Besluitenlijst B&W 21 maart 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)


Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 14 maart 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing


Zaaknummer: 06274625

Memo uitvoering motie startnotities

Besluit:

 1. De memo over de uitvoering van de motie startnotities wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Op 12 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het vaststellen van startnotities bij visie en strategisch beleid. Het college heeft gekeken om welke visies en beleid het gaat. Hiervoor is een memo opgesteld met daarin de lijst met visies en beleid waar het om gaat. Ook is in de memo opgenomen welke onderwerpen in de startnotitie komen en over welke punten aan de gemeenteraad een besluit wordt gevraagd. De memo wordt ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.


Zaaknummer: 06278625

Startnotitie Eerste aardgasvrije wijk GVPH

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de startnotitie EersteAargasvrije wijk GVPH;
 2. De startnotitie Eerste aardgasvrije wijk GVPH wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: De gemeenteraad van Waddinxveen heeft in 2021 de Transitievisie Warmte (TVW)vastgesteld. Daarin staat dat Waddinxveen in 2050 aardgasvrij wil zijn. De gemeente wil nu snel beginnen om dit voor elkaar te krijgen. Het college van B&W heeft daarom besloten om in te stemmen met een startnotitie. En die startnotitie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. In die startnotitie staat dat samen met de bewoners in 4 buurten wordt begonnen om die wijken aardgasvrij te maken. De buurten zijn Groenswaard 1, 2 en 3 en de Vondelwijk, Peter Zuidlaan en de Horstenbuurt.


Zaaknummer: 06276496

Vaststellen ODMH jaarprogramma 2023 Milieu en BWT

Besluit:

 1. Met het jaarprogramma 2023 Milieu van de ODMH wordt ingestemd;
 2. Er wordt een verplichting aangegaan voor het jaarprogramma Milieu 2023 voor een bedrag van €1.040.000;
 3. Met het jaarprogramma 2023 Bouw- en WoningToezicht van de ODMH wordt ingestemd;
 4. Er wordt een verplichting aangegaan voor het jaarprogramma Bouw- en WoningToezicht 2023 voor een bedrag van €1.330.000;
 5. De jaarprogramma’s worden ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Zuid Holland aangeboden.

Samenvatting raad en pers: Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland streeft de gemeente Waddinxveen naar een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De Omgevingsdienst Midden-Holland voert milieutaken, vergunningverlening en toezicht voor de gemeente uit. De taken die de Omgevingsdienst Midden-Holland uitvoert en de tijd die zij hier voor nodig hebben zijn vastgelegd in de jaarprogramma’s Milieu en Bouw- en WoningToezicht. Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarprogramma’s voor 2023
vastgesteld.


Zaaknummer: 06279877

Vaststellen bestemmingsplan Abr. Kroesweg 40

Besluit:

 1. De Raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg40-0401) ongewijzigd vast te stellen.
 2. De Raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het glastuinbouwbedrijf Porta Nova heeft een verzoek ingediend om de woning aan Abr. Kroesweg 40 in het bestemmingsplan een andere functieaanduiding te geven. De functie van de woning zal daarmee veranderen van “Bedrijfswoning” naar “Plattelandswoning”. Het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college van B&W heeft besloten het bestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 ter besluitvorming aan de Gemeenteraad voor te leggen.


Zaaknummer: 06279007

Duurzame opvang asielzoekers in Hollands Midden

Besluit:

 1. Het bijgevoegde raadsvoorstel over de duurzame opvang asielzoekers in Hollands Midden wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Voordat de spreidingswet in werking treedt hebben de burgemeesters en wethouders wonen van de 18 gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Hollands-Midden afspraken gemaakt om te komen tot een regionale invulling en ontwikkeling van een aanpak voor duurzame (minimaal 5 jaar) asielopvang van (in eerste instantie) 2200 asielzoekers. Deze afspraken worden ter bekrachtiging in de vorm van een raadsvoorstel via de colleges van B&W aan de gemeenteraden van alle 18 gemeenten voorgelegd. Het streven is om uiterlijk 1 mei alle gemeenteraden een besluit te laten nemen.