(Crisis)noodopvang vluchtelingen in Waddinxveen

22 december 2022, 15:10

Sinds begin maart van dit jaar vangen wij gevluchte Oekraïners op in Waddinxveen. Eerst in sporthal de Dreef en vanaf 15 maart 2022 in het pand Noordkade 64C. Daarnaast vangen wij sinds eind september vluchtelingen op in de tennishal op sportpark De Sniep.

Wij kunnen de gebruiksovereenkomst van (een deel van) het pand aan de Noordkade verlengen

In eerste instantie hadden wij een gebruiksovereenkomst voor de Noordkade voor een periode van 6 maanden met een verlengingsoptie van 3 maanden. We zijn blij dat we deze periode kunnen verlengen tot 31 maart 2024. Door de geplande ontwikkeling van het gebied Noordkade is verlenging hierna vrijwel zeker niet mogelijk. Op de Noordkade hebben we de mogelijkheid om 114 personen op te vangen. Dit aantal blijft, gelet op de mogelijkheden van het pand, gelijk. Deze verlenging is afgestemd met de Veiligheidsregio. Dat maakt dat we ook gedurende deze periode kunnen rekenen op de vergoeding van het Rijk.

Voormalig Hotel De Unie is geschikt gemaakt voor opvang

Voormalig hotel De Unie is in maart van dit jaar aangekocht. Inmiddels is het pand bouwkundig gereed gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In overleg met de Veiligheidsregio voegen wij deze locatie toe aan de al bestaande locaties voor Oekraïense vluchtelingen in de regio. Dit omdat het aantal vluchtelingen vanuit Oekraïne nog steeds toeneemt. We kunnen ook voor deze locatie aanspraak maken op vergoeding van het Rijk. In de huidige opzet zijn hier, in de loop van januari 2023, 50 plaatsen beschikbaar. We zijn van plan deze 50 plaatsen beschikbaar te stellen aan vluchtelingen die nu op de locatie Noordkade zijn gehuisvest. Ons voornemen is namelijk om op deze locatie vluchtelingen zelfstandiger te laten wonen dan op de Noordkade. Deze vluchtelingen zijn inmiddels voldoende gesetteld in Waddinxveen.

De opvang voor vluchtelingen in de tennishal loopt tot begin maart 2023

Vanaf eind september huisvesten we maximaal 150 vluchtelingen in de tennishal op sportpark De Sniep. Het college doet dit op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De Veiligheidsregio Holland Midden heeft de leiding over die locatie. Wij hebben met de Veiligheidsregio afgesproken dat we in ieder geval tot eind december van dit jaar opvang bieden, met de mogelijkheid om tot begin maart uit te lopen. De Veiligheidsregio maakt graag van dit aanbod tot uitloop gebruik. Daarna starten we met werkzaamheden om de tennishal gereed te maken voor bewegingsonderwijs vanaf het nieuwe schooljaar 2023 – 2024.

Opvang van vluchtelingen op de langere termijn

De gemeente merkt dat de vraag naar opvang voor vluchtelingen structureel lijkt te zijn, terwijl onze oplossingen tot op heden vooral op ad-hocbasis zijn. Het college denkt op dit moment na of Waddinxveen een structurele locatie wil en kan ontwikkelen om vluchtelingen op te vangen en zo ja, waar dit dan vorm kan krijgen. Het college zal de raad hierbij uiteraard tijdig betrekken.

Financiële verantwoording leggen we af bij de behandeling van de jaarstukken 2022

We hebben de raad geïnformeerd over de algemene stand van zaken. Zoals toegezegd in de commissievergadering R&I van 7 december krijgt de raad bij de behandeling van de jaarstukken 2022 inzicht in de financiële gevolgen van de opvang van vluchtelingen in Waddinxveen.