Gemeentelijk onroerend goed

Verkoop, verhuur of het op een ander manier in gebruik geven van gemeentelijk onroerend goed

De gemeente Waddinxveen is eigenaar van verschillende panden en gronden. Deze panden en gronden worden ook wel onroerend goed of onroerende zaak genoemd. Onroerend goed kan door de gemeente verkocht, verhuurd of op een andere manier in gebruik geven worden aan een derde partij.

Openbare aanbieding

Als de gemeente onroerend goed wil verkopen, verhuren of op een andere manier in gebruik wil geven aan een derde partij dan wordt die onroerende zaak door de gemeente in principe openbaar aangeboden. De aanbieding wordt openbaar gepubliceerd. In de publicatie staan de details van de onroerende zaak, de voorwaarden waaronder de onroerende zaak wordt aangeboden en hoe een geïnteresseerde partij zich bekend kan maken en inschrijven voor de aangeboden onroerende zaak. De manier waarop de verkrijgende partij wordt geselecteerd staat er ook in.

Een-op-een; één partij komt in aanmerking

Soms wil de gemeente de onroerende zaak aan één partij (1 op 1) verkopen, verhuren of op een andere manier in gebruik geven. Er vindt dan geen openbare procedure plaats. De gemeente maakt het voornemen om 1 op 1 een overeenkomst te sluiten voor een verkoop, huur of het anders in gebruik geven van een onroerende zaak wel bekend. De gemeente geeft in de publicatie dan ook de reden aan waarom er maar één partij in aanmerking komt voor de onroerende zaak. Als u het niet eens bent met zo’n voorgenomen verkoop, het verhuren of in gebruik geven van een onroerende zaak die eigendom is van de gemeente, dan kunt u een reactie sturen binnen de periode die wordt aangegeven in de publicatie. Deze publicaties staan ook op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicaties

De publicaties van gemeentelijk onroerend goed staan hieronder. Als de gemeente gebruik maakt van een makelaar of de aanbieding loopt via een openbare aanbiedingsplatform, zoals bijvoorbeeld Tenderned, dan vindt u in de publicatie ook een link naar die website.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

Een perceel grond nabij de Busken Huetlaan 94A te Waddinxveen en kadastraal bekend gemeente Waddinxveen Sectie B, nummer 7982 (ged.) of zoals dit later vernummerd is, ter grootte van ongeveer 127 m2 (hierna ook te noemen: (het) perceel).

Het te verkopen perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Het perceel dient gebruikt te worden in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg en motivatie

De gemeente Waddinxveen is voornemens om het perceel aan de eigenaar van het aangrenzende perceel aan de Busken Huetlaan 94A te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 6901. Dit betreft Stichting Islamitische Moskee Alhijra. Voormelde eigenaar heeft de gemeente gevraagd of het perceel mag worden aangekocht als uitbreiding op de Moskee om de bezoekers een fijne plek te bieden. Met name tijdens de vieringen en herdenkingen is sprake van ruimtegebrek. Vanuit de gemeente zijn er geen bezwaren tegen deze uitbreiding. De gemeente staat positief tegenover het initiatief voor koper, waardoor de gemeente bereid is om het perceel te verkopen. Gemeente is van mening dat koper zich ook kwalificeert als enige (serieuze) gegadigde voor de aankoop van het perceel, mede gelet op het feit dat koper de enige aangrenzend eigenaar is van het perceel wat voor de gemeente een vereiste is om in aanmerking te komen voor het perceel.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Boels en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.boels@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop, het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de potentiële koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Berghout en/of mevrouw C. Boels, e-mailadres m.berghout@waddinxveen.nl/ c.boels@Waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop Busken Huetlaan 94A”.

Inhoud overeenkomst

De gemeente Waddinxveen is voornemens een ruilovereenkomst te sluiten met de eigenaren van perceel Sniepweg 1 (verder: ‘eigenaren’)

Adres:        Plasweg Waddinxveen, nabij Sniepweg 1

Perceel:     gemeente Waddinxveen, sectie C, nummer 4176

Groot: circa 12 m2

Enige serieuze gegadigde

Er is sprake van een ruiling, waarbij de eigenaren een tweetal perceelgedeelten van hun erf aan de gemeente afstaan, omdat deze percelen al jaren zijn ingericht als openbare ruimte en ook aldus door de gemeente worden onderhouden. De eigenaren staan in dat verband twee percelen aan de gemeente af, met een totale oppervlakte van circa 45 m2, verder te noemen: percelen A en C. De gemeente staat in ruil daarvoor en onder betaling van een toegift een perceel snippergroen ter grootte van circa 12 m2 af aan de eigenaren, verder te noemen: perceel B.

De gemeente is van mening dat de eigenaren op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor de ruiling in aanmerking komen. De gemeente heeft de volgende criteria gehanteerd:

 1. De door de gemeente van de eigenaren te verkrijgen percelen A en C maken deel uit van het openbaar gebied, en moeten gemeentelijk eigendom worden. Ook zijn er diverse kabels en leidingen in percelen A en C aanwezig, die in openbaar gebied horen te liggen.
 2. De eigenaren zijn enkel bereid de percelen A en C aan de gemeente te leveren, indien zij in ruil daarvoor perceel B verkrijgen.
 3. De gemeente verkoopt snippergroen enkel aan aangrenzende particuliere woningeigenaren

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor de ruiling van perceel B, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken, derhalve uiterlijk 24 april 2024. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Haverkamp, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl en m.haverkamp@waddinxveen.nl

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Als de gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen. 

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De gemeente en de eigenaren zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Haverkamp via e-mailadres m.haverkamp@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Ruiling Sniepweg 1”.

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om de percelen Grasland, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie G nummer 5272, gelegen nabij de Zevende Tochtweg in Waddinxveen voor de seizoenen 2023 t/m 2025, in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter. De verpachting betreft het tijdelijk beheer van gronden.

Het te verpachten perceel is aangegeven op de bij deze publicatie behorende kaart.

Uitleg en motivatie verpachting

De gemeente Waddinxveen is van mening dat de verpachting alleen aan de huidige pachter plaats kan vinden, omdat daarmee uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de pachter over het tijdelijk gebruik/beheer van de gronden tot aan de voorgenomen gebiedsontwikkelingen in de directe omgeving van het te verpachten perceel.

De gemeente Waddinxveen is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan moet bieden, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een-op-een uitgifte in pacht van het hiervoor beschreven perceel aan de huidige pachter. De huidige pachter kan hiermee aangemerkt worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voornoemde grond te pachten.

Bezwaar tegen verpachting

Als u het niet eens bent met de voorgenomen verpachting, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt om (een gedeelte van) het perceel te pachten van de gemeente, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verpachting kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer G. Schol en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan ge.schol@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn    

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde verpachting in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de pachter zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verpachting, dan kunt u contact opnemen de heer G. Schol, e-mailadres: ge.schol@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verpachting Grasland nabij de 7e Tochtweg te Waddinxveen”.

Gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om te verkopen:

 • drie deellocaties die onderdeel uitmaken van het projectgebied ’t Suyt 2 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nummer 5272 (gedeeltelijk) of zoals dit later vernummerd wordt, (hierna ook te noemen: (het) perceel en/of “(de) Deellocatie(s)”).

De te verkopen Deellocaties zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om de Deellocaties te verkopen aan Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren (hierna ook te noemen: “Woonpartners”) ten behoeve van de realisatie van het navolgende bouwprogramma:

 • Op Deellocatie 1 is een woningbouwprogramma voorzien dat bestaat uit 24 appartementen in de categorie sociale huur.
 • Op Deellocatie 2 is een woningbouwprogramma voorzien dat bestaat uit 15 (rij/geschakelde) woningen, waarvan 13 woningen in de categorie sociale huur en twee (2) woningen (de hoekwoningen) in de categorie midden huur.
 • Op Deellocatie 3 is een woningbouwprogramma voorzien dat bestaat uit 18 (rij/geschakelde) woningen, waarvan 11 in de categorie sociale huur en 7 in de categorie midden huur.

De drie Deellocaties maken onderdeel uit van het projectgebied ’t Suyt fase 2.

De gemeente Waddinxveen meent dat Woonpartners de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt om het Perceel te kopen om de hiernavolgende redenen.

