Besluitelijst B&W openbaar 12 maart 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van
B&W van 5 maart 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627115472

Opheffing geheimhouding bij Woo verzoek

Het college van burgemeester en wethouders van
Waddinxveen besluit:

 1. De geheimhouding op te heffen van de documenten die in de inventarisatielijst zijn opgenomen (bijlage 1)

Samenvatting raad en pers: Naar aanleiding van een Woo-verzoek heeft het college besloten om geheimhouding van een aantal overeenkomsten die de gemeente met de ontwikkelaar Wayland heeft gesloten op te heffen. De overeenkomsten worden na opheffing van de geheimhouding gedeeld met de indiener. Gegevens in die overeenkomsten die op grond van de Woo niet openbaar gemaakt hoeven te worden, worden niet openbaar gemaakt en gelakt. Niet openbaarmaking van bepaalde gevens/delen van de overeenkomst vindt plaats op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 5.1 lid 2 Woo.

Zaaknummer: 062757675

Aankoop gronden bij Henegouwerweg 10

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de aankoop van de agrarische gronden nabij de Henegouwerweg 10 voor een aankoopprijs van € 892.410,-.
 2. In te stemmen met de bij dit voorstel behorende koopovereenkomst (bijlage 1).
 3. In te stemmen met een kredietaanvraag voor de strategische aankoop van de grond voor
  € 654.434,-.
 4. De gronden na levering te activeren en de jaarlijkse rentelasten van 1.5%, circa € 9.817,- per jaar mee te nemen.
 5. De gronden af te waarderen met een bedrag van € 237.976,- ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie (ABG).
 6. De financiële consequenties te verwerken in de eerste Burap van 2024.

Samenvatting raad en pers: Vlakbij de Henegouwerweg 10 heeft de kans zich voorgedaan om een strategische aankoop van agrarische gronden te doen. Deze gronden kunnen van belang zijn bij mogelijke oplossingen voor de huidige verkeersproblematiek in dit gebied, bijvoorbeeld het verkeersknelpunt Brugweg. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aankoop van de gronden. Met de voorgestelde strategische aankoop verbetert de gemeente haar grondpositie aan de oostzijde van de Henegouwerweg.

Zaaknummer: 0627110344

Benoeming lid raad van toezicht Stichting Klasse

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. In te stemmen met de benoeming van mevr. S. el Messaoudi als lid van de raad van toezicht Stichting Klasse.

Samenvatting raad en pers: De leden van de raad van toezicht Stichting Klasse (openbaar basisonderwijs) worden(her)benoemd door de gemeenteraden van de vier deelnemende gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Het college besluit om aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de benoeming van mevr. S. el Messaoudi als lid van de raad van toezicht Stichting Klasse.

Zaaknummer: 062770676

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen energieopslagsysteem achter de Tweede Bloksweg 60

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen (zoals bedoeld in art. 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 5.20 en 6.5 Besluit omgevingsrecht) voor 6 weken ter inzage te leggen.
 2. De ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen.

Samenvatting raad en pers:Ten noorden van de A12, tussen de Tweede Bloksweg 60 en het Moerkapellepad, wenst een initiatiefnemer een perceel te gebruiken voor het realiseren van een energieopslagsysteem. In het hier geldende bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming agrarisch. Er kan medewerking aan dit plan worden verleend met een (uitgebreide) omgevingsvergunning die het afwijken van het bestemmingsplan mogelijk maakt. Hier is een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2024 besloten zich te kunnen vinden in de motivering voor dit plan. Daarom is besloten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter goedkeuring aan de raad voor te agrarische gronden te doen. Deze gronden kunnen van belang zijn bij mogelijke oplossingen voor de huidige verkeersproblematiek in dit gebied, bijvoorbeeld het verkeersknelpunt Brugweg. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aankoop van de gronden. Met de voorgestelde strategische aankoop verbetert de gemeente haar grondpositie aan de oostzijde van de Henegouwerweg.

Zaaknummer: 0627110344

Benoeming lid raad van toezicht Stichting Klasse

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen (zoals bedoeld in art. 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 5.20 en 6.5 Besluit omgevingsrecht) voor 6 weken ter inzage te leggen.
 2. De ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen.

Samenvatting raad en pers: Ten noorden van de A12, tussen de Tweede Bloksweg 60 en het Moerkapellepad, wenst een initiatiefnemer een perceel te gebruiken voor het realiseren van een energieopslagsysteem. In het hier geldende bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming agrarisch. Er kan medewerking aan dit plan worden verleend met een (uitgebreide)omgevingsvergunning die het afwijken van het bestemmingsplan mogelijk maakt. Hier is een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2024 besloten zich te kunnen vinden in de motivering voor dit plan. Daarom is besloten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. Ook is besloten om aan de raad voor te stellen om deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage te leggen.

Zaaknummer: 0627112803

Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands-Midden 2024-2028 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. De memo Beantwoording Inspraak Reacties Regiovisie vast te stellen en ter informatie te sturen aan de adviesraad en gemeenteraad.
 3. De brief aan de adviesraad vast te stellen en aan de adviesraad toe te sturen.

Samenvatting raad en pers: De nieuwe Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De regiovisie sluit aan op het landelijke programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem in Nederland. Dit blijft vaak onopgemerkt. De aanpak van huiselijk geweld is een kwestie van lange adem waarbij veel partijen een rol hebben. Om richting te geven aan de lokale en regionale aanpak stellen gemeenten periodiek een regiovisie op. De centrale ambitie van deze nieuwe regiovisie is om huiselijk geweld te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te reageren. De doelen in deze visie gaan over het voorkomen van geweld, samenwerking en het vinden van duurzame oplossingen, met specifieke aandacht voor gender gerelateerd geweld, mishandeling van ouderen en complexe scheidingen. Op basis van de speerpunten wordt zowel regionaal, als in Waddinxveen, een uitvoeringsplan uitgewerkt dat zich richt op concrete acties in de aanpak van huiselijk geweld.

Zaaknummer: 0627111368

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de PvdA/GL over huurcontracten Wereldwijd

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen volgens artikel 32 Reglement van Orde van de raad van PvdA/GL over: ‘huurcontacten af te sluiten met alle gebruikers van Wereldwijd’ vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De vragensteller geeft aan mondelinge beantwoording te wensen op de gestelde vragen. De antwoorden op de artikel 32 vragen worden zullen dan ook in de raadsvergadering van 20 maart 2024 mondeling worden beantwoord.