Visie maatschappelijke voorzieningen aangeboden aan de gemeenteraad

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 februari 2024, 16:26

Het college van B&W heeft de visie maatschappelijke voorzieningen aangeboden aan de raad om vast te stellen. In de visie staat hoe we in de toekomst willen omgaan met de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen. Onze gemeente groeit hard en we verwachten dat Waddinxveen in 2035 minimaal 40.000 inwoners heeft. Het is belangrijk dat de maatschappelijke voorzieningen meegroeien met het aantal inwoners. Voor onderwijs, kinderopvang, gezondheid, sport en kunst, cultuur & media staat in de visie beschreven wat we belangrijk vinden als het gaat om het aanbod, de bereikbaarheid, de spreiding en het gebruik. De raad neemt tijdens de raadsvergadering op 20 maart 2024 een besluit over de visie.

In de visie staat ook de rol van de gemeente beschreven

Het is belangrijk om voor de verschillende soorten voorzieningen te bepalen welke rol de gemeente wil innemen. In de visie staat per soort een voorkeur aangegeven. De gemeenteraad besluit hierover op 20 maart. Daarna kunnen we starten met het opstellen van een uitvoeringsplan, waar concrete acties in komen voor de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen.

Onderwijs: we houden ons aan onze wettelijke taak

Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede en voldoende lesgebouwen te bieden voor het basis- en voortgezet onderwijs. Hierbij houden we rekening met trends, ontwikkelingen en aandachtspunten uit de visie.

Kinderopvang: we houden ons aan onze wettelijke taak, behalve…

Het is onze wettelijke taak om de kinderopvang in Waddinxveen te controleren op kwaliteit. Dit blijven we doen. De kinderopvang is zelf verantwoordelijk voor het vinden van locaties. Als het nodig is ondersteunen we bij het zoeken naar nieuwe mogelijke locaties voor kinderopvang.

Gezondheid: we kiezen voor verschillende rollen

Voor de eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen kiezen we voor een faciliterende rol. We willen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van wijken en de gezondheid van onze inwoners bevorderen. Hiervoor willen we in onze plannen voor gebiedsontwikkeling rekening houden met voldoende ruimte voor de eerstelijns gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
Voor jeugdvoorzieningen kiezen we een regisserende rol. Want deze voorzieningen, zoals de jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s), dragen bij aan het gemeentelijk Veiligheids- en Jeugdbeleid.

Sport: we kiezen voor een faciliterende rol

We willen het aanbod van sportvoorzieningen in Waddinxveen verbeteren. Daarbij richten we ons vooral op de groeisporten. En willen we rekening houden met informele sportvoorzieningen bij herontwikkeling en nieuwe ontwikkeling van gebieden.

Kunst, cultuur & media: we kiezen voor een faciliterende rol

We zetten in op het verbeteren van het aantal culturele voorzieningen in Waddinxveen op wijkniveau. Dat doen we door uit te zoeken waar extra culturele voorzieningen kunnen komen, in samenwerking met de verschillende cultuuraanbieders.