Besluitenlijst B&W openbaar 11 april 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 4 april 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing

Zaaknummer: 062710812

Vaststelling convenant Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) en Gemeente

Besluit:

 1. Het convenant tussen de Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) en de gemeente Waddinxveen wordt vastgesteld.
 2. Er wordt mandaat verleend aan wethouder A. Kerssies voor het ondertekenen van het convenant.
 3. Bijgaand memo wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting raad en pers: Op 25 januari 2023 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven ingestemd met de doorontwikkeling van het Ondernemersfonds. Het besluit voor de doorontwikkeling van het Ondernemersfonds heeft betrekking op een periode van 5 jaar, namelijk van 1 januari 2023 tot en met 31 december2027. Om de afspraken tussen de gemeente en de Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen vast te leggen is een convenant opgesteld. In dit convenant zijn afspraken opgenomen over de opzet van het fonds, de financiering, de verantwoording en de evaluatie. Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders zal het convenant namens de Gemeente Waddinxveen getekend worden door wethouder A.Kerssies. Het getekende convenant zal ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraad van Waddinxveen.

Zaaknummer: 062711568

Startnotitie visie maatschappelijke voorzieningen

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Waddinxveen groeit! Eind 2030 is de verwachting dat het aantal inwoners in Waddinxveen is toegenomen tot circa 40.000. Een belangrijke pijler in het coalitie-akkoord is dat binnen de bestuursperiode van dit college een visie voor het aanbod en gebruik van maatschappelijke voorzieningen wordt opgesteld. Middels de nu voorgelegde startnotitie wordt een bestuurlijke en organisatorische aftrap gegeven voor dit visietraject. Gedurende het visietraject wordt aan de hand van drie bouwblokken een visiedocument ontwikkeld dat antwoord geeft op de vraag: ‘Welke maatschappelijke voorzieningen heeft Waddinxveen nodig bij een inwoneraantal van 40.000 en hoe zetten we deze maatschappelijke voorzieningen in, nu en in de toekomst?’.

Zaaknummer: 06274508

Collectieve inkoop van gas en elektra voor de periode 2024 – 2029

Besluit:

 1. Er wordt ingestemd met de in bijlage 1 opgenomen kaders waarbinnen energie wordt ingekocht (inkoopstrategie);
 2. Er wordt volmacht en machtiging gegeven aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, de heer A. Mutter en, bij diens afwezigheid, aan het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Midden-Holland, de heer J.M. Douw, om namens de gemeente handelingen te verrichten in het kader van de Aanbestedingswet 2012 en om een aanbod voor het leveren van energie en gas vanaf januari 2024 te accepteren;
 3. Er wordt volmacht en machtiging gegeven aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, de heer A. Mutter en, bij diens afwezigheid, aan het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Midden-Holland,de heer J.M. Douw, voor zover dat bestaat uit het op gespreide momenten vastleggen van de inkoop van gas en energie overeenkomstig de vastgestelde aanbestedingsdocumenten. Daarbij wordt toestemming verleend aan de directeur om volmacht en machtiging te verlenen aan de externe deskundige.

Samenvatting raad en pers: De huidige contracten voor elektriciteit en gas lopen 31 december 2023 af. Samen met de gemeenten Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en de ODMH wordt een Europese aanbesteding opgestart voor de inkoop van duurzame elektriciteit en klimaat gecompenseerd gas vanaf januari 2024.

Zaaknummer: 062710374

Vaststellen huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023

Besluit:

 1. De Nota van beantwoording wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
 2. De Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023 wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
 3. De Wijzigingsverordening van de Huisvestingsverordening Waddinxveen 2023 wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Samenvatting raad en pers:

Op 1 juli 2023 loopt de huidige huisvestingsverordening af. Met ingang van 1 juli 2023 wil het college van Burgemeester en Wethouders een nieuwe huisvestingsverordening laten ingaan. Er zijn drie grote wijzigingen in de nieuwe huisvestingsverordening. We voeren een vergunningplicht in voor nieuw te bouwen middenhuurwoningen. We breiden de voorrang voor eigen inwoners uit voor sociale huurwoningen. Als het kan, voeren we vergunningplicht voor nieuw te bouwen betaalbare koopwoningen in. De huisvestingsverordening is tot stand gekomen na raadpleging van verschillende partijen, zoals de Participatie Adviesraad (PAR) en Woonpartners Midden-Holland. Inwoners en andere belanghebbenden konden tijdens de inspraakperiode een reactie geven op de concept huisvestingsverordening. WoonpartnersMidden-Holland heeft een reactie ingediend. En de PAR heeft advies uitgebracht. In de Nota van beantwoording staat de reactie van de gemeente op de inspraak en het advies. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023, een toekomstige wijziging op de Huisvestingsverordening en de Nota van beantwoording vast te stellen. Rond 1 juli 2023 lopen ook de huisvestingsverordeningen van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas af. Net als bij de vorige Huisvestingsverordening 2019 hebben de gemeenten overlegd om de lokale huisvestingsverordeningen op elkaar af te stemmen. Zo zorgen we voor zoveel mogelijk transparantie en duidelijkheid voor zowel woningzoekenden als aanbieders van betaalbare woningen.

Zaaknummer: 062711770

Zienswijze (concept) begroting 2024-2027 BSGR

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen op de (concept)meerjarenbegroting 2024-2027 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Samenvatting raad en pers: In de afgelopen weken zijn de ontwerpbegrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) aan de raad aangeboden met een verzoek om een zienswijze in te dienen. De raad ontvangt een memo die ingaat op de belangrijkste ontwikkelingen. Voor iedere gemeenschappelijke regeling is een zienswijze opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze zienswijzen vast te stellen en aan de besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen aan te bieden. Ook op de (concept) meerjarenbegroting 2024-2027 van de BSGR wordt een zienswijze ter vaststelling aangeboden.

Zaaknummer: 062712323

Bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a (NL.IMRO.0627.BPhenegouwerweg105-0401) vast te stellen.
 2. De raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: De eigenaar van een agrarisch grondverzet bedrijf aan de Henegouwerweg 105 wenst zijn bedrijvigheid duurzaam voort te kunnen zetten. Om dit mogelijk te maken moet een verouderde stal en hooiberg worden gesloopt. In plaats hiervan komt een kleine boomgaard en een bijgebouw. Verder wordt de bestaande loods uitgebreid en wordt een verouderde schuur gesloopt en herbouwd. Het perceel wordt zo ingericht dat er voldoende opslagruimte ontstaat in de schuur en het bijgebouw en de loods wordt toegankelijk gemaakt voor opleggers en vrachtwagens. In het plan is rekening gehouden met de doorzichten vanaf de Henegouwerweg naar de polder Bloemendaal en het perceel wordt groen ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp 6 weken ter inzage gelegen, in deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt wordt het daarna voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Na deze periode is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Zaaknummer: 062711589

Vaststellen bestemmingsplan Raadhuisplein

Besluit:

De raad wordt voorgesteld;

 1. De nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en het bestemmingsplan Raadhuisplein (NL.IMRO.0627.bpraadhuisplein-0401)gewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Raadhuisplein ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Het plan gaat over het planologisch mogelijk maken van 37 gestapelde woningen. Woonpartners heeft de wens de 37 sociale huurwoningen te bouwen. Dit plan draagt in belangrijke mate bij aan de doelstelling 30% sociaal in het Sleutelkwartier.

Zaaknummer: 06277306

Wvg Vredenburghzone

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de adviezen van de commissiebezwaarschriften en de overwegingen uit deze adviezen over te nemen in de beslissing op de bezwaren;
 2. De raad wordt voorgesteld de ingediende bezwaren van bezwaarmakers tegen het besluit van de raad tot vestiging van Het voorkeursrecht op de aangewezen percelen in het gebied Vredenburghzone (d.d. 14 september) ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren;
 3. De raad wordt voorgesteld het bestreden besluit tot vestiging van het voorkeursrecht op de aangewezen percelen in het gebied Vredenburghzone (d.d.14 september 2022) in stand te laten;
 4. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Woo wordt ergeheimhouding op bijlage 2 t/m 4 en 8 t/m 10 gelegd.

