Resultaten Serviceregels 2023

Wij werken met serviceregels. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons mag verwachten. De resultaten van onze serviceregels over 2023 zijn voor het grootste deel bekend. U leest het overzicht met de resultaten per onderwerp hieronder.

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing.

 • Er zijn 34 evenementvergunningen aangevraagd. Hiervan zijn 28 aanvragen binnen 6 weken verleend (82%).

U kunt 24 uur per dag een melding openbare ruimte doen. Binnen 1 werkdag wordt de melding in behandeling genomen en beoordeeld op urgentie.  Als u dat wil, ontvangt u binnen 1 week een antwoord op uw melding.

 • We hebben 7.844 nieuwe meldingen ontvangen. Hiervan zijn er 7.213 binnen 24 uur in behandeling genomen (92%). Bij 5.519 meldingen wilde de melder een terugkoppeling (70%). Hiervan zijn 4.196 meldingen binnen 1 week beantwoord (76%).

Als u een aanvraag om aanpassing binnen het leerlingenvervoer doet, nemen wij binnen 2 weken een besluit:

 • We hebben 3 aanvragen om aanpassing binnen het leerlingenvervoer ontvangen. In alle gevallen hebben we binnen 2 weken een besluit genomen (100%).

Als u een aanvraag om verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart doet, nemen wij binnen 3 weken een besluit:

 • We hebben 103 aanvragen ontvangen. Hiervan hebben we in 100 gevallen (97%) binnen 3 weken een besluit genomen.

Als u belt naar ons telefoonnummer 14 0182 en u kiest daarna voor een vraag aan Wadwijzer, nemen we binnen 30 seconden de telefoon op:

 • Het resultaat van deze serviceregel is i.v.m. de invoer van een nieuwe telefooncentrale nog niet bekend.

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

 • Er zijn 270 aanvragen ingediend.  In 217 gevallen is binnen de serviceregel van 5 werkdagen een ontvangstbevestiging gestuurd (80%).

Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, dan doen wij u binnen 1 week een aanbod tot een informeel overleg. De bedoeling van dit overleg is om te kijken of er een oplossing is, die gepast is voor beide partijen.

 • Er zijn 90 bezwaren ingediend. Bij 71 bezwaren is binnen 1 week na ontvangst een aanbod tot informeel overleg gedaan. (79%)

Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 3 weken meer over de bezwaarprocedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

 • 89 van de 90 bezwaarmakers zijn binnen de serviceregel van 3 weken geïnformeerd over de bezwaarprocedure (99%).

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van ons. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.

 • Er zijn 21 klachten ontvangen. In alle gevallen hebben de indieners binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging ontvangen (100%).

Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

 • Van de 21 ontvangen klachten zijn er 12 klachten binnen de gestelde termijn afgehandeld (57%)

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

 • We hebben 3.052 terugbelafspraken gemaakt. Daarvan hebben we 1.727 keer binnen 1 werkdag teruggebeld (57%).

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

 • We hebben 174 WhatsApp’jes ontvangen. Hiervan kwamen 142 app’jes tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. We hebben er 96 binnen een uur beantwoord (68%).

Als u een vraag naar wijkregisseur@waddinxveen.nl mailt of een idee indient op www.waddinxveen.nl/ideeindienen krijgt u binnen 1 week een reactie.

 • Er zijn 20 initiatieven ingediend via Waddsup. Indieners van 19 initiatieven hebben binnen 1 week een reactie gekregen (95%). Bij alle vragen die via Wijkregisseur zijn ingediend, heeft 100% binnen een week een reactie gekregen.

Als u een idee indient via www.waddinxveen.nl/ideeindienen hoort u binnen 4 weken of we wel of niet akkoord gaan met uw idee.

 • Er zijn 20 initiatieven ingediend via Waddsup. Indieners van 15 initiatieven hebben binnen 4 weken een reactie (go/no go) gekregen (75%).

Als u een declaratieformulier mailt naar wijkregisseur@waddinxveen.nl betalen wij het bedrag binnen 2 weken uit.

 • Er zijn 24 declaraties ingediend. En die zijn allemaal binnen 2 weken uitbetaald (100%).