Besluitenlijst B&W 18 april 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 12:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 11 april 2023

Besluit:

Akkoord.

Samenvatting raad en pers: n.v.t.

Zaaknummer: 06277684

Memo gemeenteraad informatienota RES

 1. Het memo ‘Informatiebrief Regionale Energiestrategie’ wordt voor kennisgeving aangenomen.
 2. Het memo ‘Informatiebrief Regionale Energiestrategie’ wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad.

Samenvatting raad en pers: In juni 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de gemeenteraad van Waddinxveen. De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de zoekgebieden en uitvoering van de opgestelde plannen. Middels een regionaal opgesteld memo wordt de raad op de hoogte gebracht over de laatste ontwikkelingen omtrent de RES.

Zaaknummer: 06272799

Missie, visie en doelen AVG

De verantwoordelijkheid, het toekomstbeeld en de doelen van privacy en gegevensbescherming worden vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Dit document beschrijft de verantwoordelijkheid, het toekomstbeeld en de doelen voor privacy en gegevensbescherming van de gemeente Waddinxveen. Dit stuk begint met de verantwoordelijkheid van de gemeente Waddinxveen. Het toekomstbeeld beschrijft waar de gemeente Waddinxveen wil staan op het gebied van privacy en gegevensbescherming over vijf jaar. Met behulp van de omschreven doelen is het de bedoeling dat wij werken naar het toekomstbeeld. In het jaarplan worden de specifieke acties per jaar uitgewerkt, ook naar aanleiding van het jaarlijks verslag van de FG.

Zaaknummer: 06273861

Besluit aanvraag planschade Plasweg 22

Er is een aanvraag ingediend voor planschade vergoeding voor de woning aan de Plasweg 22 (voorheen 16 Bis) te Waddinxveen. De planschade ziet op een waardevermindering van de woning. De aanvrager heeft de waardevermindering geschat op € 100.000,00. De SAOZ, de externe adviseur voor deze aanvraag, heeft de gemeente geadviseerd de aanvrager een vergoeding van € 4.600,00 toe te kennen. Het college heeft het advies van de SAOZ overgenomen en besloten de aanvrager een vergoeding van € 4.600,00
(vermeerderd met rente) voor planschade toe te kennen. Het door de aanvrager bij de aanvraag betaalde drempelbedrag van € 500,00 zal eveneens aan de aanvrager terug betaald worden.

Samenvatting raad en pers:

 • Er wordt aan de aanvrager van de planschadevergoeding een vergoeding voor planschade als gevolg van het bestemmingsplan “Glasparel +” toegekend conform het advies van de SAOZ.
 • Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen nrs. 1 en 2 wordt geheimhouding ex artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo)opgelegd.

Zaaknummer: 06271914

3e fase bijgesteld maatschappelijke voorzieningen Park Triangel

 1. de gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met:
  1. de realisatie van de volgende maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel:
 2. op de locatie “Park Vredenburgh” (bijlage 1, groen omcirkeld), de
 3. nieuwbouw voor cbs TOV bestaande uit ca. 2574 m2 bruto vloeroppervlakte in minimaal twee bouwlagen
 4. nieuwbouw ruimte kinderopvang: ca. 420 m2 bruto vloeroppervlakte, mits anderen dan de gemeente bereid zijn zelf te investeren
 5. nieuwbouw ruimte (para)medische dienstverlening ca 250 m2, mits anderen dan de gemeente bereid zijn zelf te investeren
 6. aanleg en inrichting buitenruimte behorende bij het gebouw
 7. op de locatie Parklaan (bijlage 1; rood omcirkeld), de
 8. nieuwbouw van een sportzaal (2 oefenruimten, inclusief kleedkamers en nevenruimten)
 9. nieuwbouw van een buurtcentrum / sportkantine, ca. 420 m2
 10. nieuwbouw ruimte kinderopvang: ca. 420 m2 bruto vloeroppervlakte
 11. aanleg en inrichting buitenruimte behorende bij het gebouw

B.

 1. de verwerving van ca. 3370 m2 grond op de locatie “Park Vredenburgh” (terrein voormalig “afvalbrengstation”; bijlage 1; groen omcirkeld)
 2. het verder uitwerken van dit onderdeel door het college, waarna het college een nader voorstel ter beslissing aan de raad zal voorleggen
 • de verwerving van grond op de locatie Parklaan (bijlage 1; rood omcirkeld; ca. 1390 m2)
 • de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden om de huidige ruimten cbs TOV Parklaan 7 geschikt te maken voor gebruik door de Dick Brunaschool
 • de kredieten voor de verwerving van de gronden, realisatie en voorgestelde dekking van boven genoemde beslispunten 1a,1b,1c en 1d te verwerken in de Programmabegroting 2023 – 2026 zoals verder toegelicht in geheime bijlage 2
 1. op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet, juncto artikel 5.1. lid 2 sub b van de Wet open overheid wordt er geheimhouding op bijlage 2 “overzicht raming investeringen en eenmalige lasten uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Park Triangel” gelegd tot de definitieve vaststelling van de eindverantwoording en eindafrekening van de drie projecten die in dit voorstel zijn opgenomen.
 2. ingestemd wordt met het concept – raadsvoorstel
 3. ingestemd wordt met het concept – persbericht (bijlage 5)

Samenvatting raad en pers: Verwezen wordt naar het bijgaande concept-
persbericht (bijlage 5).

Zaaknummer 062712563

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de VVD

Besluit:

De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de VVD over de woningen in aanbouw met OZB-tarief niet-woningen worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers:

Op 23 maart 2023 stelde de fractie van de VVD schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over woningen in aanbouw met OZB-tarief niet-woning. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord

Zaaknummer: 062712658

Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed

Besluit:

De bijgevoegde brief wordt als zienswijze ingediend op de Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed.

Samenvatting raad en pers: Provincie Zuid-Holland heeft in december 2022 het ontwerp van de Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed vastgesteld. Daarbij is toen ook een amendement aangenomen om een aanpassing in de Omgevingsvisie te doen, voor het onderwerp zonne-energie bij windparken. Deze aanpassing maakt het lastiger om bij een windturbinepark ook zonne-energie te plaatsen. Vanuit
de RES-regio MiddenHolland wordt een zienswijze ingestuurd waarin wordt toegelicht waarom dit geen goede ontwikkeling is.

Zaaknummer: 06272446

Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 61

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de anterieure overeenkomst en deze wordt getekend;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 61 wordt ter inzage gelegd(NL.IMRO.0627.Noordeinde61-0301) en voor wettelijk verplicht vooroverleg vrijgegeven;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 61’ wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Aan het Noordeinde 61 staat een verouderde woning.
Initiatiefnemer is van plan om deze woning te slopen en 2 vrijstaande woningen terug te bouwen. Er wordt voldaan aan de voorwaarde van de afwijkingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan. De 2 nieuwe woningen sluiten goed aan op het bestaande lint en er zijn geen nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving. Dit bestemmingsplan maakt de voorgenomen ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk.

Zaaknummer: 06272394

Besluit aanvraag planschade Plasweg 24

Besluit:

 1. Er wordt aan de aanvrager van de planschadevergoeding geen vergoeding voor planschade als gevolg van het bestemmingsplan “Glasparel +” toegekend conform het advies van de SAOZ.
 2. Op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlagen nrs. 1 en 2 wordt geheimhouding ex artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub e Wet open overheid (Woo)opgelegd.

Samenvatting raad en pers: Er is een aanvraag ingediend voor planschade
vergoeding voor de woning aan de Plasweg 24 (voorheen 16A) te Waddinxveen. De planschade ziet op een waardevermindering van de woning. De aanvrager heeft de waardevermindering geschat op € 100.000,00. De SAOZ, de externe adviseur voor deze aanvraag, heeft de gemeente geadviseerd de aanvrager geen vergoeding toe te kennen. De
waardevermindering valt binnen het normaal maatschappelijk risico. Het college heeft het advies van de SAOZ overgenomenen besloten de aanvrager geen vergoeding voor planschade toe te kennen.

Zaaknummer: 062712050

Zienswijze begroting 2024 grondbank RZG Zuidplas

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de begroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De Gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas heeft haar begroting voor 2024 aangeboden aan de raad voor het indienen van zienswijzen. De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de begroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas vast te stellen en aan het dagelijks bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas toe te sturen.

