Voorgenomen besluit hogere geluidswaarden Peter Zuidlaan, 2023 week 42

B&W zijn van plan om het volgende te besluiten: Hogere geluidswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Peter Zuidlaan, Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 oktober 2023 zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2023-00013019.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode zienswijzen over het ontwerpbesluit melden via de Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450 000). De zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die op tijd hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.