Besluitenlijst B&W 4 april 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 28 maart 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062710887

Inkoopkader Wmo en Jeugdhulp 2025

Besluit:

  1. Het agenderen van het kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025, bijbehorend raadsmemoen de adviesaanvraag voor de PAR, ter vaststelling op de B&W vergadering van 11 april.

Samenvatting raad en pers: De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang de kaders te bepalen. De basis voor de regionale samenwerking is vastgelegd in de regiovisie jeugden Wmo. Deze is in het najaar van 2021 door de vijf gemeenteraden vastgesteld. Hierin zijn nog geen kaders opgenomen voor de inkoop 2025. Eind 2022 heeft op basis van een consultatiedocument een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Met alle opgehaalde reacties is een concept kaderdocument opgesteld, Besluitvorming in het college over dit inkoopkader zal op 11 april a.s. plaats vinden. Voorafgaand aan dit besluit is het kader oriënterend in het college besproken.

Zaaknummer: 06273443

Controleverordening gemeente Waddinxveen 2023

Besluit:

  1. Ingestemd wordt met de ‘Controleverordening gemeente Waddinxveen 2023’ en het raadsvoorstel hierover.

Samenvatting raad en pers: Vanaf het boekjaar 2023 neemt het college van burgemeester en wethouders (college)een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Met deze rechtmatigheidsverant-woording informeert het college de gemeenteraad (raad) over het (financieel) rechtmatig handelen van de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de controlerende rol van de accountant en de raad. Ook de controle verordening moet worden aangepast. Deze verordening gaat over de controle van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Het college is hiervoor politiek verantwoordelijk. Het college heeft daarom ingestemd met de ‘Controle verordening gemeente Waddinxveen2023’ en het raadsvoorstel hierover.

Zaaknummer: 6273452

Controle protocol accountantscontrole jaarrekeningen 2023 en 2024 Waddinxveen

Besluit:

  1. Ingestemd wordt met het ‘Controle protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2023 en 2024 van de gemeente Waddinxveen’ en het raadsvoorstel hierover.

Samenvatting raad en pers: Vanaf het boekjaar 2023 neemt het college van burgemeester en wethouders (college)een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Met deze rechtmatigheidsverant-woording informeert het college de gemeenteraad (raad) over het(financieel) rechtmatig handelen van de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de controlerende rol van de accountant en de raad. Ook het controleprotocol voor de accountant moet worden aangepast. In dit controleprotocol maakt de raad aanvullende afspraken met de accountant over de accountantscontrole. Het college is hiervoor politiek verantwoordelijk. Het college heeft daarom ingestemd met het ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2023 en 2024 van de gemeente Waddinxveen’ en het raadsvoorstel hierover.

Zaaknummer: 06273449

Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2023

Besluit:

  1. Ingestemd wordt met de ‘Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2023’.
  2. Ingestemd wordt met een structurele uitbreiding van de financiële functie vanaf 1 juli 2023 met 1 formatieplaats schaal 12 en de verwerking van de financiële gevolgen in de 1e Burap 2023.
  3. Ingestemd wordt met bijbehorend raadsvoorstel.

Samenvatting raad en pers: Vanaf het boekjaar 2023 neemt het college van burgemeester en wethouders (college)een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Met deze rechtmatigheidsverant-woording informeert het college de gemeenteraad (raad) over het(financieel) rechtmatig handelen van de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de controlerende rol van de accountant en de raad. Ook de financiële verordening moet worden aangepast, waarbij ook andere ontwikkelingen worden meegenomen. Deze verordening gaat over het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Het college is hiervoor
politiek verantwoordelijk. Het college heeft daarom ingestemd met de ‘Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2023’, de noodzakelijke uitbreiding van de formatie en het raadsvoorstel hierover.

Zaaknummer: 06278720

Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

Besluit:

  1. De Ontwerp Nota Bodembeheer Midden-Holland en de Bodemkwaliteitskaart Midden Holland kunnen zes weken lang bekeken worden.

Samenvatting raad en pers: De gemeenten zijn het bevoegd gezag voor het gebruiken van grond en bagger op of in de grond. Een gemeente kan eigen lokale regels opstellen voor het (her)gebruik van grond en bagger op of in de grond. Deze regels staan in de Nota Bodembeheer. Naast de nota is er ook een bodemkwaliteitskaart. Deze bevat verschillende kaarten over de lokale bodemkwaliteit. De nota en de kaarten samen vormen in de regio Midden-Holland het beleid voor het (her)gebruik van grond en bagger. De nota en de kaarten stammen uit 2016 en zijn op een paar punten aangepast. Met deze aangepaste nota en kaarten stelt de gemeente duurzaam, kostenbesparend en veilig beleid vast voor het hergebruik van grond en bagger voor de komende 10 jaar (de kaarten moeten na 5 jaar worden aangepast).De aangepaste nota en kaarten kunnen zes weken lang bekeken worden, van 12 april toten met 23 mei 2023.

Zaaknummer: 062711488

Register ontvangen geschenken en giften collegeleden

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Dit register is het gevolg van artikel 5, lid 2 van de Verordening Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Waddinxveen 2012. In artikel 5, lid 2 staat dat geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.