Opvang vluchtelingen: Spreidingswet noodzaakt tot actualiseren planning locatiekeuze en verhoging aantal vluchtelingen

5 april 2024, 14:05

De inwerkingtreding van de Spreidingswet op 1 februari 2024 heeft gevolgen voor de planning van het opleveren van een opvanglocatie voor vluchtelingen in Waddinxveen. De planning in die wet is eerder dan de huidige planning in Waddinxveen. De Spreidingswet verplicht gemeenten om 30 juni 2025 een locatie op te leveren waar vluchtelingen meteen in kunnen. Dat heet sleutelklaar. Ook het aantal vluchtelingen dat Waddinxveen moet opvangen, is in de Spreidingswet anders bepaald. Op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score moet Waddinxveen 195 vluchtelingen opvangen. Het college streeft ernaar om voor de zomervakantie van dit jaar een definitieve locatie voor opvang van vluchtelingen aan te wijzen. Zij legt hiervoor een raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad. Hiermee hoopt het college duidelijkheid te scheppen, zodat omwonenden eerder weten waar ze aan toe zijn. 

Wanneer de raadsvergadering over dit onderwerp precies plaats vindt, is nu nog niet bekend. De agenda van de raadsvergaderingen is te vinden op www.waddinxveen.nl/vergaderingen. Inwoners ontvangen deze week een brief om hen te informeren.

Het college stelt voor om voor de zomer een definitieve locatie aan te wijzen

De planning naar aanleiding van de moties en amendementen van de gemeenteraad in januari 2024 zou zorgen voor een locatiekeuze in februari 2025. Door de Spreidingswet moet er eerder een keuze gemaakt worden. In september van dit jaar moeten we bij de provincie ons regionale plan inleveren. Dit plan bevat in ieder geval het aantal plaatsen per doelgroep per gemeente, eventuele ‘uitruilafspraken’ en een planning wanneer deze plaatsen beschikbaar zijn.

Het aantal op te vangen vluchtelingen gaat het college aanpassen

Waddinxveen moet volgens de Spreidingswet 195 vluchtelingen opvangen. In juni 2023 stemde de gemeenteraad in met 150 opvangplaatsen, waarvan 30 voor mensen die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. Naast de 195 vluchtelingen, wil het college voorstellen om 30 plaatsen aan te wijzen voor mensen die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting.

De komende twee maanden gebruikt het college om het raadsvoorstel goed voor te bereiden

We spraken met vertegenwoordigingen van inwoners die zich bij de gemeente hebben gemeld met zorgen over de mogelijke locaties. Tot 1 mei kunnen inwoners nog nieuwe locaties aanmelden. Deze locaties toetst de gemeente met het stappenplan en wegingskader. Als een nieuwe locatie via het stappenplan in het wegingskader komt en net zo hoog scoort als de locaties die nu in de top 4 staan, dan wordt deze locatie verder meegenomen. De top 4 mogelijke locaties zijn eerder al door een algemeen onderzoek van onder andere het COA en de Provincie heen gekomen. Nu vraagt het college het COA en de Provincie om de haalbaarheid van de verschillende locaties diepgravend te onderzoeken.

In juni 2023 stemde de gemeenteraad in met het plan om vluchtelingen op te vangen

In lijn met de afspraken in de regio’s Midden-Holland en Holland-Rijnland besloot de gemeente voor een periode van 5 jaar vluchtelingen op te vangen. Daarbij kijkt de gemeente ook naar een combinatie met woonruimte voor andere doelgroepen die met spoed (tijdelijke) huisvesting nodig hebben. Waddinxveen is al sinds jaar en dag een betrokken gemeente met een sociaal hart. Waddinxveen loopt niet weg voor verantwoordelijkheden voor een veilig thuis voor iedereen. Daarbij wil zij – met de andere gemeenten in de regio – haar ogen niet sluiten voor het groeiende tekort aan opvangplekken in Nederland.