Ontwikkelverzoek Wro

Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg via het Omgevingsloket Online (OLO) om te kijken of uw plan haalbaar is. In het Omgevingsloket vraagt u een principeverzoek aan. U volgt dan dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Echter bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op de knop vooroverleg. Op basis van de informatie die tijdens dit vooroverleg wordt besproken, beoordeelt de gemeente of met de voorgestelde plannen kan worden ingestemd en zo ja onder welke voorwaarden. 

Het in behandeling nemen van het verzoek om vooroverleg kost € 166,00

Bij het verzoek om vooroverleg in het OLO dient u in ieder geval de volgende gegevens aan te leveren:

  • Tekening (schaal 1:1000 of 1:500), bij voorkeur kadastrale kaart
  • Eigendomssituatie
  • Foto’s van de bestaande situatie en de omgeving
  • Een schets of eerste idee van het plan
  • Een toelichting op het plan met achtergrondinformatie over de aanleiding

Een antwoord op een verzoek om vooroverleg is een mededeling. Het is geen besluit die valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kunt u geen bezwaar en beroep indienen. Bezwaar en beroep is alleen mogelijk tegen het besluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning.