Besluitenlijst B&W openbaar 13 februari 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 6 februari 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627101066

Visiedocument maatschappelijke voorzieningen

Het college besluit:

 1. De visie maatschappelijke voorzieningen vast te stellen.
 2. Voor het cluster onderwijs het eerste scenario als voorkeursscenario vast te stellen.
  a. vast te stellen dat de nadere uitwerking van het toekomstig benodigde aanbod vooronderwijshuisvesting zal plaatsvinden in het integraal huisvestingsplan (IHP).
 3. Voor het cluster kinderopvang het tweede scenario als voorkeursscenario vast te stellen.
  a. Een haalbaarheidsstudie en locatie studie te laten uitvoeren voor het toekomstig benodigde aanbod van kinderopvang in Waddinxveen.
  b. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en locatie studie opgenomen en uitgewerkt moeten worden in het op te stellen uitvoeringsplan maatschappelijke voorzieningen.
 4. Voor het cluster Zorg en Welzijn een aangepast voorkeursscenario vast te stellen uitgaande van onderstaande invulling:
  I. Eerstelijnsvoorzieningen: scenario 2 +(faciliterend)
  II. Jeugd: scenario 2 +(faciliterend)
  III. Welzijnsvoorzieningen: scenario 2 + (faciliterend)
  a. Het toekomstig benodigde aanbod van eerstelijnsvoorzieningen nauwkeuriger uit te werken in het nog op te stellen uitvoeringsplan in samenwerking met de koepelorganisaties.
 5. Voor het cluster Sport en Bewegen het tweede scenario als voorkeursscenario vast te stellen.
  a. Om in het uitvoeringsplan maatschappelijke voorzieningen te kijken naar de mogelijkheid om bestaande sportzalen niet te slopen, maar te renoveren en dus te behouden.
 6. Voor het cluster Kunst en Cultuur het tweede scenario als voorkeursscenario vast te stellen.
  a. Om in het uitvoeringsplan te kijken naar het vergroten van het aanbod van culturele voorzieningen en culturele activiteiten op wijkniveau.
 7. Voor de uitwerking van de visie maatschappelijke voorzieningen in een uitvoeringsplan €235.000 beschikbaar te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2024 – 2027.
 8. Om de geheimhouding op bijlage IX Financiële paragraaf teleggen op grond van artikel 87 gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 van de Woo en deze te laten voortduren tot het bevoegde orgaan deze opheft.
 9. Besluit het visiedocument voor de besluitvormende raadsvergadering van 20maart 2024 aan de raad aan te bieden ter vaststelling.

Samenvatting raad en pers: De raad heeft besloten om de nieuwe visie op de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen vast te stellen. Met dit visiedocument laat de gemeente Waddinxveen zien hoe we in de toekomst willen omgaan met de maatschappelijke voorzieningen en wat we als gemeente belangrijk vinden. We hebben voor vijf verschillende groepen van voorzieningen (onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn, sport en Kunst en Cultuur) gekeken of bij de groei van Waddinxveen meer voorzieningen nodig zijn. Ook hebben we opgeschreven wat we bij die voorzieningen belangrijk vinden rondom de bereikbaarheid, het aanbod en de mate waarin de voorziening verspreid is over Waddinxveen. We proberen voorzieningen in Waddinxveen zo slim mogelijk te gebruiken zodat de kosten voor de voorzieningen zo laag mogelijk blijven. Nu deze visie is aangenomen heeft de raad besloten dat er verder gewerkt kan worden aan een uitvoeringsplan.

Zaaknummer: 062798357

Maatschappelijke Voorzieningen Park Vredenburgh

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen:

  a. In Park Vredenburgh als gemeente zelf te investeren in ca. 1000 m2 casco nieuwbouw voor maatschappelijke voorzieningen.
  b. De aanvullende kredieten/budgetten beschikbaar te stellen voor de realisatie volgens de geheime bijlage Park Vredenburgh en de daaruit voortvloeiende lasten te verwerken in de Programmabegroting 2024 – 2027.
  c. De extra lasten van € 60.000 in 2024 om te komen tot een tweede variant voorlopig ontwerp te verwerken in de Programmabegroting 2024 – 2027.
 2. Geheimhouding te leggen op bijlage 1 bij dit voorstel op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, lid 2, sub b van de Wet open overheid en de raad voor te stellen de geheimhouding op bijlage 1 te laten voortduren tot definitieve vaststelling van de eindverantwoording en eindafrekening van het project dat dit voorstel behelst.
 3. De raad voor te stellen de geheimhouding op bijlage 1 te laten voortduren tot het aflopen van de openbare uitgifte procedure.

Samenvatting raad en pers: Het college stelt aan de raad voor om zelf te investeren in ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in het nieuwe schoolgebouw voor CBS TOV in Park Vredenburgh. Het is de bedoeling dat in het schoolgebouw ook ruimte komt voor kinderopvang en andere maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en logopedisten. De beoogde investeerder voor de ruimte voor (para)medische dienstverleners heeft zich teruggetrokken. Door nu zelf te investeren in ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, blijft het mogelijk dat bijvoorbeeld (para)medische dienstverleners zich vestigen in het gebouw. Hiermee willen we het tekort aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen tegengaan. Ook wordt zo voorkomen dat de bouw van de school en de ruimte voor kinderopvang vertraging oploopt. De gemeente loopt hiermee financieel risico, bijvoorbeeld als gevolg van leegstand. Met het oog op het tekort aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen gaat het college ervan uit dat het lukt om de ruimte een passende invulling te geven. Na besluitvorming door de raad op 20 maart 2024 wordt gezocht naar mogelijke toekomstige gebruikers.

