Besluitenlijst B&W 28 maart 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: de dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)


Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 23 maart 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing

Zaaknummer: 06274456

Meerwerk woonrijp maken nieuwbouw CCC

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met een aanvulling van € 125.000,00 op het bestaande krediet om de aansluiting van de openbare ruimte op de nieuwbouw van het Coenecoop College te realiseren.
 2. Er wordt besloten de raad met bijgevoegde memo te informeren.
 3. Er wordt ingestemd de structurele gevolgen vanaf 2024 van € 5.000,00 mee te nemen in de 1e Burap 2023.

Samenvatting raad en pers: Voor de aansluiting van het nieuwe Coenecoop College op de openbare ruimte is een aanvullend krediet van € 125.000,00 nodig. Het college is hiermee akkoord gegaan om het Coenecoop College en de omgeving tijdig klaar te hebben. De financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e Burap 2023. Het college heeft de raad hierover in een memo geïnformeerd.

Zaaknummer: 062710893

Financiering JeugdzorgPlus en bovenregionaal plan

Besluit:

 1. Conform de bovenregionale afspraken bij te dragen in de kosten die gemoeid gaan met de transformatie gesloten jeugdzorg, conform de afgesproken verdeling per regio. Voor de gemeente Waddinxveen betekent dit voor een 2022 een bijdrage van € 64.142,12. De bijdragen voor 2023 en volgende jaren zijn nu nog onduidelijk.
 2. Vaststellen van het Bovenregionaal plan afbouw gesloten jeugdzorg (zie bijlage 1).
 3. Het instemmen met de Memo Actuele ontwikkelingen Jeugdzorg plus en deze ter kennisgeving samen met het bovenregionaal plan afbouw gesloten jeugdzorg door te zenden naar de raad (zie bijlage 2).
 4. Kennis te nemen van de brief van VWS m.b.t. Interbestuurlijk Toezicht (bijlage 3).

Samenvatting raad en pers: Vorig jaar heeft de regio Midden-Holland en het college van Waddinxveen de raad geïnformeerd over ontwikkelingen in de Jeugdzorg Plus, o.a. in september 2022 in de Regionale Nieuwsbrief en in december naar aanleiding van het IBT (Inter Bestuurlijk Toezicht). Het college heeft besloten om de raad verder te informeren en stuurt een memo over de actuele en de toekomstige ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg Plus, de(financiële) effecten daarvan op onze regio en op het zorgaanbod.

Zaaknummer: 06279955

Vaststellen uitvoeringsprogramma woonzorgvisie

Besluit:

Het uitvoeringsprogramma 2023-2027 van de Woonzorgvisie Waddinxveen 2035 wordt vastgesteld door het college.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2023 ingestemd met het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie. In de woonzorgvisie staan de ambities van de gemeente Waddinxveen voor de lange termijn. De woonzorgvisie is in december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma formuleert maatregelen om de doelen van woonzorgvisie te halen voor de periode 2023-2027. Deze maatregelen kunnen worden aangepast of aangevuld wanneer nodig. Er is nu een planning toegevoegd en het woningbouwprogramma is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken.

Zaaknummer: 06279358

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Besluit:

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad stelt voor een periode van 4 jaar een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) vast. In een IVB worden de onderwerpen op het gebied van veiligheid beschreven waarmee de gemeente aan de slag gaat. Daarbij kan onder worden gedacht aan veiligheid in de buurt, handhaving van de openbare orde en bestrijding van criminaliteit. Dit jaar wordt een nieuw IVB opgesteld. Aan inwoners, diverse organisaties en de gemeenteraad wordt gevraagd aan welke onderwerpen in de komende vier jaar prioriteit moet worden gegeven.

Zaaknummer: 062710771

Principeverzoek kavels GG1 en GG2 aan de Plasweg

Besluit:

Er wordt in principe meegewerkt aan het bouwen van een woondeel en een zorgdeel op kavels GG1 en GG2 aan de Plasweg.

Samenvatting raad en pers: Kavels GG1 en GG2 liggen aan de Plasweg. Een initiatiefnemer wil deze 2 kavels ontwikkelen tot een woon- en een zorgdeel. En heeft daarvoor een aanvraag ingediend. Het is de bedoeling om op kavel GG1 in totaal 14 woningen te bouwen. En op kavel GG2 een klein intramuraal zorgcomplex voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking of de mogelijkheid voor een kinderdagverblijf. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten hier in principe aan mee te willen werken. De ruimtelijke procedure kan daarom nu worden gestart. En daarna kan er een anterieure overeenkomst worden opgesteld. Waarin afspraken staan over planschade en dergelijke.

