Besluitenlijst B&W Openbaar 10 oktober 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 3 oktober 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062760601

Septembercirculaire 2023 Algemene Uitkering

Besluit:

 1. De Memo Uitkomsten Septembercirculaire 2023 wordt aan de Raad gestuurd.
 2. De financiële uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 worden via de 2e Burap2023 verwerkt in de begrotingsjaren 2023- 2027.

Samenvatting raad en pers: Het College van B&W heeft besloten de Memo Uitkomsten Septembercirculaire 2023 aan de Raad te sturen. De Septembercirculaire geeft zoals gebruikelijk het laatste beeld over de algemene uitkering2023 en volgende jaren uit het Gemeentefonds. Dit met de Miljoenennota 2024 van het Rijk als basis. De memo geeft inzicht in de financiële gevolgen voor de gemeente Waddinxveen.

Zaaknummer: 062759668

Evaluatie minimabeleid met advies PAR

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Het minimabeleid van de gemeente Waddinxveen is geëvalueerd. De PAR heeft een advies uitgebracht over deze evaluatie. Hierover is een memo geschreven Het college heeft besloten om deze memo en de evaluatie ter kennisneming te verstrekken aan de raad.

Zaaknummer: 062755862

Locatieselectie duurzame opvang vluchtelingen

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de notitie Duurzame Opvang Vluchtelingen; stappenplan en wegingskader voor de locatieselectie, vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de notitie ‘Duurzame opvang asielzoekers; stappenplan en wegingskader voor de locatieselectie’ en legt deze voor vaststelling voor aan de gemeenteraad. Deze notitie volgt op de startnotitie ‘Duurzame Opvang Vluchtelingen’ die de gemeenteraad op 21 juni 2023 vaststelde. In de startnotitie staan de criteria en randvoorwaarden voor de selectie van locaties en het plan van aanpak om te komen tot een gedragen lijst van locaties binnen de gemeente. Deze vervolgnotitie beschrijft het concrete stappenplan en wegingskader om zo transparant en objectief mogelijk te komen tot de selectie van een top 5 van locaties. Naar verwachting
behandelt de gemeenteraad de notitie Duurzame Opvang Vluchtelingen; stappenplan en wegingskader voor de locatieselectie in november 2023.

Zaaknummer: 062758090

Onderwerp Bezwaar tegen het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Poolster 50

Besluit:

 1. De overwegingen uit het advies van de commissie bezwaarschriften worden overgenomen, en het door bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard;
 2. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt wordt in stand gelaten;
 3. Geheimhouding volgens art. 87 van de Gemeentewet wordt opgelegd op bijlage nrs.1,3 en 4.

Samenvatting raad en pers: Een bewoner heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit ter aanwijzing van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Poolster 50. Het besluit is op 10 augustus 2022 gepubliceerd in het gemeenteblad. De commissiebezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin geeft de commissie aan dat het besluit van het college rechtmatig en redelijk is. Het college heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Zaaknummer: 062743052

Verkiezing leden 2e Kamer der Staten-Generaal

Besluit:

 1. Voor de verkiezingsdag op 22 november 2023 worden 19 stembureaus ingesteld zoalsvermeld in bijlage 1;
 2. Per stembureau worden de leden benoemd zoals vermeld in bijlage 2;
 3. Er wordt een Gemeentelijk Stembureau (GSB) ingesteld voor de verkiezing van de leden vande Tweede Kamer der Staten-Generaal;
 4. Tot lid van het GSB worden de personen benoemd zoals vermeld in bijlage 3;
 5. De uitgebrachte stemmen worden op 23 november 2023 centraal geteld op de gemeentewerf aan de Coenecoop 53 in Waddinxveen;
 6. Er wordt voor de inzet op de verkiezingsdag per persoon een vergoeding betaald zoals vermeld in bijlage 4;
 7. Er wordt voor de inzet tijdens het centraal tellen van de stemmen op 23 november 2023 per persoon een vergoeding betaald zoals vermeld in bijlage 5.

Samenvatting raad en pers: Op woensdag 22 november 2023 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Het college van burgemeester en wethouders heeft al op 22 augustus
2023 besloten dat de uitgebrachte stemmen op donderdag 23 november 2023 centraal worden geteld. Het college heeft nu ook besloten om voor de komende verkiezing 19 stembureaus aan te wijzen. Ten opzichte van de vorige verkiezing komt er 1 stembureau bij en wel in de wijk Triangel. Binnenkort staat het overzicht van deze stembureaus op www.waddinxveen.nl/verkiezingen. De centrale stemopneming vindt op 23 november 2023 plaats op de gemeentewerf, Coenecoop 53. Het tellen begint om 9.00 uur ’s ochtends. Iedereen mag daarnaar komen kijken.