Zaaknummer: 062796188

Slotwijziging projecten openbare ruimte 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De saldi van 13 afgesloten projecten eind 2023, in totaal € 196.420, in de openbare ruimte te verrekenen met de beschikbare onverdeelde kredieten.
 2. Een slotwijziging 2023 door te voeren op lopende projecten in de openbare ruimte en alle negatieve saldo’s, in totaal € 306.285, te verrekenen met het onverdeeld krediet.

Samenvatting raad en pers: Het college verrekent 13 afgesloten projecten en de slotwijziging 2023 voor lopende projecten in de openbare ruimte met de onverdeelde kredieten, zodat
de jaarrekening van2023 inzicht geeft in de stand van de voorziening openbare ruimte en het restant onverdeelde investeringsbudgetten per 31 december 2023.

Zaaknummer: 0627106319

Regionaal inkoopplan Jeugdhulp en Wmo 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Het inkoopplan Jeugdhulp en Wmo conform bijlage 1 vast te stellen.
 2. De product- en tarievenlijst conform bijlage 2 vast te stellen.
 3. De verwijstafel hoog specialistisch, de consultatiefunctie hoog-specialistisch en de crisisbedden te financieren via een vast budget per aanbieder per periode (lumpsum)en dit te verwerken in de regionale begroting vanaf 2025.
 4. Dat de gemeente van herkomst financieel verantwoordelijk is bij plaatsing van een cliënt in een kamertrainingscentrum 18+.
 5. Het mandatenbesluit Regionaal sociaal domein als volgt te wijzigen:
  a. Het toevoegen van het volgende lid aan artikel 6.2: De tarieven in 2024 voor de in te kopen diensten vanaf 2025 aan te passen op basis van het inkoopplan jeugd en Wmo 2025, voor zover dit niet leidt tot een verbreding van de doelgroep.
  b. Het toevoegen van lid d aan artikel 7.1, luidende: De aanpassing van tarieven genoemd in artikel 6.2 2e lid vindt plaats na besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Midden-Holland.
  c. Het toevoegen van het volgende lid 4 aan artikel 10: Het aan de Programmadirecteur RWO verlenen van volmacht en machtiging tot het doen van aanbestedingen en nemen van besluiten in het kader van een aanbestedingsprocedure betreffende producten of diensten, met inachtneming van het (Europese) aanbestedingsrecht en het inkoopbeleid. Dit ter (voorbereiding van de) inkoop van maatwerkvoorzieningen als vermeld in artikel 3 DVO.
  d. Het toevoegen van het volgende lid 5 aan artikel 10: Het aan de Programmadirecteur RWO verlenen van volmacht en machtiging te verlenen voor onderstaande (beslissings-)bevoegdheden in verband met de inkoop van maatwerkvoorzieningen als vermeld in artikel 3 DVO:
  i. Het uitvoeren van de inkoopprocedure;
  ii. Het ongeldig verklaren van inschrijvingen;
  iii. Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen;
  iv. Het onderhandelen met aanbieders over de deelovereenkomst(en);
  v. Het nemen van besluiten tot toelating tot de Open Houseconstructie;
  vi. Het uitvoeren van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden;
  vii. Het opnieuw openstellen van de mogelijkheid tot toetreding tot de Open House constructie.
 6. In 2027, 2030 en 2033 te evalueren en deze evaluaties te delen met de gemeenteraad.
 7. De gemeenteraad te informeren via de raadsmemo, conform bijlage 5, inclusief inkoopplan Jeugdhulp en Wmo.
 8. De PAR te informeren door het versturen van de raadsmemo en het inkoopplan Jeugdhulp en Wmo.
 9. Om geheimhouding te leggen op bijlage 6 van dit voorstel op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1. Lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).
 10. Om de geheimhouding te laten voortduren tot en met de einddatum van de contracten inclusief verleningen uit het segment Hoog specialistisch. Dit is uiterlijk 31 december 2035, maar zoveel eerder als de contracten uit de aanbesteding eindigen.
 11. Na gelijkluidende besluitvorming in de vijf colleges van Midden-Holland opvolging te geven aan bovenstaande besluiten.
 12. De financiële gevolgen voor Waddinxveen worden gesplitst en meegenomen in de 1e burap 2024 en in de kaderbrief 2025 – 2028.

Samenvatting raad en pers: De vijf colleges in Midden-Holland zijn akkoord gegaan met het ‘inkoopplan jeugd en Wmo 2025’. Dit zijn de burgemeester en wethouders in Gouda, Zuidplas,
Krimpenerwaard, Bodegraven en Waddinxveen. Hierdoor is het mogelijk om samen te werken met organisaties die zorg leveren voor jeugd en Wmo.

Zaaknummer: 062797985

Motie Lucht creëren in de koude wintermaanden voor sporters

Het college van Burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

1.In te stemmen met de resultaten van de quick scan blaashal en de begeleidende memo
inclusief bijlagen.
2.De quick scan en memo ter informatie te sturen aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De raad heeft het college van B&W gevraagd een beperkt onderzoek (quick scan) uit te voeren naar de mogelijkheden van een blaashal voor de Waddinxveense sporters van hockey en korfbal. Deze twee sporten hebben naast de buitencompetitie ook een zaalcompetitie in de wintermaanden. Het college heeft deze quick scan laten uitvoeren. De vraag daarbij was of een blaashal een oplossing biedt voor de behoefte aan binnensportplekken gedurende de wintermaanden. De raad wordt geïnformeerd dat een blaashal een oplossing kan bieden, maar voor een periode van 3,5 maand per jaar in verhouding tussen kosten en baten een grote investering vraagt.