Opvang voor 100-150 asielzoekers in Waddinxveen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 mei 2023, 10:05

De gemeente Waddinxveen wil zorgen voor woonruimte/opvangvoorzieningen voor 100-150 asielzoekers (exclusief vergunninghouders) binnen de gemeente Waddinxveen. Deze opvang realiseren we in lijn en in afstemming met de gemeenten binnen de regio Midden-Holland en Holland-Rijnland. Daarbij kijken we ook naar een mogelijke combinatie met woonruimte voor andere doelgroepen die met spoed (tijdelijke) huisvesting nodig hebben.

Wethouder Albert Kerssies:

De gemeente Waddinxveen vindt het belangrijk haar verantwoordelijkheid te blijven nemen voor een veilig thuis voor iedereen. We zijn een betrokken gemeente met een sociaal hart. Wij willen dus niet onze ogen sluiten voor het toenemende tekort aan opvangplekken in Nederland. We gaan deze uitdaging aan samen met de andere gemeenten in de regio.

Wethouder Kerssies

Het college stelde daarom op 23 mei een startnotitie ‘Duurzame opvang asielzoekers’ vast en biedt dit 21 juni aan de gemeenteraad aan.

We vragen inwoners en ondernemers om geschikte locaties aan te dragen

Deze moeten voldoen aan verschillende eisen. Ook de gemeente zoekt, in samenspraak met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), naar geschikte locaties. Dit levert een lijst op van alle locaties die aan de locatie-eisen voldoen. We bieden inwoners en ondernemers aan het einde van de zomer de kans om mee te denken. 

Het college stelt de raad voor om eind dit jaar een wegingskader vast te stellen

Met een wegingskader kennen we punten toe aan de losse locatie-eisen. Hoeveel punten een eis of wens krijgt, hangt af van hoe belangrijk we die eis of wens vinden. Als voorbeeld: of een locatie geschikt is voor meerdere doelgroepen levert meer punten op dan hoe dichtbij voorzieningen een locatie is. De raad stelt dit wegingskader vast. Het scoren van de locaties gebeurt daarna in overleg met het COA. Op basis van het wegingskader stellen we een lijst op van locaties met de meeste punten. Naar verwachting kan de raad in het eerste kwartaal van 2024 een besluit nemen over de definitieve locatie(s).

De kosten voor de ontwikkeling en exploitatie van een locatie liggen bij het COA 

De provincie Zuid-Holland stelt budget beschikbaar voor het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak. Ook kan de provincie ondersteunen door het beschikbaar stellen van projectmedewerkers met kennis van locatie ontwikkeling. Over de kosten die niet gebonden zijn aan een locatie, worden door gemeenten afspraken gemaakt met de verschillende ministeries.