Verkoop gemeentelijk onroerend goed

De gemeente Waddinxveen is eigenaar van panden en gronden. Dit onroerend goed kan verkocht worden door de gemeente.

Als de gemeente onroerend goed verkoopt, publiceert de gemeente vooraf het voornemen tot verkoop van de onroerend goed (gebouwd en ongebouwd). Deze publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl. In deze bekendmaking staan de details van het perceel en de reden van het voornemen van de verkoop.

Soms wil de gemeente de grond of het pand aan een partij verkopen (1 op 1). De gemeente maakt dat voornemen tot verkoop ook bekend. De gemeente geeft de reden aan aan waarom er maar een partij in aanmerking komt voor de verkoop.

Als u het niet eens bent met zo’n voorgenomen verkoop dan kunt u een reactie sturen binnen de termijn die wordt aangegeven.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

  • Een (1) perceel grond (snippergroen) grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 15 te Waddinxveen. De afmeting van dit perceel bedraagt 9 m2. Dit perceel maakt thans (voor kadastrale uitmeting en splitsing) deel uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B, nummer 7336 (ged.).

Het te verkopen perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigden voor de aankoop in aanmerking komen. De gemeente verkoopt snippergroen uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van de te verkopen percelen is er sprake van één aangrenzende particuliere woningeigenaar en daarom één serieuze gegadigde.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor een gedeelte van het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren. De Gemeente en de potentiele kopers zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 15”.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

Zeven (7) percelen grond (snippergroen) grenzend aan de achtertuinen van de percelen Jan Dorrekenskade-West 2B tot en met 8B te Waddinxveen, de afmeting van de percelen varieert van ongeveer 92 tot 208 m2. De zeven percelen maken thans (voor kadastrale uitmeting en splitsing) deel uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie C, nummer 1785 (ged.). De grond grenzend aan het perceel 8B maakt thans ook deel uit van de percelen kadastraal bekend sectie C, nummers 4314 (ged.) en 4315 (ged.).

De zeven te verkopen percelen zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

De percelen mogen uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts zeven serieuze gegadigden voor de aankoop in aanmerking komen. De gemeente verkoopt snippergroen, conform haar beleid, uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van de te verkopen percelen is er sprake van zeven aangrenzende particuliere woningeigenaren. Voormelde woningeigenaren hebben aangeven voormelde percelen te willen kopen, waardoor de woningeigenaren zich kwalificeren als enige potentiële en serieuze gegadigden voor voormelde percelen.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor een (gedeelte van het) perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u dat u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De Gemeente en de zeven potentiele kopers zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop percelen gemeentegrond grenzend aan de achtertuinen van de percelen Jan Dorrekenskade-West 2B tot en met 8B”.  

De gemeente heeft afgelopen jaar het verzamelgebouw aan de Mauritslaan gerenoveerd. In het eerste half jaar van 2023 wordt het gebouw weer in gebruik genomen door verschillende organisaties. Het gebouw aan de Mauritslaan is één van de bij de gemeente in eigendom zijnde maatschappelijke accommodaties. De inzet en het gebruik van maatschappelijke accommodaties is uitgewerkt in de Nota Maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid, gepubliceerd op 8 mei 2020 en de ter uitwerking van voormelde nota vastgestelde toetsingscriteria voor het verhuren van maatschappelijk vastgoed.

In verband met het (opnieuw) in gebruik geven van de ruimtes aan de Mauritslaan gaat de gemeente nieuwe huurovereenkomsten aan met zowel de bestaande gebruikers als met nieuwe gebruikers. De huurovereenkomst van de gebruikers waarmee de gemeente al een huurovereenkomst had wordt omgezet en geactualiseerd.

De partijen waarmee de gemeente een overeenkomst aangaat (opnieuw dan wel voor het eerst), zijn niet commerciële organisaties en komen allen in aanmerking voor een huurovereenkomst op basis van het accommodatiebeleid (nota maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid) van de gemeente en de door de gemeente vastgestelde toetsingscriteria voor het gebruik van maatschappelijk vastgoed. Zo leveren de huurders onder meer een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen als bedoeld in het accommodatiebeleid van de gemeente, past de functie bij het gebouw en zijn zij toegankelijk voor alle inwoners van Waddinxveen.

Gemeente is van oordeel dat o.a. op basis van eerdere overeenkomsten en aanmelding, voormeld beleid en de vastgestelde toetsingscriteria de partijen waarmee de gemeente een huurovereenkomst aangaat de enige partijen zijn die in aanmerking komen voor de huur van een ruimte in het verzamelgebouw aan de Mauritslaan.

Bezwaar tegen Verhuur

Als u het niet eens bent met de verhuur van het verzamelgebouw aan de Mauritslaan, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na deze publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verhuur kan voldoen kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. M. Cenin en mw. M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen én per e-mail aan m.cenin@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verhuur, vervalt het recht om tegen de genoemde verhuur in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verhuur dan kunt u contact opnemen met de heer M. Cenin (m.cenin@waddinxveen.nl) en/of mevrouw M. Berghout (m.berghout@waddinxveen.nl) of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verhuur Mauritslaan”.

Gemeente Waddinxveen is van plan in erfpacht uit te geven aan de vereniging: Vereniging padel- en tennispark Gouwesmash:

een perceel grond, met de zich daarop bevindende opstallen en de daarin en daarop aangebrachte padelbanen, gelegen aan en nabij de Kanaaldijk 7 te Waddinxveen, plaatselijk bekend als tennispark Gouwesmash, kadastraal bekend Gemeente Waddinxveen, sectie D nummer 3031(ged), groot circa 75m2 en sectie F, nummer 2828 (ged), groot circa 132m2.

Deze percelen worden in erfpacht uitgegeven in aanvulling op dan wel in afwijking van het reeds aan de Vereniging padel- en tennispark Gouwesmash in erfpacht (inclusief een zakelijk recht van opstal) uitgegeven perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummer 3032.

De in erfpacht uit te geven percelen zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

De in erfpacht uit te geven percelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de uitoefening van de tennis/padelsport, in aansluiting op het eerder in erfpacht uit gegeven perceel waarop het tennis/padelpark is gerealiseerd.

Uitleg en motivatie uitgifte in erfpacht

Gemeente is voor deze locatie (uitsluitend) bereid om betreffende grond in erfpacht uit te geven aan een aangrenzende eigenaar/gebruiker, onder de voorwaarde dat de grond aansluit op de bestaande eigendom als uitbreiding van een maatschappelijke (sport) voorziening wordt gebruikt.

Gelet op het vorenstaande is de gemeente van oordeel dat de vereniging padel- en tennispark Gouwesmash als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uitgifte in erfpacht van voormelde percelen. De vereniging padel- en tennispark Gouwesmash gaat de percelen gebruiken voor de aanleg van padelbanen, als uitbreiding op het bestaande tennis/padelpark. De voorwaarden waaronder de erfpacht wordt overeengekomen wordt tussen de gemeente en de vereniging vastgelegd en uitgewerkt in een overeenkomst, welke overeenkomst geldt als een allonge (aanvulling) op de bestaande erfpachtovereenkomst.

Bezwaar tegen uitgifte in erfpacht

Als u het niet eens bent met de genoemde uitgifte in erfpacht, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) de percelen, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze uitgifte in erfpacht kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer D. Vegter en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan d.vegter@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde uitgifte in erfpacht in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de vereniging zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen uitgifte in erfpacht, dan kunt u contact opnemen de heer D. Vegter, e-mailadres: d.vegter@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Uitgifte erfpacht Kanaaldijk te Waddinxveen”.

.

De gemeente Waddinxveen (“de Gemeente”) heeft het voornemen om enkele percelen grond gelegen aan de Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 en de Johannes Postlaan 2 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummers 5800, 6324, 6325, 7053 en 7054 (“de Percelen” en/of “het Perceel” door middel van een koop- en realisatieovereenkomst voor wat betreft het Noordelijk plandeel te verkopen aan: (a) Woonpartners Midden-Holland (“Woonpartners”) ten behoeve van de realisatie van woningen bestemd voor de middenhuur en (b) voor wat betreft het Zuidelijk plandeel aan CPO De Vrijheid (“CPO De Vrijheid”) ten behoeve van de realisatie van (levensloopbestendige) woningen bestemd voor leden van CPO De Vrijheid.

De Gemeente meent dat Woonpartners en CPO De Vrijheid de enige serieuze gegadigden zijn die in aanmerking komen voor deze grondverkoop om de hiernavolgende redenen.

Woonpartners

De Gemeente heeft in de Woonvisie (november 2017) het voornemen bekend gemaakt om van het nieuwbouwprogramma 12% in de middeldure huur te realiseren. Door de verkoop aan Woonpartners wordt gegarandeerd dat de te realiseren woningen ten minste voor een termijn van 15 jaar als middenhuur woning worden ingezet.

De Gemeente en Woonpartners hebben prestatieafspraken gemaakt over de gewenste hoeveelheid middenhuur woningen (hierna: “Prestatieafspraken”). Het toevoegen van middenhuur woningen op het Perceel is onderdeel van de Prestatieafspraken over 2022. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het woningbouwprogramma conform de Woonvisie.

Ook zijn in de Prestatieafspraken concrete afspraken gemaakt en doelstellingen vastgesteld aan de hand van de pijlers van de Woonvisie, waarmee Woonpartners maatschappelijke wensen en functies vervult ten behoeve van (onder meer) de leefbaarheid en doelgroepensamenstelling, die niet door een commerciële partij kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt des te meer nu overeengekomen is dat Woonpartners bij de oplevering van de nieuwbouwprojecten (waaronder de woningbouwontwikkeling op het Perceel) gebruik gaat maken van bevoegdheden op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2019. De gemeente neemt aan dat alleen Woonpartners aan de hiervoor beschreven criteria, kan voldoen.

CPO

Door de gemeenteraad is het signaal afgegeven dat woningbouw op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap (“CPO”) gestimuleerd dient te worden. Omdat een CPO het project zonder winstoogmerk zelf ontwikkelt is de prijs/kwaliteit verhouding in CPO-projecten gunstig. Een CPO zorgt voor meer betaalbare woningen en meer inspraak bij het ontwerp van de woning. Maatwerk is mogelijk waardoor meer diversiteit ontstaat. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de lokale woningbehoefte binnen de gemeente.

Voorts heeft de Gemeente in de Woonvisie Waddinxveen 2018-2022 het voornemen bekend gemaakt om te voorzien in levensloopbestendige woningen en wijken. Deze levensloopbestendigheid is van belang voor de pijlers die de Gemeente in haar Woonvisie heeft uitgewerkt.  Levensloopbestendige woningen zorgen ervoor dat bewoners langer (zelfstandig) in hun woning kunnen blijven wonen, dat de woningen duurzamer gebouwd worden, en dat de leefbaarheid in de betreffende wijk toeneemt. Tevens is in de Woonvisie aangegeven dat de vraag naar geschikte woningen voor ouderen zal toenemen en dat in deze behoefte voorzien dient te worden.

CPO De Vrijheid is thans de enige actieve CPO binnen de Gemeente. Zij heeft als statutaire doelstelling het bevorderen, ontwikkelen en realiseren van de bouw in de Gemeente van appartementen en/of grondgebonden woningen voor vijfenvijftig (55) plussers voor levensloopgeschikt wonen via CPO.

De leden van CPO De Vrijheid worden op basis van hun inschrijfnummer in de gelegenheid gesteld een kavel te kiezen.

Woonpartners zal gezamenlijk met CPO De Vrijheid de aannemersselectie en de coördinatie verzorgen zodat de beide projecten in één bouwstroom door dezelfde aannemer kunnen worden gerealiseerd. Zij hebben gezamenlijk reeds een participatietraject doorlopen.

Gelet op het voorgaande is de Gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria Woonpartners en CPO De Vrijheid de enige serieuze gegadigden zijn voor het Noordelijk respectievelijk Zuidelijk plandeel van de Percelen.

Indien andere potentiële gegadigden menen dat er voor het maken van onderscheid geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is en zij op grond van de toepasselijke criteria eveneens in aanmerking komen, dan kan dat binnen een vervaltermijn van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd bij de Gemeente worden gemeld als volgt: per aangetekend schrijven aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer T. Hannessen en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan t.hannessen@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdig gemotiveerde melding c.q. tijdige procedure bij de voorzieningenrechter het recht vervalt om tegen het voornemen van de Gemeente om het Noordelijke deel van de Percelen te verkopen aan Woonpartners en het Zuidelijk deel van de Percelen te verkopen aan CPO De Vrijheid op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. De Gemeente, Woonpartners en CPO De Vrijheid zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Voorgenomen gestanddoening koopovereenkomst Oranjelaan 3

De gemeente Waddinxveen (hierna: ‘de gemeente’) heeft het voornemen om de verkoop van het (voormalig) schoolgebouw met ondergrond, bijbehorende grond en overige opstallen gelegen aan en nabij de Oranjelaan 3 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 6800 ter grootte van circa 3.146 m² (hierna: ‘het verkochte’) aan Huisartsenpraktijk Oranjelaan via een daartoe door een aantal huisartsen van opgerichte vennootschap (hierna: ‘de huisartsen’) gestand te doen en het verkochte op 30 december 2022 aan de huisartsen te leveren.

Motivering

De gemeente is een koopovereenkomst aangegaan met de huisartsen voor de realisatie en exploitatie van een gezondheidscentrum (inclusief huisartsenpraktijk) op het verkochte.

Naar het oordeel van de gemeente zijn de huisartsen de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de koop en levering van het verkochte. De huisartsen hebben te kennen gegeven de bestaande praktijkruimte aan de Oranjelaan 7B te Waddinxveen binnen afzienbare termijn te zullen verlaten. De gemeente acht het van groot belang dat huisartsenzorg in de wijk gewaarborgd blijft. Gezien de verwachte groei van het aantal inwoners en de complexere zorgvraag is er toenemende behoefte aan zorg in de wijk. Het risico van het verdwijnen van de huisartsenpraktijk uit de wijk wordt met de verkoop van het verkochte aan de huisartsen afgedekt.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de huisartsen als enige serieuze gegadigden kwalificeren voor de koop en levering van het verkochte.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de verkoop van het verkochte en de levering daarvan door de gemeente aan de huisartsen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na heden een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente en onder toezending per e-mail van een exemplaar van de dagvaarding aan mevrouw M. Berghout van de gemeente Waddinxveen op het mailadres:  m.berghout@waddinxveen.nl

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdige procedure bij de voorzieningenrechter en kennisgeving aan de gemeente het eventuele recht vervalt om tegen het voornemen van de gemeente op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen eventuele gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Grondruil (rest)percelen aan en nabij de locatie Beukenhof

Gemeente Waddinxveen is voornemens om percelen grond te ruilen, in verband met de realisatie van de plannen aan en nabij de Beukenhof te Waddinxveen. 

Bekijk de publicatie op officielebekendmakingen.nl

De percelen die de gemeente door middel van de ruiling verkrijgt zijn benodigd voor de inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van een parkeervoorziening. In ruil zal de gemeente andere percelen grond overdragen. De te ruilen percelen sluiten aan op de bestaande eigendom van de verkrijger.

De Gemeente zal in het kader van de voorgenomen ruil in eigendom verkrijgen:     
De percelen grond, inclusief bestrating en eventuele beplanting, plaatselijk gelegen aan en nabij de Kerkweg-Oost169 en de Kerkweg-Oost 173/Julianastraat 1 te Waddinxveen, deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummers 3608-A10 (ontstaan uit 2104), 3608-A01 (ontstaan uit 2104) en 682, allen gedeeltelijk, in totaal groot circa 194m2 gemelde te ruilen percelen hierna tezamen ook te noemen ‘perceel A’;

waartegenover de Gemeente in eigendom zal overdragen:
de percelen grond, inclusief bestrating en eventuele beplanting, plaatselijk gelegen aan en nabij Kerkweg-Oost 169 en de Beukenhof 5 te Waddinxveen, deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummers 2232, 2973, 3542, allen gedeeltelijk, in totaal groot circa 204 m2 gemelde te ruilen percelen hierna tezamen ook te noemen ‘perceel B’;

De te ruilen percelen zijn voorts aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje. De door de gemeente te verkrijgen percelen zijn aangeduid als perceel A en de door de gemeente te vervreemde percelen zijn aangeduid als de perceel B.

Beschrijving tekening percelen grondruil

Op de tekening zijn de percelen die betrokken zijn bij de grondruil aangegeven. De percelen die de gemeente verkrijgt zijn aangegeven met A1, A2 en A3 en hebben tezamen een totale oppervlakte van ongeveer 194m2. De percelen die de gemeente bij de ruiling overdraagt zijn aangegeven met B1, B2 en B3. Deze percelen tezamen hebben een totale oppervlakte van ongeveer 204m2. De percelen A en de percelen B zijn gelegen tussen de Beukenhof, de Kerkweg-Oost ter hoogte van nummer 169-173 en Julianastraat.

Uitleg over de ruiling

De percelen die de gemeente door middel van de ruiling verkrijgt zijn voor de gemeente essentieel voor de realisatie van de ontwikkeling van de locatie aan de Beukenhof. De gemeente kan deze percelen alleen verkrijgen door een nabij gelegen alternatief perceel over te dragen. De gemeente is hierover al een geruime tijd in onderhandeling. Een ruilovereenkomst zijn partijen in september 2021 aangegaan. De ruiling dient nog notarieel geëffectueerd te worden.

De percelen die de gemeente in ruil voor de te verkrijgen percelen overdraagt zijn als het ware aan te merken als restkavels. In de lijn met het beleid van de gemeente ten aanzien van restkavels/snippergroen verkoopt de gemeente dergelijke percelen uitsluitend aan aangrenzende (woning)eigenaren. 

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat de bij de ruiling betrokken partij de enige partij is die als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop (middels ruil) van een gedeelte gemeentegrond. De bij de ruil betrokken gemeentegrond grenst namelijk direct aan de grondeigendommen van deze partij. Daarnaast kan de door de gemeente gewenste ontwikkeling op de locatie Beukenhof uitsluitend plaatsvinden als de gemeente de bij de grondruil betrokken percelen van de bij de ruiling betrokken partij verkrijgt.   

Bezwaar tegen de grondruil

Als u het niet eens bent met de genoemde ruil, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na deze publicatie (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze ruil kan voldoen kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. M. Bonekamp en mw. M. Berghout,  Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.bonekamp@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.
Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de grondruil en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde grondruil in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen ruiling, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Bonekamp (m.bonekamp@waddinxveen.nl) en/of mevrouw M. Berghout, (m.berghout@waddinxveen.nl) of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Grondruil Beukenhof”. 

Voornemen tot verkoop Raadhuisplein 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 5 juli 2022 hebben ingestemd met het voornemen tot verkoop van de grond gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D, nummers 2230 (gedeeltelijk) en 3655 (gedeeltelijk), respectievelijk groot 668 m2 en 425 m2 (“het Perceel”), te verkopen aan Woonpartners Midden-Holland (“Woonpartners”) ten behoeve van de realisatie van 37 appartementen in de sociale huursector. Het Perceel maakt onderdeel uit van het Sleutelkwartier.

De gemeente Waddinxveen meent dat Woonpartners de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt om het Perceel te kopen om de hiernavolgende redenen.

De gemeente Waddinxveen heeft in de Woonvisie (november 2017) het voornemen bekend gemaakt om van het nieuwbouwprogramma 30 % in de sociale huur te realiseren. De gemeente heeft het Sleutelkwartier, meer specifiek het Raadhuisplein 1, uitdrukkelijk toegewezen voor sociale woningbouw. Sinds 2019 is de gemeente in gesprek met Woonpartners, de enige woningcorporatie die actief is in (o.a.) Waddinxveen, over de verkoop en ontwikkeling van de betreffende locatie. Door de verkoop aan Woonpartners wordt gegarandeerd dat de te realiseren woningen blijvend als sociale huurwoning worden ingezet. 

De gemeente Waddinxveen en Woonpartners hebben prestatieafspraken gemaakt over de gewenste hoeveelheid sociale woningen (hierna: “Prestatieafspraken”). Het toevoegen van sociale huurwoningen in het Sleutelkwartier was onderdeel van de prestatieafspraken over 2020 en in 2021. In de prestatieafspraken over 2022 is deze afspraak verder geconcretiseerd en is opgenomen dat het Perceel bestemd is voor de realisatie van 36 sociale huurwoningen door Woonpartners. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het woningbouwprogramma conform de Woonvisie.

Ook zijn in de Prestatieafspraken concrete afspraken gemaakt en doelstellingen vastgesteld aan de hand van de pijlers van de Woonvisie, waarmee Woonpartners maatschappelijke wensen en functies vervult ten behoeve van (onder meer) de leefbaarheid en doelgroepensamenstelling, die niet door een commerciële partij kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt des te meer nu overeengekomen is dat Woonpartners bij de oplevering van de nieuwbouwprojecten (waaronder de woningbouwontwikkeling op het Perceel) gebruik gaat maken van exclusief aan haar gemandateerde bevoegdheden op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2019. Tot slot is voor de voorgenomen ontwikkeling op het Perceel door Gemeente Waddinxveen in 2021 een subsidie aangevraagd voor sociale woningbouw, die is toegekend onder de voorwaarde dat voor 1 juli 2023 moet zijn gestart met de bouw van de locatie. De gemeente neemt aan dat alleen Woonpartners aan dit vereiste, alsmede de andere hiervoor beschreven criteria kan voldoen.

Indien andere potentiële gegadigden menen dat er voor het maken van onderscheid geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is en zij op grond van de toepasselijke criteria eveneens in aanmerking komen, dan kan dat binnen een vervaltermijn van één kalendermaand na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd bij de gemeente Waddinxveen worden gemeld als volgt: per aangetekend schrijven aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer F. de Bruijne en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan f.debruijne@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Als de gemeente Waddinxveen concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de gemeente Waddinxveen in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van één kalendermaand nadat de gemeente Waddinxveen dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen. 

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdig gemotiveerde melding c.q. tijdige procedure bij de voorzieningenrechter het recht vervalt om tegen het voornemen van de gemeente Waddinxveen om het Perceel aan Woonpartners te verkopen op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. De gemeente Waddinxveen en Woonpartners zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Verkoop perceel grond aan en bij de Staringlaan 14

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen: 

  • een perceel onbebouwde grond aan de Staringlaan 14, 2741 GC en kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 5832 (ged) (of zoals dit later vernummerd is) ongeveer 1.015m² groot. 

Het perceel ziet u op de tekening die bij deze bekendmaking hoort.

Bekijk de publicatie

Uitleg over de verkoop

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. Uitgangspunten voor de verkoop zijn de door de gemeente vastgestelde verkoopprijs, leveringsdatum en de op 25 januari 2022 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie. De beoogde koper houdt zich aan de genoemde uitgangspunten en wordt nu door de gemeente gezien als enige serieuze kandidaat voor de verkoop.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen en dus op zijn laatst vóór 26 juli 2022 (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen kenbaar te maken aan de gemeente dan wel door een kortgedingprocedure te starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Uw reden en een afschrift van de dagvaarding kunt u per e-mail sturen naar t.hannessen@waddinxveen.nl.

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met de heer Hannessen, via e-mailadres t.hannessen@waddinxveen.nl of per post naar Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel nabij Staringlaan 14”.