Zaaknummer: 062710370

Ontwikkeling 131 woningen aan de Staringlaan 19 en 21

Besluit:

Er wordt in principe geen medewerking verleend aan de ontwikkeling van de bestaande bedrijfsgebouwen aan de Staringlaan 19 en 21 naar 131 woningen.

Samenvatting raad en pers: Er is een principeplan ingediend voor de ontwikkeling van de bestaande bedrijfsgebouwen aan de Staringlaan 19 en 21 naar 131 woningen. De bedrijfsgebouwen staan ten noorden van de Staringlaan. Deze locatie ligt binnen het ontwikkelingsgebied Noordkade waarvoor een stedenbouwkundige visie is opgesteld. Het college heeft besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan de gevraagde ontwikkeling.

Zaaknummer: 062710899

Omgevingsvisie motie actualisatie

Besluit:

Op 12 oktober 2022 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie 2050 vastgesteld. Daar bij is er ook een motie aangenomen over de actualisatie van de omgevingsvisie. Hiervoor is een memo opgesteld om de raad te informeren over het proces hoe de actualisatie wordt uitgevoerd.

Samenvatting raad en pers: De memo over de actualisatie van de omgevingsvisie wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Zaaknummer: 06275019

Tarievenoverzicht sociaal domein 2023

Besluit:

 1. Het tarievenoverzicht Sociaal Domein 2023 wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vastgesteld.
 2. Het tarievenoverzicht Sociaal Domein 2022 wordt ingetrokken.

Samenvatting raad en pers: Het tarievenoverzicht hoort bij de verordening sociaal domein gemeente Waddinxveen samenredzaam 2022. De tarieven voor voorzieningen in het sociaal domein worden jaarlijks geïndexeerd. Het tarievenoverzicht geeft de tarieven weer die gelden voor het jaar 2023. Het college stelt het tarievenoverzicht vast.

Zaaknummer: 06279653

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Noordkade

Besluit:

 1. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met het (laten) vervaardigen van een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het gehele projectgebied Noordkade.
 2. Aan de raad wordt voorgesteld een budget ter grootte van € 200.000,00 (excl. BTW) uit de algemene middelen ter beschikking te stellen.

Samenvatting raad en pers: Op 26 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Stedenbouwkundige Visie voor de ontwikkeling van de Noordkade vastgesteld. Om het bedrijventerrein te kunnen omvormen in een woon-werkgebied, moet de Stedenbouwkundige Visie in een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan worden uitgewerkt. Het heeft de voorkeur om dit door Inbo te laten doen. De gemeenteraad zal worden gevraagd om hiervoor het benodigde budget vast te stellen.

Zaaknummer: 062710880

Allonge als aanvulling op anterieure overeenkomst Bredeweg 7-11

Besluit:

Er wordt ingestemd met de allonge als aanvulling op de anterieure overeenkomst.

Samenvatting raad en pers: Op 10 november 2022 is het bestemmingsplan Bredeweg 7-11 onherroepelijk geworden. In de anterieure overeenkomst is opgenomen dat het de exploitant niet is toegestaan een woning te bouwen voordat alle plattelandswoningen en bedrijfsgebouwen binnen het plangebied gesloopt zijn, met uitzondering van de wagenloods. In de regels van het bestemmingsplan staat echter dat het strijdig is om nieuwe woning te bouwen zonder dat de in elk geval grenzend aan het plangebied gelegen agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt zijn. Alle bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Op dit moment is 1925 m² van in totaal 2875 m² gesloopt. De overige bebouwing wordt dan gesloopt voordat een nieuwe woning in gebruik wordt genomen. Op deze wijze kan er worden voldaan aan de recent aangescherpte eisen van de Wet op de overdrachtsbelasting. Aanpassing van de bestaande sloopverplichting vindt plaats middels het sluiten van een allonge. De allonge geldt in aanvulling op de anterieure overeenkomst, het overige bepaalde in de anterieure overeenkomst blijft onverkort van kracht.