Zaaknummer: 062752381

Vaststellen straatnaam Putteringdijk

Besluit: De straatnaam Putteringdijk wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De naam Putteringdijk wordt van oudsher gebruikt voor
de dijk ten westen van de Putteringvaart. Het voetpad op de dijk wordt voorzien van een naam conform de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG). Het College van B&W heeft besloten dat het voetpad Putteringdijk gaat heten.

Zaaknummer: 062759194

Aanvraag Regio Deal ‘Sierteeltregio greenports’

Besluit:

 1. De Regio Deal-aanvraag ‘brede welvaart in sierteeltregio’ wordt mede namens gemeente Waddinxveen ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 1 november 2023.
 2. De Stuurgroep van de Regio Deal wordt gemandateerd laatste opmerkingen of aanvullingen op de Regio Deal-aanvraag te verwerken voor zover in lijn met de kernboodschap, pijlers en programmalijnen in de conceptaanvraag.

Samenvatting raad en pers: De gemeente Waddinxveen zal samen met in totaal 14 gemeenten in de sierteeltregio Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek een Regio Deal aanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse zaken. Een Regio Deal is een afspraak tussen regio’s en het Rijk om te zorgen voor een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Een Regio Deal biedt extra financiering vanuit het Rijk om deze doelstellingen te bereiken. Voor de gehele sierteeltregio Aalsmeer, Boskoop en Duin en Bollenstreek wordt ingezet op toekomstbestendigheid, gezondheid, veiligheid, onderwijs en arbeidsmarkt, water en bodem, energie en circulariteit. De Regio Deal-aanvraag is opgebouwd vanuit bestaande projecten. Als de Regio Deal begin 2024 wordt toegekend zal deze verder worden uitgewerkt. In het najaar van 2024 wordt de Regio Deal dan ondertekend.

Zaaknummer: 062753660

Ontwerpbestemmingsplan Peter Zuidlaan

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de vormvrije merbeoordeling en het mer-beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Peter Zuidlaan(NL.IMRO.0627. BPPeterzuidlaan-0301) wordt ter inzage gelegd en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 3. Er wordt ingestemd met het ontwerpaddendum op de Welstandsnota voor het plangebied Peter Zuidlaan en het ontwerpaddendum wordt ter inzage gelegd;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Peter Zuidlaan wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft besloten dat het ontwerpbestemmingsplan Peter Zuidlaan ter inzage wordt gelegd. Dit plan maakt maximaal 60 woningen mogelijk en een maatschappelijke ruimte van 400 vierkante meter groot. Daarnaast wordt een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Dit is nodig om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. Het aantal verkeersbewegingen kan ontsloten worden via bestaande omliggende wegen en er worden voldoende parkeerplaatsen gemaakt. Het plangebied zal in de toekomstige situatie voor wegverkeer toegankelijk worden gemaakt via een nieuwe verbinding tussen de Chopinlaan en het Jan van Bijnenpad. Verder zal het plangebied toegankelijk blijven via de reeds bestaande verbinding tussen de Chopinlaan en de Johannes Postlaan. Langs de Chopinlaan blijft het groen en water behouden en daarnaast wordt er groen toegevoegd. Ook worden er groene daken gemaakt. Dit is goed voor de biodiversiteit, opvang van regenwater en de mentale gezondheid van de omwonenden die op de daken kijken.

Zaaknummer: 06274092

Besluit op aanvraag vergoeding planschade als gevolg van het bestemmingsplan Vredenburghlaan” volgens advies SAOZ nr. 20220571 (Plasweg 24)

Besluit:

 1. Er wordt aan de aanvrager van de planschadevergoeding op grond van artikel 6.1van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), een vergoeding voor planschade als gevolg van het bestemmingsplan “Vredenburghlaan” toegekend conform het advies van de SAOZ nr. 20220571 d.d. 7 september 2023.
 2. Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen nrs. 1 en 2 wordt geheimhoudingex artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo)opgelegd.

