddels 5 jaar verder. Dat vraagt om na te gaan of de keten nog voldoende werkt en of de huidige vorm nog passend is. Dit ook in relatie tot de groei van de gemeente. Het gaat hierbij ook om de samenwerking met de gemeente, meer specifiek het sociaal team. Met de organisaties van Wadwijzer is een gezamenlijke opdracht opgesteld voor de doorontwikkeling van Wadwijzer. De raad wordt geïnformeerd over deze opdracht.

Zaaknummer: 062759890

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2023 Hecht

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de eerste begrotingswijziging van 2023 van Hecht.

Samenvatting raad en pers: Doordat de lonen in 2023 aanzienlijk meer zijn toegenomen dan de indexering die op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is toegepast, zal Hecht over 2023 een tekort realiseren dat niet gedekt kan worden met het eigen vermogen. Via een begrotingswijziging vraag Hecht daarom een extra bijdrage van alle deelnemende gemeente dienaar rato is berekend en verzoekt gemeenten een zienswijze op dit voorstel in te dienen.

Zaaknummer: 062766611

Vaststellen tarieven 2024

Besluit:

 1. De commerciële sporttarieven 2024 worden vastgesteld;
 2. De raad wordt voorgesteld;
 • a. de Verordening afvalstoffenheffing 2024 vast te stellen;
 • b. de Verordening rioolheffing 2024 vast te stellen;
 • c. de Verordening onroerendezaakbelastingen 2024 voorlopig vast te stellen;
 • d. de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 vast te stellen;
 • e. de Verordening toeristenbelasting 2024 vast te stellen;
 • f. de Verordening precariobelasting 2024 vast te stellen;
 • g. de Verordening leges 2024 vast te stellen;
 • h. de Verordening marktgelden 2024 vast te stellen;
 • i. het Besluit tot vaststelling van de tarieven voor binnen- en buitensportaccommodaties en het zwembad 2024 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks de commerciële sporttarieven vast en de gemeenteraad de tarieven van de diverse gemeentelijke belastingen. Het college heeft nu de commerciële sporttarieven 2024 vastgesteld. Deze tarieven worden verhoogd met een inflatiecorrectie van 4,8%. Ook heeft het college besloten de raad voor te stellen om voor 2024 meerdere verordeningen met gemeentelijke belastingen vast te stellen. De tarieven lijkbezorgingsrechten veranderen niet en de onroerendezaakbelastingen zijn voorlopig en worden pas in januari 2024 definitief vastgesteld. De rioolheffing wordt verhoogd met € 13,58 tot een bedrag van € 222,34 en het vaste tarief afvalstoffenheffing wordt verhoogd tot een bedrag van € 326,77.De marktgelden worden met 4,8% verhoogd net als de legestarieven (die mogen maximaal 100% kostendekkend zijn) en de precariotarieven. De toeristenbelasting tenslotte blijft ongewijzigd. Het tarief bedraagt per 1 januari 2024 € 1,– per persoon per overnachting.

Zaaknummer: 062767982

Implementatie Omgevingswet

Besluit:

 1. De raad wordt met de bijgevoegde memo geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding op de Omgevingswet.

Samenvatting raad en pers: De raad is geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding op de Omgevingswet.

Zaaknummer: 062762085

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Groenalliantie Midden Holland e.o.

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland.
 2. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland.
 3. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de 1ste begrotingswijziging 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland.

Samenvatting raad en pers: Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (hierna: Groenalliantie) biedt de gemeenteraden van de gemeenten die onderdeel zijn van de Groenalliantie haar Najaarsrapportage 2023 aan, inclusief de 1e begrotingswijziging. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen over de 1e begrotingswijziging. Besloten is om de raad voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijziging en een zienswijze in te dienen. Op 13 december 2023 wordt de Najaarsrapportage 2023 met de begrotingswijziging besproken in het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland.

