Achtergrondinformatie opvanglocatie

In juni 2023 stemde de gemeenteraad in met het plan om vluchtelingen op te vangen

In lijn met de afspraken in de regio’s Midden-Holland en Holland-Rijnland besloot de gemeente voor een periode van 5 jaar 120 vluchtelingen op te vangen. Daarbij is afgesproken dat de gemeente ook kijkt naar een combinatie met woonruimte voor andere doelgroepen die met spoed (tijdelijke) huisvesting nodig hebben.

Inwoners, ondernemers en de gemeente stelden een lijst van mogelijke locaties samen

Van half juli tot en met half september 2023 konden inwoners en ondernemers locaties aandragen via een vragenlijst. Deze lijst is aangevuld met locaties die bij de gemeente bekend zijn. In totaal kwam de lijst op ruim honderd locaties. De locaties doorliepen een stappenplan.

  • Eerst vielen de locaties af die niet reëel waren.
  • Daarna keken we of een locatie aan minimaal de helft van de gestelde voorwaarden voldoet. Vervolgens controleerden we de overgebleven lijst op staand beleid dat voorrang geeft aan andere (bouw) projecten, (tijdelijke) bebouwing of bewoning niet mogelijk maakt en/of er schriftelijke afspraken zijn.
  • Hierna volgde een vervolgselectie op basis van haalbaarheid door provincie en COA.
  • Op de daarna overgebleven locaties pasten we het wegingskader toe. We gaven de verschillende voorwaarden waaraan een locatie moet voldoen een aantal punten; sommige voorwaarden vinden we namelijk zwaarder wegen dan andere. Zo ontstond een lijst van gewogen voorwaarden.

De raad stelde deze lijst op 13 december 2023 vast. Daarna konden we die lijst met gewogen voorwaarden gebruiken om alle locaties een score te geven. Hieruit ontstond een top 5.

Het wegingskader bevat zes voorwaarden waarop we een locatie toetsen

Dit zijn voorwaarden die gesteld worden door de gemeente en door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Is de locatie van voldoende omvang en goed ontwikkelbaar en is de locatie geschikt voor meerdere doelgroepen? Daarnaast kijken we naar de afstand tot minimaal twee basisscholen en de loop- en fietsafstand tot openbaar vervoer. De gemeenteraad heeft ook gevraagd om te kijken naar de toekomstbestendigheid van de locatie (is de locatie geschikt voor herontwikkeling voor woningbouw) en hoeveel woningen er zijn in de buurt van de locatie.

De raad besloot op 24 januari 2024 4 mogelijke locaties aan inwoners voor te leggen

  • Locatie G. van Dort Kroonweg tussen Beijerincklaan – Plasweg
  • Locatie oksel Vredenburghlaan/Plasweg (zuidzijde) 
  • Terrein achter Be Fair
  • Locatie ten noorden van de Kleikade

Spreidingswet noodzaakt tot actualiseren planning locatiekeuze en verhoging aantal vluchtelingen

De inwerkingtreding van de Spreidingswet op 1 februari 2024 heeft gevolgen voor de planning van het opleveren van een opvanglocatie voor vluchtelingen in Waddinxveen. De planning in die wet is eerder dan de huidige planning in Waddinxveen. De Spreidingswet verplicht gemeenten om 30 juni 2025 een locatie op te leveren waar vluchtelingen meteen in kunnen. Dat heet sleutelklaar. Ook het aantal vluchtelingen dat Waddinxveen moet opvangen, is in de Spreidingswet anders bepaald. Op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score moet Waddinxveen 195 vluchtelingen opvangen. Het college streeft ernaar om voor de zomervakantie van dit jaar een definitieve locatie voor opvang van vluchtelingen aan te wijzen. Zij legt hiervoor een raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad. Hiermee hoopt het college duidelijkheid te scheppen, zodat omwonenden eerder weten waar ze aan toe zijn.

Wanneer de raadsvergadering over dit onderwerp precies plaats vindt, is nu nog niet bekend. De agenda van de raadsvergaderingen vindt u op www.waddinxveen.nl/vergaderingen. Inwoners ontvingen begin april 2024 een brief om hen te informeren.