Nieuw woonbeleid: een geschikte woning voor iedereen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 november 2022, 17:05

Het college heeft ingestemd met de ‘Woonzorgvisie Waddinxveen 2035‘. Deze woonzorgvisie vervangt de bestaande ‘Woonvisie 2018-2022’. Wethouder Kerssies is blij met deze stap. “Deze visie sluit aan bij de ambitie van het college om een geschikte woning voor iedere Waddinxvener te bieden.” De visie bevat doelstellingen voor wonen (met zorg) voor de periode van 2023 tot 2035. Daar hoort een praktisch uitvoeringsprogramma bij om doelen uit de visie te behalen. “Samen zorgen de woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma voor een pakket aan ambities en maatregelen om te zorgen voor een passend woningaanbod en een geschikte leefomgeving” stelt wethouder Kerssies. De woonzorgvisie is ook de basis voor prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie en huurdersorganisatie. De gemeenteraad behandelt de woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma in de raadsvergadering van 14 december.

De langetermijnvisie is nodig omdat de woningmarkt sterk veranderd is

De woonzorgvisie loopt tot en met 2035 om een duidelijke visie voor een lange periode neer te zetten en het hoofd te bieden aan een dynamische woningmarkt. De Woonvisie 2018-2022 is geschreven in een tijd dat de woningmarkt zich net had hersteld van een jarenlange economische crisis. De huidige woningmarkt is sterk veranderd. Ontwikkelaars bouwen in Waddinxveen veel nieuwe woningen. Dit trekt steeds meer woningzoekenden van buiten Waddinxveen aan. De betaalbaarheid van woningen staat onder druk, de groep ouderen wordt steeds groter, er is uitstroom uit de maatschappelijk opvang en er is behoefte aan huisvesting voor jongvolwassenen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor ‘beschermd wonen’ en zien we de ontwikkeling van ‘beschut wonen’. 

Het uitvoeringsprogramma biedt een perspectief van vier jaar 

Voor de uitvoering van de woonzorgvisie is de termijn tot 2035 erg lang. Het uitvoeringsprogramma loopt daarom tot en met 2027. Dit biedt ons de mogelijkheid om met onze maatregelen in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals een veranderende woningmarkt, betaalbaarheid of (nieuwe) landelijke regelgeving. 

Het uitvoeringsprogramma bevat meerdere maatregelen

Zo willen we voor ieder nieuwbouwplan dat nog vastgesteld moet worden minstens 30% sociale huur en 12% middeldure huur programmeren. Dit moet uiteraard wel financieel haalbaar zijn. Sociale woningbouw moet bijvoorbeeld gefinancierd worden uit de opbrengst van duurdere koopwoningen. 
Om betaalbare woningen te kunnen bouwen, onderzoeken we de mogelijkheid van een vereveningsfonds. Als een initiatiefnemer van een bouwplan in dat plan geen 30% sociale huur kan bouwen, dan stort deze initiatiefnemer een bedrag in het fonds. Dat geld gebruiken we om in andere woningbouwplannen extra sociale huurwoningen te kunnen bouwen. 
Ook actualiseren we volgend jaar onze huisvestingsverordening. Daarin mogen we bijvoorbeeld regels vastleggen over de toewijzing van betaalbare woningen aan eigen bewoners. 
We stellen een visie op tijdelijke huisvesting op. Daarmee creëren we de mogelijkheid voor het bouwen van (flex)woningen, fabrieksmatige nieuwbouw of tiny houses. Dit type woningen is snel te realiseren, is betaalbaar en daarmee sneller toegankelijk dan reguliere woningen. Ook werken we aan regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.