Besluitenlijst B&W 9 mei 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 25 april 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 2 mei 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062714872

Bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord

Besluit:

  1. Er wordt ingestemd met de vormvrije mer beoordeling en het mer beoordelingsbesluit wordt ondertekend en ter inzage gelegd.
  2. Er wordt ingestemd met de anterieure overeenkomst en deze wordt getekend.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord wordt ter inzage gelegd (NL.IMRO.0627.BPachterakkeroord0301) en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven.
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Aan de Zuidelijke Rondweg (achter Akkeroord) in Waddinxveen ligt een agrarisch stukgrond. Het stuk grond is echter te klein voor een volwaardig agrarisch
bedrijf. Ook is de kwaliteit van het grasgebied, gelegen tussen allerlei drukke wegen, niet meer geschikt voor het houden van dieren. De eigenaar wil het gebied omvormen naar een bedrijventerrein. Op grond van het bestemmingsplan is dit mogelijk. Daarom is besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord’ ter inzage te leggen, in te stemmen met de vormvrije mer-beoordeling, vrij te geven voor wettelijk verplicht vooroverleg en de anterieure overeenkomst te ondertekenen. In een anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd tussen gemeente en de eigenaar over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan.

Zaaknummer: 062714232

Overdacht percelen Parallelstructuur A12

Besluit:

  1. Er wordt besloten tot het aankopen van en het vestigen van nieuwe opstalrechten op, percelen gelegen nabij de parallelstructuur A12, zoals aangegeven op als bijlage 1 en 2 bij dit voorstel gevoegde tekeningen.
  2. De twee overeenkomsten (bijlage 3A en 3B) tot het aankopen van de percelen en het vestigen van nieuwe opstalrechten worden ondertekend.

Samenvatting raad en pers: Voor de aanleg van de Parallelstructuur A12, met de nieuw aangelegde provinciale wegenN451 (Extra Gouwekruising) en N457 (Moordrechtboog), zijn binnen het beheergebied van de gemeente Waddinxveen de nodige aanpassingen gedaan aan het onderliggende wegennet. De Gemeente en de provincie Zuid Holland hebben destijds (2019) afspraken gemaakt over de gevolgen hiervan voor de beheer- en onderhoudsverplichtingen. In vervolg en ter uitvoering van die afspraken wordt nu ook de juridische eigendom van een aantal percelen overgedragen door de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Waddinxveen. Het beheer en onderhoud van deze percelen is al eerder door de provincie Zuid-Holland aan de gemeente overgedragen.

Zaaknummer: 062714860

Memo omzetting naar midden huurwoningen Park Triangel

Besluit:

  1. De raad wordt met bijgevoegd memo op de hoogte gesteld van de omzetting van 24 vrije sectorwoningen naar 36 midden huurwoningen in deelplan Parkrijk in Park Triangel.

Samenvatting raad en pers: De raad wordt met bijgevoegd memo op de hoogte gesteld van de omzetting van 24 vrije sectorwoningen naar 36 midden huurwoningen in deelplan Parkrijk in Park Triangel.

Zaaknummer: 062713577

Ambtsinstructie Waddinxveen

  1. Het college wordt voorgesteld om de nieuwe Ambtsinstructie voor de medewerker Leerplicht van Bureau Leerlingzaken vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van B&W stelt de nieuwe ambtsinstructie medewerker Leerplicht van Bureau Leerlingzaken vast. De huidige ambtsinstructie is gebaseerd op wetgeving in 2011. Doorwijzigingen aan de wetgeving moest de ambtsinstructie aangepast worden.

Zaaknummer: 06278105

Uitvoeringsplan arbeidsmarktregio Midden-Holland 2023

Besluit:

  1. Het uitvoeringsplan 2023 arbeidsmarktregio Midden-Holland wordt vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Binnen de arbeidsmarktregio Midden-Holland werken arbeidsmarktpartijen (gemeenten, Promen, UWV, onderwijs, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) samen aan dienstverlening die gericht is op werkzoekenden en werkgevers. Het uitvoeringsplan geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken en acties op het gebied van regionale arbeidsmarkt dienstverlening in 2023. Deze dienstverlening helpt en houdt meer mensen aan het werk en draagt bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt waarin leven lang ontwikkelen centraal staat.