Zaaknummer: 062710964

Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Participatie

Besluit:

Het plan van aanpak wordt vastgesteld en ter kennisgeving aan de raad gestuurd.

Samenvatting raad en pers: Op 1 september 2022 heeft de rekenkamer het Groene Hart het rapport ‘Onderzoekuitvoering Participatiewet Waddinxveen’ gepubliceerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar de uitvoering van de Participatiewet. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is: ‘Wat is de
effectiviteit van de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas van de wettelijke taak om haar inwoners naar vermogen toe te leiden naar werk en hoe beleven bijstandsgerechtigden dit beleid?’ Naar aanleiding van het onderzoek heeft de rekenkamer een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen hiervoor opgesteld. Het college heeft een
plan van aanpak opgesteld waarin staat hoe er uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport.

Zaaknummer 062711568

Startnotitie visie maatschappelijke voorzieningen

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de ‘Startnotitie visie maatschappelijke voorzieningen Waddinxveen.’ vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Waddinxveen groeit! Eind 2030 is de verwachting dat het aantal inwoners in Waddinxveen is toegenomen tot circa 40.000. Een belangrijke pijler in het coalitieakkoord is dat binnen de bestuursperiode van dit college een visie voor het aanbod en gebruik
van maatschappelijke voorzieningen wordt opgesteld. Middels de nu voorgelegde startnotitie wordt een bestuurlijke en organisatorische aftrap gegeven voor dit visietraject. Gedurende het visietraject wordt aan de hand van drie bouwblokken een visiedocument ontwikkeld dat antwoord geeft op de vraag: ‘Welke maatschappelijke voorzieningen heeft Waddinxveen nodig bij een inwoneraantal van 40.000 en hoe zetten we deze maatschappelijke voorzieningen in, nu en in de toekomst?’.

Zaaknummer: 062712822

Beantwoording art. 32 vragen ex RvO van het CDA inzake houtsnippers

Besluit:

De schriftelijke vragen van het CDA over de tijdelijke opslag van houtsnippers op het parkeerterrein tussen het Tenniscentrum Waddinxveen en de Sniepweg worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 21 maart 2023 stelde de fractie van het CDA
schriftelijke vragen volgens art. 32 van het Reglement van Orde van de raad over opslag van houtsnippers op het parkeerterrein tussen het Tenniscentrum Waddinxveen en de Sniepweg. De vragen worden met dit collegevoorstel/ -besluit beantwoord.

Zaaknummer: 062711506

Inzet overgebleven OAB + NPO

Besluit:

Het college wordt voorgesteld nieuwe subsidies te verstrekken uit de overgebleven onderwijsachterstandsmiddelen (OAB) en het Nationaal Programma Onderwijs.

Samenvatting raad en pers: Het college van Waddinxveen trekt € 445.576 uit voor de aanpak van onderwijsachterstanden in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. De gemeente benut hiervoor de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen (OAB). Gemeenten krijgen uit het NPO budget voor de aanpak van onderwijsachterstanden die tijden de corona
periode zijn ontstaan. Daarnaast heeft de gemeente nog niet eerder uitgegeven OAB middelen beschikbaar. Een deel van het budget wordt gereserveerd voor de voortzetting van de Taalklas en overige projecten. De
rest van het geld is naar verhouding over de scholen verdeeld.

Zaaknummer: 062711617

Zienswijze op de begroting van de Groenalliantie

Besluit:

De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de concept Programmabegroting 2024 van Groenalliantie Midden-Holland e.o

Samenvatting raad en pers: Groenalliantie Midden-Holland e.o. is een
samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Doel van de
samenwerking is het ontwikkelen en beheren van de natuur- en recreatiegebieden. Voor 2024 heeft de Groenalliantie een concept Programmabegroting opgesteld en de raad gevraagd een zienswijze hierop in te dienen. In de zienswijze is aangegeven dat de gemeente Waddinxveen zich kan vinden in de concept Programmabegroting 2024. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de concept Programmabegroting 2024 van Groenalliantie Midden-
Holland e.o.