Uitleg en motivatie verkoop                                                                                                 

De gemeente is van mening dat Woonpartners de enige serieuze gegadigde is voor de voorgenomen verkoop. Woonpartners is de enige woningcorporatie die actief is in (o.a.) Waddinxveen. Op grond van de Woningwet heeft een woningcorporatie een unieke positie in de markt. De woningcorporatie is vanuit haar positie uitsluitend op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting werkzaam en heeft onder meer als doel om gezamenlijk met de gemeente de volkshuisvestingsopgaven zoals overeengekomen en vastgelegd in de prestatieafspraken na te komen.

Ten aanzien van de ontwikkeling en de woningbouwopgaaf binnen het projectgebied ’t Suyt fase 2 hebben gemeente en Woonpartners prestatieafspraken gemaakt over de gewenste hoeveelheid woningen in de categorie sociale huur en midden huur. In de prestatieafspraken over 2022 is het toevoegen en ontwikkelen van deze woningen (voormeld bouwprogramma) door Woonpartners voor het projectgebied ’t Suyt fase 2 dan ook opgenomen. Met de prestatieafspraken tussen de gemeente en woonpartners over het te realiseren woonprogramma binnen het projectgebied t Suyt fase 2 wordt tevens uitvoering gegeven aan uitgangspunten voor een projectgebied zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Woonzorgvisie.

In de prestatieafspraken tussen de gemeente en Woonpartners zijn ook concrete afspraken gemaakt en doelstellingen vastgesteld aan de hand van de pijlers van de Woonzorgvisie, waarmee Woonpartners maatschappelijke wensen en functies vervult ten behoeve van (onder meer) de leefbaarheid en doelgroepensamenstelling, die niet door een commerciële partij kunnen worden uitgevoerd. Zoals de uitoefening van de exclusieve bevoegdheden van de woningcorporatie op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2023. De gemeente neemt aan dat alleen Woonpartners, als enige actieve woningcorporatie binnen de gemeente, aan de hiervoor beschreven criteria, kan voldoen.

Gelet op het vorenstaande is de gemeente van mening dat Woonpartners in deze zich kwalificeert als enige serieuze gegadigde voor de aan te kopen Deellocaties. Om die reden wordt door de gemeente afgezien van een openbare verkoopprocedure eis de gemeente voornemens om ten aanzien van de verkoop van de drie deellocaties, onderhands, één op één, een verkoopovereenkomst aan te gaan met Woonpartners.

Bezwaar tegen de verkoop                                                                                                             

Als u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop van de Deellocaties, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor koop van de Deellocaties, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Boels en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.boels@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn                                                                                                                                      

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop, het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de potentiele koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de intentie tot verkoop van de Deellocaties, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Boels, e-mailadres: c.boels@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “intentie verkoop drie deellocaties ’t Suyt 2”.                                                                                                      

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778)

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

 • Eén (1) perceel grond (snippergroen) grenzend aan de achterzijde van het perceel Klaverveld 2 te Waddinxveen. De afmeting van dit perceel bedraagt ongeveer 3 m2.

Het te verkopen perceel is aangegeven op het bij de publicatie behorende kaartje.

U vindt de publicatie met bijbehorende stukken vanaf 10 januari 2024 op www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Berghout, e-mailadres: m.berghout@waddinxveen.nl  of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel grenzend aan de achterzijde van het perceel Klaverveld 2”.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

 • Eén (1) perceel grond (snippergroen) grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 13 te Waddinxveen. De afmeting van dit perceel bedraagt ongeveer 9 m2.

Het te verkopen perceel is aangegeven op het bij de publicatie behorende kaartje.

U vindt de publicatie met bijbehorende stukken vanaf 10 januari 2024 op www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Berghout, e-mailadres: m.berghout@waddinxveen.nl  of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 13”.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verhuren:

 • een gedeelte (onbebouwde grond) van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B nummer 7980 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 te Waddinxveen, (groot ca. 67,5 m2).

Het te verhuren perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op het perceel aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het verhuring van het perceel in aanmerking komt. De gemeente verhuurt dergelijke percelen uitsluitend aan de gebruikers en/of eigenaren van een aangrenzend perceel. Daarnaast moet het voorgenomen gebruik van het perceel benodigd zijn en aansluiten bij het gebruik en de bestemming van bedoeld aangrenzend perceel. Het te verhuren perceel grenst aan het perceel aan de Van Mecklenburgh Schwerinlaan 1. De beoogde huurder heeft het perceel nodig om het gebruik in het pand dat gelegen is op het aangrenzende perceel aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 te kunnen realiseren. Dit voorgenomen gebruik sluit aan op de bestemming van het te verhuren perceel. Gelet op het vorenstaande is de gemeente van mening dat de potentiele huurder zich thans kwalificeert als enige serieuze gegadigde.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verhuring, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor de verhuring van het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verhuring kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.berghout@waddinxveen.nl.
Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren. De Gemeente en de potentiele huurder zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verhuring, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Berghout, e-mailadres: m.berghout@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van ‘verhuur perceel grenzend aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1’.

De gemeente Waddinxveen is eigenaar van de twee woonwagenstandplaatsen aan de Onderweg 36 en 36A te Waddinxveen. Nu de huur van de woonwagenstandplaats aan de Onderweg 36A is opgezegd wordt deze woonwagenstandplaats door de gemeente te huur aangeboden.

De kaders en voorwaarden waaronder de aanbieding van de woonwagenstandplaats plaatsvindt is hieronder nader uitgewerkt.

Aanbieding woonwagenstandplaats

Door de gemeente wordt te huur aangeboden, de hieronder nader beschreven woonwagenstandplaats:

 • Een standplaats voor een woonwagen gelegen aan de Onderweg 36A te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C nummer 1293 (ged), groot circa 230m2.

De standplaats is indicatief weergegeven op de bij deze aanbieding behorende tekening. Aan deze tekening kunnen voor wat betreft de aangegeven grenzen en oppervlakte geen rechten worden ontleend. De definitieve oppervlakte en begrenzing van de standplaats zal bij de uitgifte worden vastgesteld, eventueel middels een kadastrale uitmeting.

De te verhuren woonwagenstandplaats is in het bestemmingsplan (Zuidplas Noord) aangewezen als grond die bestemd is voor wonen in een woonwagen. De woonwagenstandplaats wordt verhuurd zonder de aanwezigheid van opstallen. Op de standplaats zijn uitsluitend voorzieningen aanwezig welke voorzieningen aangesloten kunnen worden op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of de gemeente. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een woonwagen en de aansluiting van de woonwagen op de op de standplaats aanwezige voorzieningen.

Voorwaarden huur

De woonwagenstandplaats (onderweg 36A te Waddinxveen) wordt te huur aangeboden onder de navolgende voorwaarden:

 • De huurder dient te beschikken over een huisvestingsvergunning.
 • De huurprijs wordt gebaseerd op het puntensysteem van de huurcommissie.
 • De huurprijs voor de woonwagenstandplaats bedraagt, uitgaande van punten,  €237,88 per maand. Over deze huur is geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd.
 • De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd, conform de wettelijke regels.
 • Huurder dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting van de woonwagen(standplaats) op de nutsvoorzieningen. De aansluitkosten en de kosten van het verbruik komen geheel voor rekening van de huurder.
 • Huurder dient zelf zorg te dragen voor de beschikbaarheid van een woonwagen voor de te verhuren standplaats.
 • De woonwagenstandplaats wordt te huur aangeboden voor onbepaalde tijd.
 • De huurder en de gemeente gaan een privaatrechtelijke huurovereenkomst aan. In deze overeenkomst zijn alle voorwaarden waaronder de woonwagenstandplaats verhuurd wordt uitgewerkt. Een concept van deze overeenkomst is bijgesloten. Deze overeenkomst wordt, na selectie van een huurder, nader uitgewerkt.

Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023

Op de verhuur en uitgifte van de woonwagenstandplaats is de Huisvestingsverordening gemeente Waddinxveen 2023 van toepassing. In hoofdstuk 5 van de huisvestingsverordening is uitgewerkt hoe een woonwagenstandplaats te huur aangeboden dient te worden en welke regels gelden met betrekking tot de toewijzing van de standplaats. De gemeente volgt bij de verhuur van de standplaats de regels zoals opgenomen in hoofdstuk 5 (artikel 18 tot en met 24) van de huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening is in te zien via: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR698041/1#d230557591e719  

Huisvestingsvergunning

De huurder mag de woonwagenstandplaats alleen in gebruik nemen voor bewoning indien de huurder beschikt over een daarvoor verleende huisvestingsvergunning.

Voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning voor een standplaats komen conform het bepaalde in artikel 19 van de huisvestingsverordening huishoudens in aanmerking die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden opgenomen in artikel 3 lid 1 sub a en b. De aanvraag van de huisvestingsverordening dient plaats te vinden zoals bepaald in artikel 21 van de huisvestingsverordening.

Dit houdt onder meer in dat de geïnteresseerde voor de woonwagenstandplaats (aanvrager van de huisvestingsvergunning):

 • meerderjarige is en staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen in een gemeente in Nederland; én
 • gereageerd heeft op de per publicatie aangeboden woonwagenstandplaats
 • op grond van het bepaalde in de huisvestingsverordening voor de desbetreffende woonwagenstandplaats in aanmerking komt.
 • beschikt, dan wel verklaart binnen korte termijn te kunnen beschikken, over een voor de desbetreffende standplaats geschikte woonwagen.

De uiteindelijk aanvraag voor de huisvestingsvergunning wordt getoetst op basis van de huisvestingsverordening. Aan het bepaalde in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Selectie van een huurder

De gemeente neemt bij de selectie van de huurder voor de woonwagenstandplaats de volgende uitgangspunten en volgordebepaling in acht.

Uitgangspunten

 • Er is gereageerd op aanbieding voor de uit te geven woonwagenstandplaats
 • De geïnteresseerde voldoet aan de vereisten uit de huisvestingsverordening

Volgordebepaling

De volgordebepaling is opgenomen in artikel 20 van de huisvestingsverordening en luidt als volgt:

Voor de toewijzing van een standplaats komen de volgende categorieën huishoudens in aanmerking in de navolgende rangorde:

 1. een kind, inwonend bij familie in de eerste graad die woonachtig is op een woonwagenlocatie in de gemeente;
 2. een huishouden dat op een woonwagenlocatie in de gemeente woont, in het bezit is van een huisvestingsvergunning voor een standplaats, behoort tot de traditionele doelgroep en deze standplaats moet ontruimen vanwege opheffing of verkleining van die locatie;
 1. een huishouden die behoort tot de traditionele doelgroep en die in de gemeente in een woonwagen op een standplaats woont of heeft gewoond, waarbij de woningzoekende die een standplaats leeg achterlaat, voorgaat op de woningzoekende die geen standplaats leeg achterlaat;
 2. overige huishoudens die een standplaats zoeken.

Indien er meerdere kandidaten binnen eenzelfde categorie zijn dan wordt door de gemeente – voordat zij overgaat tot een selectie via een notariële loting, zoals bepaald in artikel 20 sub e van de huisvestingsverordening – eerst de wachtlijst geraadpleegd. Als er binnen die categorie één of meer geïnteresseerde kandidaten op de wachtlijst staan, gaan deze kandidaten voor, op andere kandidaten binnen dezelfde categorie. Bij toewijzing wordt dan de volgorde van de wachtlijst aangehouden. In zo’n situatie wordt niet overgaan tot loting.

Reageren

Indien u geïnteresseerd bent in de aangeboden woonwagenstandplaats dient u tijdig, uiterlijk 30 november 2023, uw interesse kenbaar te maken door een mail te sturen naar vastgoed@waddinxveen.nl of een schriftelijke reactie naar de gemeente Waddinxveen, t.a.v. mw. H. van Horik, postadres: postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Reacties die niet uiterlijk 30 november a.s. zijn ontvangen, worden niet meer door de gemeente meegenomen bij de selectie van een huurder. Door te reageren op de publicatie geeft u tevens aan in te stemmen met de voorwaarden waaronder de verhuur zal plaats vinden, zoals gemeld in de publicatie.

Op basis van de binnengekomen reacties zal de gemeente een huurder selecteren. Met de geselecteerde huurder zullen afspraken gemaakt worden over de datum waarop de uitgifte (start huur) zal plaats vinden. De uitgifte zal niet eerder plaats vinden dan na ondertekening van de huurovereenkomst door zowel de gemeente als de (geselecteerde) huurder.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze publicatie of de verhuur van de woonwagenstandplaats dan kunt u contact op nemen met mevrouw Van Horik. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 182 of per email vastgoed@waddinxveen.nl

Inhoud koopovereenkomst

De gemeente Waddinxveen is voornemens een koopovereenkomst te sluiten met een (nog op te richten) rechtspersoon waarin huisartsen en (para)medische dienstverleners zijn verenigd, voor de realisatie van een gezondheidscentrum.

Adres: Park Vredenburgh Waddinxveen
Perceel: gemeente Waddinxveen, sectie E, nummer 4474, ged.
Grootte: circa 750-1000 m2

Enige serieuze gegadigde

In Waddinxveen is er een groeiende behoefte aan huisvesting voor huisartsen. Daarmee groeit ook de behoefte aan huisvesting voor secundaire zorgvoorzieningen, waaronder (para)medische dienstverleners zoals fysiotherapie, en een apotheek.

Park Triangel betreft een grote nieuwbouwwijk in de gemeente Waddinxveen, waarvan Park Vredenburgh een onderdeel is. Naast een mix van woningen worden er in Park Vredenburgh tevens een basisschool en kinderopvang gerealiseerd. Het sociaal belang van het realiseren van de huisartsenpraktijk en andere zorgfuncties in Park Vredenburgh is dan ook groot. De huisartsen wensen tezamen met de (para)medische dienstverleners (verder tezamen genoemd: ‘de zorgverleners’) het hiervoor aangehaalde perceel grond van de gemeente te verwerven, teneinde daarop het gezondheidscentrum te realiseren.

De gemeente is van mening dat de zorgverleners op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor de verkoop in aanmerking komen. De gemeente heeft de volgende criteria gehanteerd:

 1. Gelet op het maatschappelijk belang om in de nieuwe wijk Park Vredenburgh een gezondheidscentrum te realiseren, heeft de gemeente besloten haar medewerking te verlenen om te (laten) onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een integraal plan met daarin huisartsen, paramedici en een apotheek, in een nieuw te realiseren gezondheidscentrum op de te verkopen locatie.
 2. De realisatie van een gezondheidscentrum past in het algemene voornemen tot herontwikkeling van Park Vredenburgh, als onderdeel van Park Triangel, tot een levendige woonwijk met alle daarbij behorende voorzieningen.
 3. De Gemeente stelt als voorwaarde dat het gezondheidscentrum integraal wordt ontwikkeld en gerealiseerd. Daarbij stelt de Gemeente als eis dat de verkoop plaatsvindt aan één, eventueel nog op te richten, rechtspersoon, waarin de zorgverleners zijn verenigd. De zorgverleners onderzoeken nog op welke wijze zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om het nieuwe gezondheidscentrum te realiseren. Als alternatief voor het oprichten van een rechtspersoon waarin zij allen zijn verenigd (zie punt iii.) is de Gemeente bereid mee te werken aan de levering van de grond aan een door de zorgverleners nader aan te wijzen meester, op voorwaarde dat voldaan wordt aan het vereiste van integrale herontwikkeling van het zorgcentrum. Tevens geldt daarbij als voorwaarde dat de zorgverleners alle ruimten in het gezondheidscentrum zullen afnemen, hetzij in eigendom dan wel in

Vervaltermijn

Eenieder die van mening is ook als serieuze gegadigde in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop van voormeld perceel en derhalve bezwaar heeft tegen de verkoop én voldoet aan de gestelde criteria, dient binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Den Haag. De gemeente dient hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden door  betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient tevens per e-mail aan m.haverkamp@waddinxveen.nl verzonden te worden.

Deze termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding vervalt het recht u tegen het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst te verzetten en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de zorgverleners zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na ommekomst van deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot- respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Deze termijn moet tevens worden beschouwd als een vervaltermijn als bedoeld in 3:55, lid 2 BW, inhoudende dat u zich na het verstrijken van de termijn ten aanzien van de overeenkomst evenmin meer kunt beroepen op een eventuele vernietigingsgrond.

Gepubliceerd op 2 november 2023.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De gemeente Waddinxveen (hierna: ‘de gemeente’) is voornemens de met Vink Ontwikkeling II B.V. (hierna ook te noemen: Vink Ontwikkling) gesloten koopovereenkomst gestand te doen en de verkochte percelen aan Vink Ontwikkeling ter uitvoering van die overeenkomst te leveren.

Te verkopen percelen (verkochte): de percelen grond, gelegen aan en nabij de Jan- Dorrekenskade-Oost, hoek van de Stationsstraat kadastrale percelen gemeente Waddinxveen, sectie D, nummers 2764 (187m2), 3745 (122m2) en 3749 (1171m2)

Motivering

De gemeente is van mening dat Vink Ontwikkeling op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor de verkoop en levering van het verkochte in aanmerking komt. De gemeente heeft de volgende criteria gehanteerd:

 • De gemeente is op 26 mei 2021 met Vink Ontwikkeling een anterieure overeenkomst inclusief koopovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van de locatie aan de Jan Dorrekenskade-Oost en de hoek van de Stationsstraat (voormalige postsorteercentrum). In voormelde overeenkomst is de verkoop van het verkochte overeengekomen.
 • De door de gemeente verkochte gronden zijn benodigd voor de door Vink Ontwikkeling te realiseren ontwikkeling op de locatie van het voormalige postsorteercentrum en worden ook als zodanig door Vink ontwikkeling ingezet.
 • Vink Ontwikkeling is de aangrenzende eigenaar van de door de gemeente aan Vink Ontwikkeling te verkopen en te leveren gronden.
  Omdat Vink Ontwikkeling naar het oordeel van de gemeente zich kwalificeert als enige serieuze gegadigde voor het verkocht is de gemeente voornemens de reeds met Vink Ontwikkeling gesloten koopovereenkomst gestand te doen en het verkochte, ter uitvoering van die overeenkomst aan Vink Ontwikkeling te leveren.

Bezwaar tegen de levering

Indien u zich niet kunt verenigen met de levering van het verkochte (ter uitvoering van de gesloten koopovereenkomst) door de gemeente aan Vink Ontwikkeling, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na bekendmaking van deze publicatie op 28 september 2023 op www.officiëlebekendmakingen.nl een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente en onder toezending per e-mail van een exemplaar van de dagvaarding aan zowel mevrouw M. Berghout (m.berghout@waddinxveen.nl) als mevrouw T. van den Ban (t.vandenban@Waddinxveen.nl), van de gemeente Waddinxveen.

Vervaltermijn

Deze termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding vervalt het recht u tegen het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst te verzetten en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en Vink Ontwikkeling zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na ommekomst van deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot- respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Deze termijn moet tevens worden beschouwd als een vervaltermijn als bedoeld in 3:55, lid 2 BW, inhoudende dat u zich na het verstrijken van de termijn ten aanzien van de overeenkomst evenmin meer kunt beroepen op een eventuele vernietigingsgrond.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De gemeente is van plan te verkopen:

 • Het perceel grond aan de Kerkweg-Oost in het noorden, de Stationsstraat in het zuiden en in het westen aan park de Beukenhof en naastgelegen gemeentehuis. Kadastraal bekend onder sectie D, nummers 3726 (ged.), 3722 (ged.) en 3724 (ged.) tezamen groot ca. 1.420 m2.

De gemeente Waddinxveen zoekt een ontwikkelende bouwer voor ontwikkeling van de locatie de Beukenhof

Het gaat om een ontwikkeling en realisatie van een appartementencomplex met 25 appartementen en een voorziening op de begane grond. De locatie ligt tegenover het gemeentehuis in Waddinxveen.

Locatie Beukenhof met een afbeelding van het te bouwen appartementencomplex

Op 14 september is de openbare verkoopprocedure voor de locatie de Beukenhof officieel van start gegaan

De verkoopprocedure verloopt digitaal via TenderNed. Heeft u interesse? Bekijk dan de website van TenderNed. De verkoop bestaat uit twee fasen. Aanmelden voor de selectiefase kan tot en met 3 november 2023 tot 13:00 uur.

De gemeente Waddinxveen is voornemens een koopovereenkomst te sluiten met Stichting Quadrant voor de realisatie van een kinderopvanglocatie voor dagopvang en buitenschoolse opvang.

Adres: Parklaan Waddinxveen
Perceel: gemeente Waddinxveen, sectie E, nummer 4068, ged.
Grootte: circa 420 m2

Enige serieuze gegadigde

De gemeente is van mening dat Stichting Quadrant op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor de verkoop in aanmerking komt. De gemeente heeft de volgende criteria gehanteerd:

 1. Er wordt een nieuw gebouw gerealiseerd tussen het bestaande Kindcentrum Park Triangel en het andere nabijgelegen schoolgebouw aan de Parklaan. In het nieuwe gebouw zal enerzijds een nieuwe sportaccommodatie voor de scholen worden gerealiseerd. Daarnaast zal in het gebouw ruimte worden gerealiseerd ten behoeve van kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang). Stichting Quadrant is eigenaar van het Kindcentrum Park Triangel. Aldaar verzorgt zij dagopvang en buitenschoolse opvang voor de scholieren. De nieuwe ruimte voor kinderopvang dient als uitbreiding op de reeds bestaande voorzieningen, mede gelet op het stijgende aantal scholieren. Het is daarbij des te belangrijker dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimten in de gebouwen. Gelet op eigendomspositie van het bestaande Kindcentrum zal Quadrant als eigenaar van de nieuw te realiseren ruimte voor kinderopvang bij uitstek in staat zijn om met de schoolbesturen (nadere) afspraken te maken over de efficiënte inzet van ruimtes.
 2. De Gemeente stelt als eis aan de koper van de locatie, dat deze bij uitstek in staat is om met de naastgelegen scholen tot afspraken te komen over een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik van de betreffende gebouwen, zodat er zoveel mogelijk ruimte voor onderwijs beschikbaar kan komen. Het onderwijs op deze locatie wordt verzorgd door de schoolbesturen van SPCO LEV en Stichting Klasse. Stichting Quadrant heeft (als eigenaar van het bestaande Kindcentrum) reeds afspraken gemaakt met de schoolbesturen ter borging van een gezamenlijk, efficiënt en adequaat beheer van het gebouw. In dat kader zijn onder meer afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van ruimtes. Deze afspraken kunnen worden aangevuld met afspraken voor de nieuwe locatie, om zo te komen tot een optimaal ruimtegebruik, mede in relatie tot het gestelde onder punt 1.
 3. De Gemeente wil borgen dat de beoogde kinderopvangactiviteiten – waaronder buitenschoolse opvang – in het belang van de aldaar gevestigde scholen en hun scholieren worden aangeboden in integraal verband met de reeds aanwezige voorzieningen voor kinderopvang. Gelet op de reeds bestaande afspraken tussen Stichting Quadrant en de aanwezige schoolbesturen is het wenselijk dat de ook de aanvullende kinderopvangactiviteiten door Stichting Quadrant worden aangeboden, zodat wordt geborgd dat alle kinderopvangdiensten door dezelfde organisatie worden aangeboden. Dit is zowel in het belang van de scholen (die hiermee slechts één aanspreekpunt behouden), als van de kinderen en ouders (nu hiermee bijvoorbeeld beter geborgd blijft dat kinderen uit hetzelfde gezin bij dezelfde organisatie kunnen worden opgevangen).
 4. Afhankelijk van de betrokken (opvang)activiteiten en de daarvoor benodigde tijd- en ruimtecapaciteit kunnen deze Stichting Quadrant en de schoolbesturen tot een zodanige indeling komen dat er zoveel mogelijk ruimte voor onderwijs beschikbaar komt. Hierbij kan gedacht worden aan een al dan niet gedeeltelijke verhuizing van de dagopvangactiviteiten van Quadrant naar het nieuwe gebouw, waardoor gedurende schooltijden meer ruimte in het schoolgebouw beschikbaar komt voor onderwijs.

Verzetstermijn

Een ieder die van mening is ook als serieuze gegadigde in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop van voormeld perceel en derhalve bezwaar heeft tegen de verkoop én voldoet aan de gestelde criteria, dient binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Den Haag. De gemeente dient hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden door betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient tevens per e-mail aan t.smit@waddinxveen.nl verzonden te worden.

Deze termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakt kort geding vervalt het recht u tegen het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst te verzetten en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en Stichting Quadrant zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na ommekomst van deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot- respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Deze termijn moet tevens worden beschouwd als een vervaltermijn als bedoeld in 3:55, lid 2 BW, inhoudende dat u zich na het verstrijken van de termijn ten aanzien van de overeenkomst evenmin meer kunt beroepen op een eventuele vernietigingsgrond.

Gepubliceerd op 7 september 2023

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

De gemeente is eigenaar van de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, G 2505 en G 3251 gelegen aan de Henegouwerweg 5-6 te Waddinxveen. Een gedeelte van voorgemelde percelen wordt gebruikt als moestuin. De huidige gebruikers hadden voorgemelde percelen al als moestuin in gebruik voordat de gemeente de percelen in eigendom verkreeg. Omdat dit gebruik nimmer formeel is vastgelegd, wenst de gemeente met de huidige gebruikers van genoemde percelen een huurovereenkomst aan te gaan.

De als moestuin in gebruik zijnde en als zodanig te verhuren gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, G 2505 en G 3251 zijn aangegeven op de bij deze publicatie bijhorende tekening. De tekening is te zien bij de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

Uitleg over de verhuur

De gemeente is van mening dat de verhuur van de genoemde percelen (moestuin) alleen aan de huidige gebruikers kan plaats vinden, omdat met het aangaan van de huurovereenkomst een bestaande situatie wordt geformaliseerd. Gelet hierop alsmede de door de huidige gebruikers in het verleden gedane investeringen in de moestuin is de gemeente van oordeel dat de huidige gebruikers de enige partij is die in aanmerking komt voor de huur van de onbebouwde grond (moestuin) op de percelen G 2505 (ged.) en G 3251 (ged.) en dat de huidige gebruikers zich als zodanig kwalificeren als serieuze gegadigden.

Bezwaar tegen verhuur

Als u het niet eens bent met de verhuur van de percelen G 2505 (ged.) en G 3251 (ged.), omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook in aanmerking komt kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mw. M. Berghout en mw. F. Stam, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.berghout@waddinxveen.nl en f.stam@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u dat u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verhuur en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verhuur in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De Gemeente en potentiele huurder zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verhuur, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Stam, e-mailadres: f.stam@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verhuur percelen gemeentegrond onbebouwde grond aan de Henegouwerweg 5-6”.

Gemeente Waddinxveen is van plan in bruikleen te geven aan Stichting RotondesWaddinxveen:

 • de grond in de rotondes aan de Beethovenlaan/Chopinlaan, Kerkweg-West / Chopinlaan, Sniepweg / Esdoornlaan, Kerkweg-Oost / Kanaalstraat, Dreef / Oude Dreef, Dreef / Polderlaan, Beijerincklaan / Parklaan, Beijerincklaan / Zuidelijke Rondweg.

De gronden worden in bruikleen gegeven tegen overname van het beheer en onderhoud van die rotondes.

Eén serieuze gegadigde

De gemeente is voornemens om voormelde gronden in bruikleen uit te geven aan de Stichting RotondesWaddinxveen. De gemeente is van mening dat Stichting RotondesWaddinxveen de enige serieuze gegadigde is voor het in bruikleen nemen van deze gronden.

Uitleg en motivatie bruikleen

De stichting heeft gevraagd of de bestaande overeenkomst voor het in gebruik hebben van de gronden in de rotondes verlengd kan worden. De gemeente staat positief tegenover het initiatief van de stichting die de gronden in zet voor het plaatsen van reclame-voorzieningen op de rotondes, waarmee de stichting een positief financieel resultaat ter beschikking zal stellen aan lokale sociale doelen. Het voortzetten van dit initiatief wordt door de gemeente gesteund.

Gelet op de wens om dit initiatief voort te zetten, de investeringen die afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden en het feit dat de gemeente niet bekend is met een andere partij die eenzelfde initiatief heeft en als zodanig zich kwalificeert als serieuze gegadigde is de gemeente van mening dat de Stichting RotondesWaddinxveen als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het in bruikleen verkrijgen van de gronden in de rotondes.

Bezwaar tegen de bruikleen

Als u het niet eens bent met de genoemde bruikleen, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor het in bruikleen verkrijgen van de gronden, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor de uitgifte in bruikleen kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw M. Berghout en de heer W. Ploeg, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.berghout@waddinxveen.nl en w.ploeg@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met het in bruikleengeven van de gronden, het recht om tegen de genoemde bruikleen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de Stichting RotondesWaddinxveen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen bruikleen, dan kunt u via telefoonnummer 14 0182 telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Berghout, of de heer W. Ploeg. U kunt hen ook bereiken per e-mail via e-mailadres: m.berghout@waddinxveen.nl en/of w.ploeg@waddinxveen.nl of via het postadres Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “bruikleen rotondes”.

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om de percelen landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie G nummers 3251 en 3252, gelegen nabij Henegouwerweg in Waddinxveen voor de seizoenen 2023 t/m 2027, in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter hiervan, de firma Van Zoest. De verpachting betreft het tijdelijk beheer van gronden.

Uitleg en motivatie verpachting

De gemeente Waddinxveen is van mening dat de verpachting alleen aan de huidige pachter plaats kan vinden, omdat daarmee uitvoering wordt gegeven aan de afspraak die bij de verwerving van de grond is gemaakt.

De gemeente Waddinxveen is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet bieden om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een-op-een uitgifte in pacht van de hier bedoelde grond aan de firma Van Zoest. De firma Van Zoest kan hiermee aangemerkt worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voornoemde grond te pachten.

Bezwaar tegen verpachting

Als u het niet eens bent met de genoemde verpachting, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) de percelen, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl  deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verpachting kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer G. Schol en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan  ge.schol@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn           

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde uitgifte in erfpacht in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de vereniging zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verpachting, dan kunt u contact opnemen de heer G. Schol, e-mailadres: ge.schol@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verpachting landbouwgronden nabij Henegouwerweg te Waddinxveen”.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

Een perceel grond nabij de Frederik Hendriklaan 39 te Waddinxveen en kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B, nummer 8061 (ged.) of zoals dit later vernummerd is, ter grootte van ongeveer 21m² (hierna ook te noemen: (het) perceel).

Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg en motivatie verkoop

De gemeente is voornemens om het perceel te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel aan de Frederik Hendriklaan 39 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 7374. Voormelde eigenaar heeft aan de gemeente gevraagd of hij het perceel mag kopen als uitbreiding op zijn eigendom. Vanuit de gemeente zijn er geen bezwaren tegen deze uitbreiding. De gemeente staat positief tegenover het initiatief van koper, waardoor de gemeente bereid is om het perceel aan de enig aangrenzend eigenaar te verkopen voor de realisatie van diens initiatief. De gemeente is van oordeel dat koper als enige serieuze gegadigde voor de aankoop van het perceel in aanmerking komt mede gelet op het feit dat koper de enig aangrenzend eigenaar is van het perceel en als zodanig ook als enige een serieus, voor de gemeente positief, initiatief heeft ingediend.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw B. Schoones en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan b.schoones@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop, het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de potentiele koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Schoones, e-mailadres: b.schoones@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop Frederik Hendriklaan 39”.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

 • Twaalf (12) percelen grond  grenzend aan de voortuinen van de percelen Papaverveld 1 tot en met 23 te Waddinxveen, de afmeting van de percelen varieert van ongeveer 4 tot 24 m2. De twaalf percelen maken thans (voor kadastrale uitmeting en splitsing) deel uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B, nummer 6556 (ged.);

De twaalf te verkopen percelen zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

De percelen mogen uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts twaalf serieuze gegadigden voor de aankoop in aanmerking komen. De gemeente verkoopt deze stroken grond uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van de te verkopen percelen is er sprake van twaalf aangrenzende particuliere woningeigenaren en daarom twaalf serieuze gegadigden.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor een gedeelte van het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u dat u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De Gemeente en de potentiële kopers zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel grenzend aan de voortuinen van de percelen Papaverveld 1 tot en met 23”.

Verkooptekening plattegrond Papaverveld 1 tot en met 23

Op deze verkooptekening staan de percelen gemeentegrond die verkocht worden. Deze percelen  grenzen direct  aan de voorzijde van de percelen Papaverveld 1 t/m 23.  Deze percelen zijn gearceerd.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

 • Een (1) perceel grond (snippergroen) grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 15 te Waddinxveen. De afmeting van dit perceel bedraagt 9 m2. Dit perceel maakt thans (voor kadastrale uitmeting en splitsing) deel uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B, nummer 7336 (ged.).

Het te verkopen perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigden voor de aankoop in aanmerking komen. De gemeente verkoopt snippergroen uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van de te verkopen percelen is er sprake van één aangrenzende particuliere woningeigenaar en daarom één serieuze gegadigde.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor een gedeelte van het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren. De Gemeente en de potentiele kopers zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 15”.

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

Zeven (7) percelen grond (snippergroen) grenzend aan de achtertuinen van de percelen Jan Dorrekenskade-West 2B tot en met 8B te Waddinxveen, de afmeting van de percelen varieert van ongeveer 92 tot 208 m2. De zeven percelen maken thans (voor kadastrale uitmeting en splitsing) deel uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie C, nummer 1785 (ged.). De grond grenzend aan het perceel 8B maakt thans ook deel uit van de percelen kadastraal bekend sectie C, nummers 4314 (ged.) en 4315 (ged.).

De zeven te verkopen percelen zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

De percelen mogen uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts zeven serieuze gegadigden voor de aankoop in aanmerking komen. De gemeente verkoopt snippergroen, conform haar beleid, uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren. Ten aanzien van de te verkopen percelen is er sprake van zeven aangrenzende particuliere woningeigenaren. Voormelde woningeigenaren hebben aangeven voormelde percelen te willen kopen, waardoor de woningeigenaren zich kwalificeren als enige potentiële en serieuze gegadigden voor voormelde percelen.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor een (gedeelte van het) perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.johannes@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u dat u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De Gemeente en de zeven potentiele kopers zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop percelen gemeentegrond grenzend aan de achtertuinen van de percelen Jan Dorrekenskade-West 2B tot en met 8B”.  

De gemeente heeft afgelopen jaar het verzamelgebouw aan de Mauritslaan gerenoveerd. In het eerste half jaar van 2023 wordt het gebouw weer in gebruik genomen door verschillende organisaties. Het gebouw aan de Mauritslaan is één van de bij de gemeente in eigendom zijnde maatschappelijke accommodaties. De inzet en het gebruik van maatschappelijke accommodaties is uitgewerkt in de Nota Maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid, gepubliceerd op 8 mei 2020 en de ter uitwerking van voormelde nota vastgestelde toetsingscriteria voor het verhuren van maatschappelijk vastgoed.

In verband met het (opnieuw) in gebruik geven van de ruimtes aan de Mauritslaan gaat de gemeente nieuwe huurovereenkomsten aan met zowel de bestaande gebruikers als met nieuwe gebruikers. De huurovereenkomst van de gebruikers waarmee de gemeente al een huurovereenkomst had wordt omgezet en geactualiseerd.

De partijen waarmee de gemeente een overeenkomst aangaat (opnieuw dan wel voor het eerst), zijn niet commerciële organisaties en komen allen in aanmerking voor een huurovereenkomst op basis van het accommodatiebeleid (nota maatschappelijke voorzieningen en accommodatiebeleid) van de gemeente en de door de gemeente vastgestelde toetsingscriteria voor het gebruik van maatschappelijk vastgoed. Zo leveren de huurders onder meer een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen als bedoeld in het accommodatiebeleid van de gemeente, past de functie bij het gebouw en zijn zij toegankelijk voor alle inwoners van Waddinxveen.

Gemeente is van oordeel dat o.a. op basis van eerdere overeenkomsten en aanmelding, voormeld beleid en de vastgestelde toetsingscriteria de partijen waarmee de gemeente een huurovereenkomst aangaat de enige partijen zijn die in aanmerking komen voor de huur van een ruimte in het verzamelgebouw aan de Mauritslaan.

Bezwaar tegen Verhuur

Als u het niet eens bent met de verhuur van het verzamelgebouw aan de Mauritslaan, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na deze publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verhuur kan voldoen kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. M. Cenin en mw. M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen én per e-mail aan m.cenin@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verhuur, vervalt het recht om tegen de genoemde verhuur in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verhuur dan kunt u contact opnemen met de heer M. Cenin (m.cenin@waddinxveen.nl) en/of mevrouw M. Berghout (m.berghout@waddinxveen.nl) of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verhuur Mauritslaan”.

Gemeente Waddinxveen is van plan in erfpacht uit te geven aan de vereniging: Vereniging padel- en tennispark Gouwesmash:

een perceel grond, met de zich daarop bevindende opstallen en de daarin en daarop aangebrachte padelbanen, gelegen aan en nabij de Kanaaldijk 7 te Waddinxveen, plaatselijk bekend als tennispark Gouwesmash, kadastraal bekend Gemeente Waddinxveen, sectie D nummer 3031(ged), groot circa 75m2 en sectie F, nummer 2828 (ged), groot circa 132m2.

Deze percelen worden in erfpacht uitgegeven in aanvulling op dan wel in afwijking van het reeds aan de Vereniging padel- en tennispark Gouwesmash in erfpacht (inclusief een zakelijk recht van opstal) uitgegeven perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummer 3032.

De in erfpacht uit te geven percelen zijn aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

De in erfpacht uit te geven percelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de uitoefening van de tennis/padelsport, in aansluiting op het eerder in erfpacht uit gegeven perceel waarop het tennis/padelpark is gerealiseerd.

Uitleg en motivatie uitgifte in erfpacht

Gemeente is voor deze locatie (uitsluitend) bereid om betreffende grond in erfpacht uit te geven aan een aangrenzende eigenaar/gebruiker, onder de voorwaarde dat de grond aansluit op de bestaande eigendom als uitbreiding van een maatschappelijke (sport) voorziening wordt gebruikt.

Gelet op het vorenstaande is de gemeente van oordeel dat de vereniging padel- en tennispark Gouwesmash als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uitgifte in erfpacht van voormelde percelen. De vereniging padel- en tennispark Gouwesmash gaat de percelen gebruiken voor de aanleg van padelbanen, als uitbreiding op het bestaande tennis/padelpark. De voorwaarden waaronder de erfpacht wordt overeengekomen wordt tussen de gemeente en de vereniging vastgelegd en uitgewerkt in een overeenkomst, welke overeenkomst geldt als een allonge (aanvulling) op de bestaande erfpachtovereenkomst.

Bezwaar tegen uitgifte in erfpacht

Als u het niet eens bent met de genoemde uitgifte in erfpacht, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) de percelen, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze uitgifte in erfpacht kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer D. Vegter en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan d.vegter@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde uitgifte in erfpacht in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de vereniging zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen uitgifte in erfpacht, dan kunt u contact opnemen de heer D. Vegter, e-mailadres: d.vegter@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Uitgifte erfpacht Kanaaldijk te Waddinxveen”.

.

De gemeente Waddinxveen (“de Gemeente”) heeft het voornemen om enkele percelen grond gelegen aan de Peter Zuidlaan 2, 3 en 5 en de Johannes Postlaan 2 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummers 5800, 6324, 6325, 7053 en 7054 (“de Percelen” en/of “het Perceel” door middel van een koop- en realisatieovereenkomst voor wat betreft het Noordelijk plandeel te verkopen aan: (a) Woonpartners Midden-Holland (“Woonpartners”) ten behoeve van de realisatie van woningen bestemd voor de middenhuur en (b) voor wat betreft het Zuidelijk plandeel aan CPO De Vrijheid (“CPO De Vrijheid”) ten behoeve van de realisatie van (levensloopbestendige) woningen bestemd voor leden van CPO De Vrijheid.

De Gemeente meent dat Woonpartners en CPO De Vrijheid de enige serieuze gegadigden zijn die in aanmerking komen voor deze grondverkoop om de hiernavolgende redenen.

Woonpartners

De Gemeente heeft in de Woonvisie (november 2017) het voornemen bekend gemaakt om van het nieuwbouwprogramma 12% in de middeldure huur te realiseren. Door de verkoop aan Woonpartners wordt gegarandeerd dat de te realiseren woningen ten minste voor een termijn van 15 jaar als middenhuur woning worden ingezet.

De Gemeente en Woonpartners hebben prestatieafspraken gemaakt over de gewenste hoeveelheid middenhuur woningen (hierna: “Prestatieafspraken”). Het toevoegen van middenhuur woningen op het Perceel is onderdeel van de Prestatieafspraken over 2022. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het woningbouwprogramma conform de Woonvisie.

Ook zijn in de Prestatieafspraken concrete afspraken gemaakt en doelstellingen vastgesteld aan de hand van de pijlers van de Woonvisie, waarmee Woonpartners maatschappelijke wensen en functies vervult ten behoeve van (onder meer) de leefbaarheid en doelgroepensamenstelling, die niet door een commerciële partij kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt des te meer nu overeengekomen is dat Woonpartners bij de oplevering van de nieuwbouwprojecten (waaronder de woningbouwontwikkeling op het Perceel) gebruik gaat maken van bevoegdheden op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2019. De gemeente neemt aan dat alleen Woonpartners aan de hiervoor beschreven criteria, kan voldoen.

CPO

Door de gemeenteraad is het signaal afgegeven dat woningbouw op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap (“CPO”) gestimuleerd dient te worden. Omdat een CPO het project zonder winstoogmerk zelf ontwikkelt is de prijs/kwaliteit verhouding in CPO-projecten gunstig. Een CPO zorgt voor meer betaalbare woningen en meer inspraak bij het ontwerp van de woning. Maatwerk is mogelijk waardoor meer diversiteit ontstaat. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de lokale woningbehoefte binnen de gemeente.

Voorts heeft de Gemeente in de Woonvisie Waddinxveen 2018-2022 het voornemen bekend gemaakt om te voorzien in levensloopbestendige woningen en wijken. Deze levensloopbestendigheid is van belang voor de pijlers die de Gemeente in haar Woonvisie heeft uitgewerkt.  Levensloopbestendige woningen zorgen ervoor dat bewoners langer (zelfstandig) in hun woning kunnen blijven wonen, dat de woningen duurzamer gebouwd worden, en dat de leefbaarheid in de betreffende wijk toeneemt. Tevens is in de Woonvisie aangegeven dat de vraag naar geschikte woningen voor ouderen zal toenemen en dat in deze behoefte voorzien dient te worden.

CPO De Vrijheid is thans de enige actieve CPO binnen de Gemeente. Zij heeft als statutaire doelstelling het bevorderen, ontwikkelen en realiseren van de bouw in de Gemeente van appartementen en/of grondgebonden woningen voor vijfenvijftig (55) plussers voor levensloopgeschikt wonen via CPO.

De leden van CPO De Vrijheid worden op basis van hun inschrijfnummer in de gelegenheid gesteld een kavel te kiezen.

Woonpartners zal gezamenlijk met CPO De Vrijheid de aannemersselectie en de coördinatie verzorgen zodat de beide projecten in één bouwstroom door dezelfde aannemer kunnen worden gerealiseerd. Zij hebben gezamenlijk reeds een participatietraject doorlopen.

Gelet op het voorgaande is de Gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria Woonpartners en CPO De Vrijheid de enige serieuze gegadigden zijn voor het Noordelijk respectievelijk Zuidelijk plandeel van de Percelen.

Indien andere potentiële gegadigden menen dat er voor het maken van onderscheid geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is en zij op grond van de toepasselijke criteria eveneens in aanmerking komen, dan kan dat binnen een vervaltermijn van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd bij de Gemeente worden gemeld als volgt: per aangetekend schrijven aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer T. Hannessen en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan t.hannessen@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdig gemotiveerde melding c.q. tijdige procedure bij de voorzieningenrechter het recht vervalt om tegen het voornemen van de Gemeente om het Noordelijke deel van de Percelen te verkopen aan Woonpartners en het Zuidelijk deel van de Percelen te verkopen aan CPO De Vrijheid op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. De Gemeente, Woonpartners en CPO De Vrijheid zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

De gemeente Waddinxveen (hierna: ‘de gemeente’) heeft het voornemen om de verkoop van het (voormalig) schoolgebouw met ondergrond, bijbehorende grond en overige opstallen gelegen aan en nabij de Oranjelaan 3 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 6800 ter grootte van circa 3.146 m² (hierna: ‘het verkochte’) aan Huisartsenpraktijk Oranjelaan via een daartoe door een aantal huisartsen van opgerichte vennootschap (hierna: ‘de huisartsen’) gestand te doen en het verkochte op 30 december 2022 aan de huisartsen te leveren.

Motivering

De gemeente is een koopovereenkomst aangegaan met de huisartsen voor de realisatie en exploitatie van een gezondheidscentrum (inclusief huisartsenpraktijk) op het verkochte.

Naar het oordeel van de gemeente zijn de huisartsen de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de koop en levering van het verkochte. De huisartsen hebben te kennen gegeven de bestaande praktijkruimte aan de Oranjelaan 7B te Waddinxveen binnen afzienbare termijn te zullen verlaten. De gemeente acht het van groot belang dat huisartsenzorg in de wijk gewaarborgd blijft. Gezien de verwachte groei van het aantal inwoners en de complexere zorgvraag is er toenemende behoefte aan zorg in de wijk. Het risico van het verdwijnen van de huisartsenpraktijk uit de wijk wordt met de verkoop van het verkochte aan de huisartsen afgedekt.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria alleen de huisartsen als enige serieuze gegadigden kwalificeren voor de koop en levering van het verkochte.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de verkoop van het verkochte en de levering daarvan door de gemeente aan de huisartsen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na heden een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente en onder toezending per e-mail van een exemplaar van de dagvaarding aan mevrouw M. Berghout van de gemeente Waddinxveen op het mailadres:  m.berghout@waddinxveen.nl

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdige procedure bij de voorzieningenrechter en kennisgeving aan de gemeente het eventuele recht vervalt om tegen het voornemen van de gemeente op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen eventuele gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Voornemen tot verhuur en vestiging van een recht van opstal, perceel (onbebouwde grond) gelegen aan en nabij het Zuiveringspad 1 te Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B nummers 6709 en 8061, gelegen nabij de het Zuiveringspad 1 in Waddinxveen als onbebouwde grond te verhuren aan Stichting ter Behartiging van de Belangen van de Klimop Groep (hierna ook te noemen: Scouting Klimopgroep). Voor de door en voor rekening van de Scouting Klimopgroep op genoemd perceel te vestigen opstallen wordt een zakelijk recht van opstal gevestigd ten behoeve van Scouting Klimopgroep.

Het te verhuren perceel en het te vestigen recht van opstal is aangegeven op de bij deze publicatie behorende kaart.

Uitleg en motivatie verhuur (in combinatie met het te vestigen recht van opstal)

De gemeente Waddinxveen is van mening dat Scouting Klimop als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de huur van het perceel in combinatie met een te vestigen opstalrecht voor het op het te huren perceel te realiseren nieuwe clubgebouw. Scouting Klimop is namelijk al sinds 1980 gevestigd op de locatie aan het Zuiveringspad 1 te Waddinxveen. Met de voorgenomen verhuur en het te vestiging van het recht van opstal wordt de bestaande situatie uitgebreid en worden nieuw voorwaarden vastgesteld waaronder de verhuur en het te vesteigen recht van opstal wordt verleend. De vestiging van de Scouting Klimop aan het Zuiveringspad wordt voortgezet. Met de voortzetting komt de huidige overeenkomst, inclusief recht van opstal voor de huidige locatie (na realisatie van het nieuwe clubgebouw) te vervallen. Gemeente is niet bekend met andere gegadigde die in aanmerking komen voor de huur van deze locatie.

De gemeente Waddinxveen is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verhuur en/of het verlenen van een recht van opstal van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan moet bieden, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een-op-een uitgifte van het hiervoor beschreven perceel aan de huidige gebruiker, Scouting Klimop. De huidige gebruiker, Scouting Klimop kan hiermee aangemerkt worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voormelde perceel te huren en daarop een nieuw clubgebouw te realiseren.

Bezwaar tegen verhuur en het te vestigen recht van opstal

Als u het niet eens bent met de voorgenomen verhuur in combinatie met het te vestigen recht van opstal, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt om (een gedeelte van) het perceel te pachten van de gemeente, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verhuur en het te verlenen opstalrecht kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer X. Leenheer en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan x.leenheer@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde verpachting in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de pachter zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verpachting, dan kunt u contact opnemen de heer X. Leenheer of mevrouw M. berghout, e-mailadres: x.leenheer@waddinxveen.nl / m.berghout@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verhuur en opstalrecht Zuiveringspad 1”.

Grondruil (rest)percelen aan en nabij de locatie Beukenhof

Gemeente Waddinxveen is voornemens om percelen grond te ruilen, in verband met de realisatie van de plannen aan en nabij de Beukenhof te Waddinxveen. 

Bekijk de publicatie op officielebekendmakingen.nl

De percelen die de gemeente door middel van de ruiling verkrijgt zijn benodigd voor de inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van een parkeervoorziening. In ruil zal de gemeente andere percelen grond overdragen. De te ruilen percelen sluiten aan op de bestaande eigendom van de verkrijger.

De Gemeente zal in het kader van de voorgenomen ruil in eigendom verkrijgen:     
De percelen grond, inclusief bestrating en eventuele beplanting, plaatselijk gelegen aan en nabij de Kerkweg-Oost169 en de Kerkweg-Oost 173/Julianastraat 1 te Waddinxveen, deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummers 3608-A10 (ontstaan uit 2104), 3608-A01 (ontstaan uit 2104) en 682, allen gedeeltelijk, in totaal groot circa 194m2 gemelde te ruilen percelen hierna tezamen ook te noemen ‘perceel A’;

waartegenover de Gemeente in eigendom zal overdragen:
de percelen grond, inclusief bestrating en eventuele beplanting, plaatselijk gelegen aan en nabij Kerkweg-Oost 169 en de Beukenhof 5 te Waddinxveen, deel uitmakend van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D nummers 2232, 2973, 3542, allen gedeeltelijk, in totaal groot circa 204 m2 gemelde te ruilen percelen hierna tezamen ook te noemen ‘perceel B’;

De te ruilen percelen zijn voorts aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje. De door de gemeente te verkrijgen percelen zijn aangeduid als perceel A en de door de gemeente te vervreemde percelen zijn aangeduid als de perceel B.

Beschrijving tekening percelen grondruil

Op de tekening zijn de percelen die betrokken zijn bij de grondruil aangegeven. De percelen die de gemeente verkrijgt zijn aangegeven met A1, A2 en A3 en hebben tezamen een totale oppervlakte van ongeveer 194m2. De percelen die de gemeente bij de ruiling overdraagt zijn aangegeven met B1, B2 en B3. Deze percelen tezamen hebben een totale oppervlakte van ongeveer 204m2. De percelen A en de percelen B zijn gelegen tussen de Beukenhof, de Kerkweg-Oost ter hoogte van nummer 169-173 en Julianastraat.

Uitleg over de ruiling

De percelen die de gemeente door middel van de ruiling verkrijgt zijn voor de gemeente essentieel voor de realisatie van de ontwikkeling van de locatie aan de Beukenhof. De gemeente kan deze percelen alleen verkrijgen door een nabij gelegen alternatief perceel over te dragen. De gemeente is hierover al een geruime tijd in onderhandeling. Een ruilovereenkomst zijn partijen in september 2021 aangegaan. De ruiling dient nog notarieel geëffectueerd te worden.

De percelen die de gemeente in ruil voor de te verkrijgen percelen overdraagt zijn als het ware aan te merken als restkavels. In de lijn met het beleid van de gemeente ten aanzien van restkavels/snippergroen verkoopt de gemeente dergelijke percelen uitsluitend aan aangrenzende (woning)eigenaren. 

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat de bij de ruiling betrokken partij de enige partij is die als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop (middels ruil) van een gedeelte gemeentegrond. De bij de ruil betrokken gemeentegrond grenst namelijk direct aan de grondeigendommen van deze partij. Daarnaast kan de door de gemeente gewenste ontwikkeling op de locatie Beukenhof uitsluitend plaatsvinden als de gemeente de bij de grondruil betrokken percelen van de bij de ruiling betrokken partij verkrijgt.   

Bezwaar tegen de grondruil

Als u het niet eens bent met de genoemde ruil, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na deze publicatie (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze ruil kan voldoen kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. dhr. M. Bonekamp en mw. M. Berghout,  Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.bonekamp@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.
Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de grondruil en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde grondruil in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen ruiling, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Bonekamp (m.bonekamp@waddinxveen.nl) en/of mevrouw M. Berghout, (m.berghout@waddinxveen.nl) of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Grondruil Beukenhof”. 

Voornemen tot verkoop Raadhuisplein 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 5 juli 2022 hebben ingestemd met het voornemen tot verkoop van de grond gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie D, nummers 2230 (gedeeltelijk) en 3655 (gedeeltelijk), respectievelijk groot 668 m2 en 425 m2 (“het Perceel”), te verkopen aan Woonpartners Midden-Holland (“Woonpartners”) ten behoeve van de realisatie van 37 appartementen in de sociale huursector. Het Perceel maakt onderdeel uit van het Sleutelkwartier.

De gemeente Waddinxveen meent dat Woonpartners de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt om het Perceel te kopen om de hiernavolgende redenen.

De gemeente Waddinxveen heeft in de Woonvisie (november 2017) het voornemen bekend gemaakt om van het nieuwbouwprogramma 30 % in de sociale huur te realiseren. De gemeente heeft het Sleutelkwartier, meer specifiek het Raadhuisplein 1, uitdrukkelijk toegewezen voor sociale woningbouw. Sinds 2019 is de gemeente in gesprek met Woonpartners, de enige woningcorporatie die actief is in (o.a.) Waddinxveen, over de verkoop en ontwikkeling van de betreffende locatie. Door de verkoop aan Woonpartners wordt gegarandeerd dat de te realiseren woningen blijvend als sociale huurwoning worden ingezet. 

De gemeente Waddinxveen en Woonpartners hebben prestatieafspraken gemaakt over de gewenste hoeveelheid sociale woningen (hierna: “Prestatieafspraken”). Het toevoegen van sociale huurwoningen in het Sleutelkwartier was onderdeel van de prestatieafspraken over 2020 en in 2021. In de prestatieafspraken over 2022 is deze afspraak verder geconcretiseerd en is opgenomen dat het Perceel bestemd is voor de realisatie van 36 sociale huurwoningen door Woonpartners. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het woningbouwprogramma conform de Woonvisie.

Ook zijn in de Prestatieafspraken concrete afspraken gemaakt en doelstellingen vastgesteld aan de hand van de pijlers van de Woonvisie, waarmee Woonpartners maatschappelijke wensen en functies vervult ten behoeve van (onder meer) de leefbaarheid en doelgroepensamenstelling, die niet door een commerciële partij kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt des te meer nu overeengekomen is dat Woonpartners bij de oplevering van de nieuwbouwprojecten (waaronder de woningbouwontwikkeling op het Perceel) gebruik gaat maken van exclusief aan haar gemandateerde bevoegdheden op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Waddinxveen 2019. Tot slot is voor de voorgenomen ontwikkeling op het Perceel door Gemeente Waddinxveen in 2021 een subsidie aangevraagd voor sociale woningbouw, die is toegekend onder de voorwaarde dat voor 1 juli 2023 moet zijn gestart met de bouw van de locatie. De gemeente neemt aan dat alleen Woonpartners aan dit vereiste, alsmede de andere hiervoor beschreven criteria kan voldoen.

Indien andere potentiële gegadigden menen dat er voor het maken van onderscheid geen objectieve en redelijke rechtvaardiging is en zij op grond van de toepasselijke criteria eveneens in aanmerking komen, dan kan dat binnen een vervaltermijn van één kalendermaand na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd bij de gemeente Waddinxveen worden gemeld als volgt: per aangetekend schrijven aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer F. de Bruijne en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan f.debruijne@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

Als de gemeente Waddinxveen concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de gemeente Waddinxveen in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van één kalendermaand nadat de gemeente Waddinxveen dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen. 

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat impliceert dat bij gebreke van een tijdig gemotiveerde melding c.q. tijdige procedure bij de voorzieningenrechter het recht vervalt om tegen het voornemen van de gemeente Waddinxveen om het Perceel aan Woonpartners te verkopen op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren en worden eventuele rechten geacht te zijn verwerkt. De gemeente Waddinxveen en Woonpartners zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Verkoop perceel grond aan en bij de Staringlaan 14

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen: 

 • een perceel onbebouwde grond aan de Staringlaan 14, 2741 GC en kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 5832 (ged) (of zoals dit later vernummerd is) ongeveer 1.015m² groot. 

Het perceel ziet u op de tekening die bij deze bekendmaking hoort.

Bekijk de publicatie

Uitleg over de verkoop

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. Uitgangspunten voor de verkoop zijn de door de gemeente vastgestelde verkoopprijs, leveringsdatum en de op 25 januari 2022 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie. De beoogde koper houdt zich aan de genoemde uitgangspunten en wordt nu door de gemeente gezien als enige serieuze kandidaat voor de verkoop.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen en dus op zijn laatst vóór 26 juli 2022 (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen kenbaar te maken aan de gemeente dan wel door een kortgedingprocedure te starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Uw reden en een afschrift van de dagvaarding kunt u per e-mail sturen naar t.hannessen@waddinxveen.nl.

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met de heer Hannessen, via e-mailadres t.hannessen@waddinxveen.nl of per post naar Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel nabij Staringlaan 14”.