Besluitenlijst B&W openbaar 11 juni 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (Directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester).

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 4 juni 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627145052

Opheffen geheimhouding collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De door het college eerder opgelegde geheimhouding op het in de bijlagegenoemde collegebesluit (en de daarbij behorende bijlagen) op grond van artikel 89 lid 3 Gemeentewet op te heffen.

Samenvatting raad en pers: In het kader van de transparantie wil het college, als de grondslag voor oplegging geheimhouding zich niet langer voordoet, de geheimhouding op collegebesluiten opheffen. Met dit collegebesluit heft het college, overeenkomstig artikel 89 lid 3 Gemeentewet, de geheimhouding op 1 collegebesluit op.

Zaaknummer: 0627138335

Motie ‘In gesprek gaan met Bibliotheek De Groene Venen’

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met de memo ‘resultaten van de gesprekken met de bibliotheek De Groene Venen’.
 2. De memo ter informatie te sturen aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op verzoek van de raad is de gemeente in gesprek met de bibliotheek De Groene Venen over de subsidies en efficiency maatregelen. Dit gesprek gaat over de subsidies die de bibliotheek van de gemeente ontvangt en maatregelen die de gemeente verwacht van de bibliotheek. Tot nu toe zijn de gemeente en bibliotheek het eens over de subsidies over 2023 en 2024. Er lopen nog gesprekken over hoe Waddinxveen ook in 2025 een volwaardige bibliotheekvoorziening kan hebben met de financiële middelen die hiervoor nodig zijn. De raad wordt hierover met een memo geïnformeerd.

Zaaknummer: 0627137150

Jaarverantwoording kinderopvang 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Iedere (nieuwe) kinderopvang, BSO en gastouderopvang moet voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) gecontroleerd worden of aan alle wettelijke veiligheidseisen is voldaan. De gemeente moet hierover jaarlijks verantwoording
afleggen aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs. In 2023 is in 98% van de gevallen geen overtreding geconstateerd. In 2% van de gevallen is herstelaanbod succesvol opgevolgd door de kinderopvang.

Zaaknummer: 0627110704

Vervangen communicatiemodule grondwatermonitoring

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. € 90.000 beschikbaar te stellen uit het onverdeeld krediet voor het vervangen van de communicatiemodule van het grondwatermeetnet.

Samenvatting raad en pers: Om de communicatie met de peilbuizen grondwaterstanden binnen de gemeente in de toekomst te blijven garanderen moeten de communicatiemodules worden vervangen.

Zaaknummer: 0627148120

Wijziging Legesverordening 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De raad voor te stellen de verordening tot de derde wijziging van de Legesverordening 2024 vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: In de Legesverordening 2024 wijzigt de tekst van paragraaf 1.29.3 Huisvestingswet 2014 en wordt het tarief van artikel 2.32.c toegevoegd.

Zaaknummer: 0627145810

Ondertekenen intentieverklaring Opwek Energie op Rijksgrond

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester besluiten:

 1. In te stemmen met de intentieverklaring ‘Opwek van Energie op Rijksvastgoed Project A12 ZuidHolland’.
 2. Wethouder B.J.A. (Brigitte) Leferink (portefeuillehouder Duurzaamheid) volmacht te verlenen om de intentieverklaring namens de gemeente te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: De Regionale Energiestrategie (RES) regio Midden-Holland heeft op grond van de RES 1.0 in 2021 aan Rijkswaterstaat gevraagd om langs rijkswegen en spoorwegen te zoeken naar locaties voor energieopwek. Rijkswaterstaat heeft daar positief op gereageerd en er is een voorverkenning uitgevoerd. Om samen met de andere betrokken organisaties de mogelijkheden verder te verkennen is besloten in te stemmen met de Intentieverklaring ‘Opwek van Energie op Rijksvastgoed Project A12 Zuid-Holland’.

Zaaknummer: 0627150810

Mandaatbesluit urgentiedienstverlening Het Vierde Huis

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. Tot het intrekken van het mandaat zoals verleend aan Woonpartners Midden-Holland, in verband met de uitvoering van de ‘Huisvestingsverordening Waddinxveen 2023’ voor het behandelen van aanvragen van urgentieverklaringen, zoals bedoeld in hoofdstuk 3, vastgesteld op 27 september 2019.
 2. Het mandaatbesluit urgentiedienstverlening het Vierde Huis vast te stellen.
 3. Bijgevoegd memo ter informatie naar de gemeenteraad te versturen.

Samenvatting raad en pers: Een urgentieverklaring is een bewijs dat een woningzoekende voorrang heeft bij het krijgen van een sociale huurwoning. Woningzoekenden kunnen deze verklaring alleen krijgen in noodsituaties. De regels over het verkrijgen van een urgentieverklaring worden opgesteld door de gemeente. Het uitvoeren van de regels (de urgentiedienstverlening) besteedt gemeente Waddinxveen uit. Tot op heden gebeurde dit aan
Woonpartners Midden-Holland. Woonpartners geeft het verkregen mandaat terug aan de gemeente. Per 1 juli 2024 brengt de gemeente de urgentiedienstverlening daarom onder bij een andere externe en deskundige organisatie, namelijk Het Vierde Huis. Vanaf 1 juli 2024 is op de website(s) van alle partijen meer informatie te vinden.