Besluitenlijst B&W openbaar 12 december 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 5 december 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062773743

Tarieven 2024

Besluit:

De raad wordt voorgesteld;

 1. De verordening tot de eerste wijziging van de Legesverordening 2024 vast testellen;
 2. De verordening tot de eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: In de raadsvergadering van 13 december 2023 wordt de Legesverordening 2024 en de voorlopige tarieven onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2024 vastgesteld. Inmiddels is de herwaardering van de WOZ klaar en kunnen de definitieve tarieven worden vastgesteld. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in januari 2024de definitieve tarieven onroerende-zaakbelastingen vast te stellen. In de Legesverordening 2024 wijzigen de tarieven rijbewijzen en de tarievengehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen.

Zaaknummer: 062777214

Ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool

Besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool (NL.IMRO.0627.TheoThijssenschool-0301) wordt ter inzage gelegd en is voor wettelijk.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool wordt ter kennisname aangeboden aan de Gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool maakt de uitbreiding van 4 lokalen juridisch-planologisch mogelijk en op termijn wellicht nog 4 extra lokalen en een speelzaal. De geldende bestemming “bedrijf” wordt omgezet naar “maatschappelijk”. Er is besloten het ontwerpbestemmingsplan Theo Thijssenschool voor de periode vanaf 28 december 2023 voor 6 weken ter inzage te leggen. Dit is de beroepstermijn, in deze periode kan eenieder bezwaren, in de vorm van zienswijzen, tegen het plan kenbaar maken. Als deze zienswijzen het plan verbeteren dan wordt het aangepast. Bij het plan zijn geen nadelige effecten op de omgeving en het milieu. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven en aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden.

Zaaknummer: 062777213

Ontwerpbestemmingsplan Kromme Esse 4b

Besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan Kromme Esse 4b(NL.IMRO.0627.BPKrommeEsse4b-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 2. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
 3. Het ontwerp Kromme Esse 4b wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op Kromme Esse 4b in Waddinxveen is een sierteeltbedrijf gevestigd. Dit bedrijf maakt onderdeel uit van Bremmer Boomkwekerijen aan de Kromme Esse 6d. De eigenaar is van plan om een nieuwe bedrijfshal met kantoorruimte te bouwen waar nu nog een verouderde kas en een loods staan. Dit zorgt voor een verbetering van de bedrijfsvoering op deze locatie. Vrachtwagens bereiken nu makkelijker de bedrijfshal. In het plan is rekening gehouden met de doorzichten vanaf de Kromme Esse 4b naar de polder Bloemendaal en haar natuur- en landschapswaarden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft op 12 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Zo kan iedereen op het ontwerp bestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden verwerkt als dit het plan verbetert. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Zaaknummer: 062776708

Nieuwe dienst – behandelgroep verblijf Hybride

Besluit:

 1. Het regionaal inkopen van de dienst ‘behandelgroep verblijf hybride’ per 1 december 2023met een tarief van respectievelijk € 721,16 en € 725,13 per etmaal bij de huidige aanbieders iHUB en Schakenbosch (gelijk aan het tarief jeugdzorgPlus).
 2. Het vaststellen van de dienstomschrijving ‘behandelgroep verblijf hybride’.

Samenvatting raad en pers: De regio Midden-Holland koopt een nieuwe dienst –behandelgroep verblijf hybride – in per 1december 2023. In deze nieuwe vorm van verblijf kunnen zowel jeugdigen met als zondermachtiging gesloten jeugdzorg behandeld worden.

Zaaknummer: 062778306

Aanwijzen Oranjelaan 1 als gemeentelijk monument

Besluit:

 1. Oranjelaan 1 (perceel B4512) wordt aangewezen als gemeentelijk monument.
 2. Dit advies wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft Oranjelaan 1 als gemeentelijk monumentaangewezen. Het college heeft dat gedaan om dit waardevolle object juridisch te beschermen. Na deze aanwijzing zijn er 34 gemeentelijke monumenten.

