Resultaten Kaderbrief 2025 - 2028 aangepast na recente ontwikkelingen

2 juli 2024, 16:36

Begin juni stuurde het college van Waddinxveen de kaderbrief 2025 – 2028 aan de gemeenteraad. Twee recente ontwikkelingen hebben echter noemenswaardige invloed op dit meerjarenperspectief. De meicirculaire laat een positieve ontwikkeling voor de gemeente Waddinxveen zien. De herijking van de tarieven van de inkoop van de contracten Jeugdhulp en Wmo heeft een negatief financieel effect op de meerjarenbegroting. In de kaderbrief is aangegeven dat het meerjarenperspectief structureel sluitend is met een positief begrotingsresultaat van € 3,9 miljoen in 2025, aflopend naar € 0,4 miljoen positief in 2028. Rekenen we de twee nieuwe ontwikkelingen door dan ontstaat een nieuw structureel meerjarenperspectief van € 2,7 miljoen positief in 2025, aflopend naar € 0,8 miljoen negatief in 2028. Bij de programmabegroting in het najaar van dit jaar komt het college met een voorstel om tot een sluitende begroting te komen.

Wethouder Femke Vleij licht toe:

Bij de presentatie van de kaderbrief in juni gaf ik al aan dat ik voorzichtig was. Die voorzichtigheid blijkt terecht: er komen extra kosten op het sociaal domein. We blijven daarom scherp sturen op onze uitgaven de komende jaren. Als gemeente moeten wij een meerjarig sluitende begroting hebben. Om die reden komt het college bij de programmabegroting in het najaar van dit jaar met een voorstel om tot een sluitende begroting te komen.

Wethouder Femke Vleij

De meicirculaire heeft voordelige gevolgen voor het meerjarenperspectief 2025 – 2028

De meicirculaire 2024 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van diverse uitkeringen van het Rijk aan de gemeenten. Hieruit blijkt voor de gemeente Waddinxveen een toename van het gemeentefonds van € 3,7 miljoen in 2025, oplopend tot € 5,2 miljoen in 2028. Het netto-effect (het gedeelte dat van invloed is op het meerjarenperspectief) van de meicirculaire 2024 betekent een voordeel in 2025 van € 0,8 miljoen, oplopend naar € 0,95 miljoen in 2028.

De regionale tarieven voor Jeugdhulp en Wmo zijn herijkt en hebben een belangrijk financieel effect op de meerjarenbegroting

De gemeenten in de regio Midden-Holland kopen samen de nieuwe contracten Jeugdhulp en Wmo in. De huidige contracten verlopen op 1 januari 2025. Gemeenten zijn verplicht reële tarieven te bieden aan aanbieders van Wmo en Jeugdhulp. In de Kaderbrief is beschreven dat een extra onderzoek op de tarieven nog liep. Inmiddels zijn de resultaten bekend en zien we dat dit een belangrijk financieel effect heeft. Het tekort is inclusief het bestaande structurele tekort op jeugdzorg van € 450.000 vanuit 2023. Daardoor is er sprake van een financieel negatief effect van € 2 miljoen in 2025 ten opzichte van de Kaderbrief. Vanaf 2026 is er structureel € 524.000 als taakstelling opgenomen in het kader van de verwachte besparingen uit de Hervormingsagenda Jeugd.