Zaaknummer: 062766725

Wijziging gemeenschappelijke regeling BSGR

Besluit:

 1. Akkoord te gaan met de door de BSGR voorgestelde aanpassingen in de tekst van de GR en de concept Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland vast te stellen.
 2. De concept-regeling aan de raad voor te leggen voor een zienswijze.

Samenvatting: Een aantal wetswijzigingen – waaronder de op 1 juli 2022 in werking tredende wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr0 – vereist dat de Gemeenschappelijk Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland op een aantal punten wordt geactualiseerd. Op 11 september 2023 is de geactualiseerde tekst van de gemeenschappelijke regeling van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland aan het college aangeboden met een verzoek om die door te sturen naar de raad een daarop een zienswijze in te dienen.

Zaaknummer: 062763426

2e Burap 2023

Besluit: De raad wordt voorgesteld:

 1. De 2e Burap 2023 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen;
 2. De Bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen in te stellen;
 3. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen;
 4. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de 2e Bestuursrapportage (Burap) over 2023 op 13 december 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen. Via deze Burap informeert het college de raad of de (beleids)doelstellingen uit de begroting 2023 volgens de planning verlopen.

Zaaknummer: 062769029

Zienswijze OP Promen en ProWork 2024

Besluit: De raad wordt voorgesteld:

 1. De 2e Burap 2023 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen;
 2. De Bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen in te stellen;
 3. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen;
 4. De in de 2e Burap voorgestelde wijzigingen in de in de investeringskredieten vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen heeft de ondernemingsplannen van Promen en Prowork voor het jaar 2024 ontvangen van het Dagelijks Bestuur van Promen. De gemeente mag bepalen of zij het eens is met de plannen van Promen. Het plan van Prowork hoeft door de gemeente alleen gelezen te worden. De plannen van Promen beschrijven hoe zij in 2024 mensen gaan helpen die in de sociale werkvoorziening werken. Ook beschrijven deze hoe Promen mensen gaat helpen die moeilijk aan het werk komen. Promen ‘heeft vorig jaar al een inschatting gemaakt van hoeveelgeld ze hiervoor nodig hebben. Dit bedrag wordt nu verlaagd met € 107.000. Dit komt doordat Promen verwacht dat ze minder mensen hoeven te helpen in 2024.Het college van B&W van de gemeente heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij het eens zijn met de plannen van Promen en zij stellen dus voor dat de gemeenteraad deze plannen ook goedkeurt. Het college stelt de gemeenteraad voor om Promen een brief te sturen waarin de goedkeuring staat.

Zaaknummer: 062766182

Addendum en aanvullende overeenkomst WOI / EOI

Besluit:

 1. Het addendum van de op 22 december 2022 tussen de gemeente Waddinxveen en Instawell B.V. gesloten overeenkomst wordt goedgekeurd.
 2. De op 29 september 2022 gesloten overeenkomst tussen de gemeente Waddinxveen en Instawell B.V. wordt uitgebreid met een E-Noodketel.

Samenvatting raad en pers: In 2022 heeft de gemeente Waddinxveen overeenkomsten gesloten met Instawell voor het realiseren, beheren en onderhouden van verschillende warmte opwekinstallaties en energie opwekinstallaties. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waren extra werkzaamheden en administratieve wijzigingen noodzakelijk. Deze extra werkzaamheden en administratieve wijzigingen zijn vastgelegd in een addendum en een extra overeenkomst.

Zaaknummer: 062765362

Herstel Winterdijk

Besluit:

 1. Een uitvoeringsbudget van € 275.000 wordt beschikbaar gesteld voor het projectbeschoeiing Winterdijk.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt budget beschikbaar voor de reconstructie van de Winterdijk. Met de reconstructie zorgen we voor een toekomstbestendige inrichting, behouden we de cultuurhistorische waarde en vergroten we de natuurwaarde.

Zaaknummer: 062768325

Gezamenlijk gebruik Grondstoffenplein

Besluit:

 1. Het College besluit om bijgevoegd memo naar de Raad te sturen.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad van Waddinxveen wordt met een memo geïnformeerd over het tijdelijk gebruik van het Grondstoffenplein door de gemeente Gouda.