Zaaknummer: 062776734

Regionale samenwerking coördinatie opvang van ontheemden uit Oekraïne

Besluit:

 1. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), samen met de 18 gemeenten uit de veiligheidsregio, te verzoeken de operationele coördinatie van de opvang van Oekraïense ontheemden voor de regio Hollands Midden, door de Tijdelijke Werkorganisatie Opvang Vluchtelingen (TWOV) te continueren.
 2. Voor de regionale samenwerking aan te sluiten bij de woonregio’s Midden-Holland en Holland Rijnland (de Regionale Regietafel), waarmee de verbinding wordt gemaakt met de regionale structuur voor asielopvang en de Provinciale Regietafel.
 3. De governance van de TWOV te organiseren door voor het bestuurlijk opdrachtgeverschap aan de TWOV een stuurgroep in te richten, waaraan deelnemen: de (vice)-voorzitter van de veiligheidsregio en de beide voorzitters van de woonregio’s.
 4. Het Dagelijks Bestuur van de regio Midden-Holland te verzoeken om de rol van ambtelijk secretaris van het regionaal bestuurlijk overleg (RRT) voor opvang Oekraïners te vervullen, in aansluiting bij de coördinerende rol die zij vervult voor asielopvang.
 5. Te besluiten dat de portefeuille Oekraïneopvang wordt belegd bij de wethouder Wonen.

Samenvatting raad en pers: De opvang van Oekraïners wordt niet langer gezien als een crisissituatie. Daarom wordt het staatsnoodrecht vervangen door de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Hiermee gaat de verantwoordelijkheid voor de opvangtaak van de gemeenten van de burgemeesters naar de colleges van B&W. Landelijk wordt de rol van het veiligheidsberaad beëindigd en worden bestuurlijke afspraken in de toekomst gecoördineerd via de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) en op provinciaal niveau via de Provinciale Regietafel (PRT). In de regio Hollands Midden behouden we voor de operationele coördinatie de Tijdelijke werkorganisatie Opvang Vluchtelingen (TWOV) die deze taak als sinds 2022 goed uitvoert. Voor de bestuurlijke afstemming sluiten we aan bij de bestaande structuur die al is ingericht voor asielopvang (de woonregio’s). Dit besluit volgt uit een wettelijke wijziging en verandert niets aan de opgave voor de opvang van Oekraïners, de manier waarop we hier invulling aan geven en de (financiële) randvoorwaarden waaronder we dat doen.

Zaaknummer: 062777219

Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Dwarsweg 13c

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer-beoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Zuidelijke Dwarsweg 13c(NL.IMRO.0627.ZuidDwarsweg13c-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
 4. Het ontwerp bestemmingsplan Zuidelijke Dwarsweg 13c wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Ten westen van de N457, aan de Overslagweg, ligt een stuk grond waarvan nu de bestemming agrarisch of bedrijf-dierenpension is. Het stuk grond is te klein voor een volwaardig agrarisch bedrijf. Het dierenpension is verhuisd naar een andere locatie. De eigenaar van dit stuk grond wenst deze te gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen. Zo kan iedereen op het ontwerp bestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden verwerkt als dit het plan verbetert. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Zaaknummer: 062774915

Ontwerpbestemmingsplan Heggewinde 22a

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer-beoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Heggewinde 22a (NL.IMRO.0627.BPheggewinde22a-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
 3. Er wordt ingestemd met het ontwerp addendum op de Welstandsnota 2015 voor het plangebied Heggewinde 22a en het ontwerp addendum wordt ter inzage gelegd.
 4. De anterieure overeenkomst wordt vastgesteld.
 5. Het ontwerpbestemmingsplan Heggewinde 22a wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Heggewinde 22a. Dit plan maakt de bouw van 30 appartementen en maximaal 200m² aan maatschappelijke voorzieningen mogelijk. De ontsluiting vindt plaats via de Wadde en het parkeren wordt grotendeels op eigen terrein geregeld. Het plan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen.