Besluitenlijst B&W 21 februari 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 14 februari 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06274791

Evaluatie vuurwerkshow 2022/2023

Besluit:

 1. De raad wordt met bijgevoegde presentatie geïnformeerd over de bevindingen van samenwerking en het doorlopen proces tot en met 31 december 2022
 2. De raad wordt voorgesteld in principe akkoord te gaan met een centrale vuurwerkshow tijdens oud & nieuw 2023/2024
 3. De raad wordt geïnformeerd over de financiële afhandeling van de vuurwerkshow 2022/2023.

Samenvatting raad en pers:

De gemeenteraad ging op 9 november 2022 akkoord met de organisatie van een centrale vuurwerkshow tijdens oud en nieuw 2022-2023. En stelde hiervoor éénmalig een bedrag van € 17.150,- beschikbaar. Zoals bekend werd de vuurwerkshow op 31 december 2022 wegens de slechte weersomstandigheden afgelast.
Met alle betrokkenen is in januari 2023 een evaluatie gehouden over het doorlopen proces tot aan de afgelasting van de centrale vuurwerkshow. Uit deze evaluatie (bijlage 1) bleek dat alle betrokken partijen erg positief waren over de onderlinge samenwerking, het snelle schakelen naar elkaar toe en het snel aanpassen en aanleveren van de juiste documentatie. Ook bij het afblazen van de vuurwerkshow is goed samengewerkt en is alles in goed overleg gegaan. Men wil gaan voor een herkansing eind 2023. Daarnaast gaat de organisatie aan de slag om te kijken of een programma haalbaar is. Door de late afgelasting van de vuurwerkshow door de weersomstandigheden (hevige storm) zijn er kosten gemaakt die niet meer terug te vorderen zijn. De organisator betaalt het resterende bedrag van € 7.200,- terug aan de gemeente. Het college van Burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met een centrale vuurwerkshow tijdens oud en nieuw 2023-2024. En de raad te informeren over de financiële afhandeling van de afgelaste vuurwerkshow 2022-2023.


Zaaknummer: 06277103

Resultaten programma sturen op kosten 2019 – 2022 en plan van aanpak 2023


Besluit:

 1. Er wordt kennis genomen van bijgevoegde informatie over het programma sturen op kosten.
 2. De raad wordt ook geïnformeerd via bijgevoegde raadsmemo, inclusief de bijlage met informatie over de resultaten 2019 – 2022.

Samenvatting raad en pers: Wij hebben eind november een (her)start gemaakt met het programma sturen op kosten. Het is namelijk duidelijk dat het beheersen van de uitgaven voor Wmo en Jeugdhulp structureel aandacht vragen. College en raad zijn geïnformeerd over de resultaten van de beheersmaatregelen die in 2019 zijn opgesteld. Daarnaast is aangegeven hoe dit programma verder vorm krijgt. Voor een deel wordt verder gewerkt aan de eerder opgestelde beheersmaatregelen. Daarnaast bevat deze memo een overzicht van lokale onderwerpen die op regionaal niveau versterking vragen. Tot slot zal ook nog gekeken worden naar eventuele nieuwe maatregelen. College en raad zullen tussentijds op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. Dit gebeurt in ieder geval twee keer per jaar. Eerstvolgende moment is april / mei.


Zaaknummer: 06272949

Participatietraject consultatiedocument Wmo en Jeugdhulp

Besluit:

 1. Er wordt kennis genomen van bijgevoegde nota met de reacties van gemeenteraden en adviesraden op het consultatiedocument Wmo en Jeugdhulp.
 2. Er wordt ingestemd met het versturen van bijgevoegde raadmemo met informatie over het inkooptraject Jeugdhulp en Wmo. Het betreft:
  • de gebundelde reacties van gemeenteraden en adviesraden;
  • een reactie op de moties d.d. 14 december 2022;
  • informatie over de planning van het inkooptraject Jeugdhulp en WMO en ;
  • een kopie van de brief aan de PAR.
 3. Er wordt ingestemd met het versturen van de bijgevoegde brief aan de adviesraad sociaal domein, inclusief bijlage.

Samenvatting raad en pers: Met dit besluit wordt college, raad en de PAR geïnformeerd over de stand van zaken rondom het inkooptraject Jeugdhulp en Wmo. Om tot een voorstel voor kaders te komen is een consultatiedocument gemaakt. Op 8 november jl. heeft het college ingestemd om, op basis van het consultatiedocument, een bredere bespreking met betrokken partijen te starten. Dit traject is afgerond. Het college is geïnformeerd over de reacties en de planning voor het verdere traject. Deze heeft bijstelling nodig. Ook de raad en de PAR worden hierover geïnformeerd. Hierover is een memo naar de raad gestuurd. Deze bevat ook de reactie op de aangenomen moties naar aanleiding van het consultatiedocument. Naar de PAR is een brief gestuurd om te informeren over de planning. Tot slot is gereageerd op hun advies op het consultatiedocument.


Zaaknummer: 06277114

Aanvullende beleidsregels energietoeslag 2022

Besluit:

 1. De ‘Aanvullende Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022’ worden vastgesteld en treden in werking per 2 maart 2023. De beleidsregels vervallen per 1 juli 2023.

Samenvatting raad en pers: Door de flink gestegen energieprijzen hebben vooral de huishoudens met een laag inkomen moeite met het betalen van de maandelijkse vaste lasten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen alvast € 500,- uit te keren van de energietoeslag 2023. Daarom is besloten de Aanvullende Beleidsregels Eenmalige Energietoelage 2022 vast te stellen. De beleidsregels gelden vanaf 2 maart 2023 tot 1 juli 2023. Dit voorschot kan alleen uitbetaald worden aan de inwoners die de energietoeslag vorig jaar hebben ontvangen. Nieuwe aanvragen zijn hierdoor niet mogelijk.


Zaaknummer: 06276917

Schriftelijke vragen ex art. 32 van het RvO van PvdA/GL

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van PvdA/GroenLinks over Triangel en reactie Woonpartners van 30 januari 2023 worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 6 februari 2023 stelde de fractie van PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over Triangel en de reactie van Woonpartners van 30 januari De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.


Zaaknummer: 06276992

Principeverzoek bouw van 2 woningen op de hoek Bredeweg – Piet Stuurmanweg

Besluit:

 1. Er wordt de bereidheid uitgesproken in principe medewerking te verlenen aan een planologische procedure om de ontwikkeling van 2 woningen op de hoek Bredeweg -Piet Stuurmanweg mogelijk te maken.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft in principe ingestemd met het verzoek om 2 woningen op de hoek Bredeweg – Piet stuurmanweg mogelijk te maken. Op het perceel staat
een tijdelijk projectkantoor met parkeerplaatsen ten behoeve van het project “Glasparel+”. Nadat dit project grotendeels is afgerond zal het kantoor worden verwijderd en kan het perceel voor agrarische doeleinden worden gebruikt en ingericht. Woningbouw op deze plek is gewenst. Om dit mogelijk te maken is een planologische procedure nodig.


Zaaknummer: 06276237

Vragen artikel 32 RvO boerderij Ons Genoegen

Besluit:

 1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 2 februari 2023 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de voorgenomen sloop van de boerderij ‘Ons Genoegen’ aan het Noordeinde. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.


Zaaknummer: 06276415

Aanleg- en Beheerovereenkomst Geluidscherm A12 Park Triangel

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de aanleg- en beheerovereenkomst tussen gemeente Waddinxveen en Rijkswaterstaat volgens bijlage 1 en 4.
 2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Woo wordt er geheimhouding op bijlage 1 en 4 gelegd tot het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Samenvatting raad en pers: De hoeveelheid geluid op de woningen aan de zuidoostkant van Park Triangel is aan de hoge kant. Daarom worden er geluidschermen gebouwd langs de A12 en de N451. De gemeente moet gaan zorgen voor het onderhoud van het geluidscherm langs de A12. De afspraken met Rijkswaterstaat over aanleg, gebruik en onderhoud staan in een overeenkomst. Daarom heeft het college ingestemd met deze overeenkomst met Rijkswaterstaat. Het geluidscherm langs de A12 is in het najaar van 2022 gebouwd en is begin 2023 klaar.