Resultaten Serviceregels 2023

Wij werken met serviceregels. Dit zijn heldere afspraken over de dienstverlening die u van ons mag verwachten. De resultaten van onze serviceregels over het 1e en 2e kwartaal van 2023 zijn voor het grootste deel bekend. U leest het overzicht met de resultaten per onderwerp hieronder.

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Er zijn 5 evenementenvergunningen aangevraagd. Hiervan zijn 4 aanvragen binnen 6 weken verleend (80%).
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Er zijn 8 evenementenvergunningen aangevraagd. Hiervan zijn 6 aanvragen binnen 6 weken verleend (75%).

U kunt 24 uur per dag een melding openbare ruimte doen. Binnen 1 werkdag wordt de melding in behandeling genomen en beoordeeld op urgentie.  Als u dat wil, ontvangt u binnen 1 week een antwoord op uw melding.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: We hebben 1.776 nieuwe meldingen ontvangen. Hiervan zijn er 1.753 binnen 24 uur in behandeling genomen (99%). Bij 1.266 meldingen wilde de melder een terugkoppeling (71%). Hiervan zijn 1.056 meldingen binnen 1 week beantwoord (83%).
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: We hebben 2.029 nieuwe meldingen ontvangen. Hiervan zijn er 1.838 binnen 24 uur in behandeling genomen (90%). Bij 1.378 meldingen wilde de melder een terugkoppeling (68%). Hiervan zijn 1.130 meldingen binnen 1 week beantwoord (82%).

Als u een aanvraag om aanpassing binnen het leerlingenvervoer doet, nemen wij binnen 2 weken een besluit.

 • Resultaat 1 en 2e kwartaal 2023: We hebben geen aanvragen om aanpassing binnen het leerlingenvervoer ontvangen.

Als u een aanvraag om verlenging van uw gehandicaptenparkeer-kaart doet, nemen wij binnen 3 weken een besluit.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: We hebben 26 aanvragen ontvangen. Hiervan hebben we in alle gevallen (100%) binnen 3 weken een besluit genomen.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: We hebben 18 aanvragen ontvangen. Hiervan hebben we in alle gevallen (100%) binnen 3 weken een besluit genomen.

Als u belt naar ons telefoonnummer 14 0182 en u kiest daarna voor een vraag aan Wadwijzer, nemen we binnen 30 seconden de telefoon op

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: We hebben 1.143 telefoontjes ontvangen. Hiervan hebben we er 849 aangenomen (73%). Van die aangenomen telefoontjes hebben we in 82% van de gevallen binnen 30 seconden opgenomen.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Het resultaat van deze serviceregel is door de invoer van een nieuwe telefooncentrale nog niet bekend.

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Door het in gebruik nemen van een nieuw zaaksysteem kon de ODMH deze cijfers nog niet aanleveren.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Er zijn 75 aanvragen ingediend. In 56 gevallen is binnen de serviceregel van 5 werkdagen een ontvangstbevestiging gestuurd (75%).

Wanneer u een bezwaarschrift bij ons indient, dan doen wij u binnen 1 week een aanbod tot een informeel overleg. De bedoeling van dit overleg is om te kijken of er een oplossing is, die gepast is voor beide partijen.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Het resultaat van deze serviceregel is nog niet bekend.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Er zijn 16 bezwaren ingediend. Bij 8 bezwaren is binnen 1 week na ontvangst een aanbod tot informeel overleg gedaan. (50%)

Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 3 weken meer over de bezwaarprocedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Het resultaat van deze serviceregel is nog niet bekend.
 • Resultaat 2e kwartaal 202: 15 van de 16 bezwaarmakers zijn binnen de serviceregel van 3 weken geïnformeerd over de bezwaarprocedure (94%).

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van ons. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Het resultaat van deze serviceregel is nog niet bekend.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Er zijn 11 klachten ontvangen. In alle gevallen hebben de indieners binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging ontvangen (100%).

Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Het resultaat van deze serviceregel is nog niet bekend.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Van de 11 ontvangen klachten zijn er 5 klachten binnen de gestelde termijn afgehandeld (45%).

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: We hebben 963 terugbelafspraken gemaakt. Daarvan hebben we 596 keer binnen 1 werkdag teruggebeld (62%).
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: We hebben 810 terugbelafspraken gemaakt. Daarvan hebben we 426 keer binnen 1 werkdag teruggebeld (53%).

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: We hebben 54 WhatsApp’jes ontvangen. Hiervan kwamen 47 app’jes tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. We hebben er 35 binnen een uur beantwoord (74%).
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: We hebben 60 WhatsApp’jes ontvangen. Hiervan kwamen 43 app’jes tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. We hebben er 27 binnen een uur beantwoord (63%).

Als u een vraag naar wijkregisseur@waddinxveen.nl mailt of een idee indient op www.waddinxveen.nl/ideeindienen krijgt u binnen 1 week een reactie.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Er zijn 7 initiatieven ingediend via Waddsup. Alle initiatieven hebben binnen 1 week een reactie gekregen (100%). Ook bij alle vragen die via Wijkregisseur zijn ingediend, heeft 100% binnen een week een reactie gekregen.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Er zijn 9 initiatieven ingediend via Waddsup. Indieners van 8 initiatieven hebben binnen 1 week een reactie gekregen (89%). Bij alle vragen die via Wijkregisseur zijn ingediend, heeft 100% binnen een week een reactie gekregen.

Als u een idee indient via www.waddinxveen.nl/ideeindienen hoort u binnen 4 weken of we wel of niet akkoord gaan met uw idee.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Er zijn 7 initiatieven ingediend via Waddsup. 5 initiatieven hebben binnen 4 weken te horen gekregen dat het idee akkoord is (71%). Bij de andere 2 initiatieven duurde dit iets langer, omdat een en ander uitgezocht moet worden.
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Er zijn 9 initiatieven ingediend via Waddsup. Hiervan vallen 6 initiatieven binnen het 2e kwartaal. Alle indieners hebben binnen 4 weken te horen gekregen dat het idee akkoord is (100%). Bij de andere 3 initiatieven loopt de doorlooptijd nog door in juli.

Als u een declaratieformulier mailt naar wijkregisseur@waddinxveen.nl betalen wij het bedrag binnen 2 weken uit.

 • Resultaat 1e kwartaal 2023: Alle ingediende declaraties zijn binnen 2 weken uitbetaald (100%).
 • Resultaat 2e kwartaal 2023: Alle 8 ingediende declaraties zijn binnen 2 weken uitbetaald (100%).