Samenvatting raad en pers: Op 14 september 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om op de percelen in de Vredenburghzone een voorkeursrecht te vestigen op basis van de Wet voorkeursrechtgemeenten (Wvg). Tegen dit besluit is door meerder bezwaarmakers bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft over deze bezwaren afzonderlijk adviezen uitgebracht. Daarin adviseert de commissie de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren. Het college legt de overwegingen uit deze adviezen voor aan de raad zodat hij een beslissing kan nemen op de bezwaren.

Zaaknummer: 062712015

Wvg waterzuivering

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften en de overwegingen uit dit advies over te nemen in de beslissing op de bezwaren;
 2. De raad wordt voorgesteld het ingediende bezwaar van het Hoogheemraadschap Rijnland tegen het besluit van de raad tot het vestigen van het voorkeursrecht op het perceel van devoormalige waterzuivering (d.d. 14 september 2022) ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren;
 3. De raad wordt voorgesteld het bestreden besluit van de raad tot het vestigen van het voorkeursrecht op het perceel van de voormalige waterzuivering (d.d. 14 september 2022)in stand te laten;
 4. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Woo wordt er geheimhouding op bijlage 2 en 4 gelegd.

Samenvatting raad en pers: Op 14 september 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om op het perceel van de voormalige waterzuivering een voorkeursrecht te vestigen op basis van de Wet voorkeursrechtgemeenten (Wvg). Tegen dit besluit is door een bezwaarmaker bezwaar ingediend. De commissiebezwaarschriften heeft over dit bezwaar een advies uitgebracht. Daarin adviseert de commissiecollege zal de overwegingen uit dit advies voorleggen aan de raad zodat zij een beslissing kan nemen op het bezwaar.

Zaaknummer: 062712344

Wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg
28

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: De eigenaren van de woningen aan Plasweg 28 en de G. van Dort Kroonweg 1 en 3 hebben gevraagd of de bestemming van hun bedrijfswoningen kan worden omgezet naar plattelandswoningen. Het college van Burgemeester en wethouders besloot op 13 december 2022 hiermee in te stemmen. Daarvoor is toen een wijzigingsplan opgesteld. Dat was op basis van het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ waarin de 3 woningen liggen. Dit plan heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze op het plan ingediend. Deze zienswijze gaf geen aanleiding tot verandering van het wijzigingsplan. Het college van Burgemeester en wethouders heeft daarom nu besloten het wijzigingsplan G. van Dort Kroonweg 1 en 3 en Plasweg 28 ongewijzigd vast te stellen. Het definitieve plan wordt nu nog een keer 6 weken te inzage gelegd. Dat is namelijk de beroepstermijn.

Zaaknummer: 062711986

Wvg Noordkade

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften en de overwegingen uit dit advies over te nemen in de beslissing op de bezwaren;
 2. De raad wordt voorgesteld de ingediende bezwaren van bezwaarmakers tegen het besluit van de raad tot het vestigen van het voorkeursrecht op de aangewezen percelen in het gebied Noordkade (besluit van 14 september 2022) ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren;
 3. De raad wordt voorgesteld het besluit tot vestigen van het voorkeursrecht op de aangewezen percelen in het gebied Noordkade (besluit van 14 september 2022), waartegen bezwaar is gemaakt, in stand te laten;
 4. De raad wordt voorgesteld het verzoek tot toekenning van de proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen;
 5. Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub e Woo wordt er geheimhouding op bijlage 2 en 4 t/m 8 gelegd.

Samenvatting raad en pers: Op 14 september 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om op de percelen aan de Noordkade een voorkeursrecht te vestigen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Tegen dit besluit is door meerdere bezwaarmakers een bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft hierover een advies uitgebracht. Daarin adviseert de commissie de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren. Het college zal de overwegingen uit dit advies voorleggen aan de gemeenteraad zodat hierover een besluit genomen kan worden.