Samenvatting raad en pers: Er is een aanvraag ingediend voor planschadevergoeding voor de onroerende zaak aan de Plasweg 24 (voorheen 16As) te Waddinxveen, in verband met een waardevermindering van de onroerende zaak als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan “Vredenburghlaan”. De SAOZ, de externe adviseur voor deze aanvraag, heeft de gemeente geadviseerd de aanvrager een vergoeding van €4.150,- toe te kennen. Het college heeft het advies van de SAOZ overgenomen en besloten de aanvrager een vergoeding van €4.150,- (vermeerderd met rente) voor planschade toe te kennen. Het door de aanvrager bij de aanvraag betaalde drempelbedrag van €500,- zal eveneens aan de aanvrager terugbetaald worden.

Zaaknummer: 062759378

Koopovereenkomst Raadhuisplein

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met het sluiten van de koopovereenkomst tussen gemeente Waddinxveen en Woonpartners Midden-Holland over de ontwikkeling van de locatie Raadhuisplein in het Sleutelkwartier;
 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 2 sub b van de Woo wordt er geheimhouding op bijlage 1 “Koopovereenkomst Raadhuisplein” gelegd tot het moment dat de overeenkomst is uitgewerkt;
 3. De wethouder, mevrouw F. Vleij wordt volmacht gegeven om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: Vorig jaar heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Woonpartners over de verkoop en ontwikkeling van het Raadhuisplein. Woonpartners wil hier namelijk 37 sociale huurwoningen bouwen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 31 mei2023 het bestemmingsplan ‘Raadhuisplein Waddinxveen’ vastgesteld. Daar is overigens beroep tegen aangetekend. Deze procedure loopt nog. De intentieovereenkomst is nu uitgewerkt tot een koopovereenkomst. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de koopovereenkomst binnenkort te ondertekenen. Zodat Woonpartners de 37 sociale huurwoningen aan het Raadhuisplein kan bouwen. Het appartementencomplex voldoet aan de gemeentelijke doelen op het gebied van stedenbouw, duurzaamheid en woonbeleid.

Zaaknummer: 062758572

Reactie inkoopkeuzes gemeenteraad

Besluit:

 1. De gemeenteraad wordt gevraagd een reactie te geven op de inkoopkeuzes Jeugdhulp en Wmo
 2. Hiervoor wordt de raadsmemo in de bijlage naar de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Door het college is aan de raad gevraagd om te besluiten over het inkoopkader Jeugdhulpen Wmo. Dit zal morgen, 11 oktober, gebeuren. Voorafgaande aan
de besluitvorming heeft er een regionale motiemarkt plaats gevonden. Tijdens deze avond hebben raadsleden aangegeven dat ze ook een reactie willen geven op de inkoopkeuzes die gedaan worden, net zoals dit bij de markt gebeurt. Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) heeft de toezegging gedaan dat de gemeenteraden de mogelijkheid krijgen om aandachtspunten mee te geven aan het college. Hiervoor heeft het college een memo naar de raad gestuurd.

Zaaknummer: 062759542

Vaststellen straatnamen Park Triangel deelplan J

Besluit

 1. De straatnamen Bloesemtuin, Hoftuin, Kruidentuin en Siertuin worden vastgesteld.
 2. De straatnaam Boomgaard wordt verlengd.

Samenvatting raad en pers: Bij het nieuwbouwproject Park Triangel deelplan J wordt de huidige straat Boomgaard verlengd en zijn er vier nieuwe straten ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de Boomgaard wordt verlengd en dat de nieuwe straten Bloesemtuin, Hoftuin, Kruidentuinen Siertuin gaan heten.

Zaaknummer: 062752399

Vaststellen straatnamen ’t Suyt II

Besluit:

 1. De straatnamen Aureushof, Briquethof, Daalderhof, Eurohof, Guldenlaan, Guldenplein,Patagonhof en Penningsingel worden vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Bij het nieuwbouwproject ’t Suyt II zijn er acht nieuwe straten ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straten Aureushof, Briquethof,
Daalderhof, Eurohof,Guldenlaan, Guldenplein, Patagonhof en Penningsingel gaan heten.

Zaaknummer: 062752370

Vaststellen straatnaam Steur

Besluit:

 1. De straatnaam Steur wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Bij het nieuwbouwproject Park Triangel deelplan G3 is er een nieuwe straat ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straat Steur gaat heten.

Zaaknummer: 062752243

Vaststellen straatnaam Duinland

Besluit:

 1. De straatnaam Duinland wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Bij het nieuwbouwproject Park Triangel deelplan I2 is er een nieuwe straat ontstaan. Het College van B&W heeft besloten dat de nieuwe straat Duinland gaat heten.