College presenteert jaarstukken 2022 en kaderbrief 2024 - 2027

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 juni 2023, 12:43

De gemeente Waddinxveen is momenteel een financieel solide gemeente. We hebben in 2022 een positief financieel resultaat. Dit komt onder andere door een hogere winstuitkering van het Gouwepark, verkoopopbrengst voormalige gebouw Willem-Alexanderschool Oranjelaan, hogere inkomsten in de decembercirculaire en hogere inkomsten onroerendezaakbelastingen. Op basis van de huidige cijfers ziet de financiële situatie van Waddinxveen er op de lange termijn niet positief uit. Tot en met 2025 hebben we een structureel sluitende begroting, daarna niet meer. We kunnen dan niet verder investeren in zaken zoals maatschappelijke voorzieningen. Voor 2027 moeten wij zelfs bezuinigingsmaatregelen overwegen. Vanwege de vele onzekerheden kiest het college er niet voor om nu al te beginnen met bezuinigingsmaatregelen. We vertrouwen erop dat het Rijk gemeentes niet laat vallen en het tekort in 2027 dekt.

2022 was een bijzonder jaar

De eerste helft van 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie en college. 2022 stond ook in het teken van oorlog, crisis en vluchtelingen. De opvang van vluchtelingen vanuit de hele wereld, waaronder Oekraïne, zorgden voor een jaar dat andere inzet van de gemeente vroeg dan gebruikelijk.

Opvang en ondersteuning van vluchtelingen

Op de Noordkade en in De Unie hebben wij Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ook hebben wij het afgelopen jaar vluchtelingen voor het COA opgevangen in de tennishal. Beide opvangsituaties vroegen veel van de gemeente. We regelden onderwijs, dagbesteding, medische zorg en communicatie. Het heeft niet alleen veel gevraagd, het gaf ook veel voldoening. We willen daarom nogmaals alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. 

Keuzes college

Het college kiest ervoor om de komende tijd veel aandacht te hebben voor maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid, wonen en het sociaal domein. Deze keuze heeft tot gevolg dat wij op dit moment geen prioriteit kunnen geven aan de hoge ambities op het gebied van natuur & recreatie en verkeer & vervoer. Behalve als het gaat om die doelstellingen die echt noodzakelijk zijn.

In de Kaderbrief 2024 – 2027 zijn er 4 grote kostenposten

Allereerst de kosten van het sociaal domein. We proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op deze uitgaven, zonder de kwaliteit van de zorg te verminderen. Daarnaast is het Rijk bezig met de hervormingsagenda die ook moet bijdragen aan een vermindering van de kosten. Feit blijft dat wij nog steeds de opgelegde taakstelling van het Rijk niet halen. Hierdoor bestaat er een hoog risico voor ons als gemeente. In de tweede plaats zijn er kosten die voortkomen uit de groei van Waddinxveen en de daarbij horende maatschappelijke voorzieningen. Een derde grote kostenpost is het gevolg van de cao-verhoging voor het gemeentelijk personeel. Dit is een wettelijke wijziging waar wij geen invloed op hebben. Als laatste zijn er de kosten voor verduurzaming. De kosten voor verduurzaming zijn hoog. Tot dit moment ontvingen wij hiervoor nauwelijks middelen van het Rijk.