Zaaknummer: 06273435

Addendum op de Welstandsnota Triangel I2 Parkhoeve

Besluit:

 1. De raad wordt voorgesteld het addendum op de Welstandsnota Triangel Deelplan I2‘Parkhoeve’ vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college heeft op 11 april 2023 besloten het addendum op de Welstandsnota Triangel Deelplan I2 ‘Parkhoeve’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De uitstraling van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik voor de woonkavels in het Deelplan I2 ‘Parkhoeve’ wordt geregeld met dit addendum. Als de gemeenteraad het addendum vaststelt wordt het daarna voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Zaaknummer: 062712313

Vaststellen wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5 (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg5-0401) wordt ongewijzigd vastgesteld.

Samenvatting raad en pers: Na de verkoop van het tuinbouwbedrijf aan de Abraham Kroesweg 5 heeft de hierbij horende bedrijfswoning geen binding meer met het bedrijf. Om strijdig gebruik tegen te gaan wenst de initiatiefnemer de bestemming van de bedrijfswoning om te zetten naar plattelandswoning. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is hiervoor een mogelijkheid geboden met een wijzigingsbevoegdheid. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, in deze periode zijn er geen bezwaren ingediend. Het college heeft op 11 april 2023 besloten het wijzigingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Zaaknummer: 06278558

Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminakade 83

Besluit:

De raad wordt voorgesteld;

 1. De nota van beantwoording zienswijzen vast testellen en het bestemmingsplan Wilhelminakade 83 (NL.IMRO.0627.BPwilhelminakade83-0401) gewijzigd vast te stellen;
 2. Het addendum op de Welstandsnota voor het plangebied Wilhelminakade 83 vast testellen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting raad en pers: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bestemmingsplan Wilhelminakade 83 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Het plan gaat over het planologisch mogelijk maken van 9 grondgebonden woningen en 12 tot 16 appartementen. Omdat het plangebied grenst aan ’t Weegje is er aandacht voor een geleidelijke overgang van het recreatiegebied naar de woningen. Er is voldoende ruimte voor groen en water en er worden in totaal 58 bomen gepland.

Zaaknummer: 062710887

Inkoopkader Wmo en Jeugdhulp 2025

Besluit:

 1. Het vaststellen van het concept kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025 (bijlage1).
 2. Het hanteren van de volgende uitgangspunten voor de uitwerking in het inkoopplan: a. Op 1 januari 2025 zijn er rechtmatige overeenkomsten en continuïteit van zorg. b. De gemeenten kiezen voor een langdurige samenwerking van 10 jaar om langdurige contracten mogelijk te maken. c. De ambities worden stap voor stap gerealiseerd. d. We kiezen binnen de inkoopperiode voor een getrapt inkoopproces.
 3. Het vragen van advies aan de PAR met bijgevoegde brief (bijlage 3), nadat alle colleges in Midden-Holland gelijkluidend hebben besloten over het kaderdocument.
 4. Het toezenden van het concept kaderdocument aan de gemeenteraad samen met de raadsmemo (bijlage 4), nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

Samenvatting raad en pers: De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang de kaders te bepalen. De basis voor de regionale samenwerking is vastgelegd in de regiovisie jeugd en Wmo. Deze is in het najaar van 2021 door de vijf gemeenteraden vastgesteld. Hierin zijn nog geen kaders opgenomen voor de inkoop 2025. Eind 2022 heeft op basis van een consultatiedocument een uitgebreid participatietraject plaats gevonden. Met alle opgehaalde reacties is een concept kaderdocument opgesteld, wat nu ter advisering aan de vijf adviesraden aangeboden wordt. Centraal in dit document staat de vraag: wat willen we bereiken met de inkoop 2025.Nadat de adviesraden advies uitgebracht hebben wordende kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025 ter besluitvorming aangeboden aan de vijf gemeenteraden. Op basis daarvan kan vervolgens de uitwerking opgepakt worden: hoe gaan we met deinkoop die ambities bereiken, wat voor contracten zijn daarvoor nodig.