Vaststelling wijzigingsplan G van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28, 2023 week 16

Het college van B&W heeft op 11 april 2023 het wijzigingsplan G van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28 vastgesteld.

Aan de G. van Dort Kroonweg 1, 3 en Plasweg 28 in Waddinxveen staan 3 bedrijfswoningen die horen bij glastuinbouwbedrijven. De bedrijven aan de G. van Dort Kroonweg 3 en Plasweg 28 zijn zonder de bedrijfswoningen verkocht in verband met een herontwikkeling van dit verouderde glastuinbouwgebied. In afwachting van de herontwikkeling blijven de glastuinbouwbedrijven in gebruik.

De woningen zijn privé-eigendom van de eigenaren gebleven. Zij hebben geen economische verbintenis meer met het achterliggende tuinbouwbedrijf. In het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ zijn deze stukken grond bestemd voor ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ met de aanduiding ‘Bedrijfswoning’.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen op 1 januari 2013 kunnen bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar een ‘plattelandswoning’. Het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ maakt dit mogelijk. Vanuit planologische overwegingen is er geen bezwaar om deze 3 woningen om te zetten naar plattelandswoningen. Dit wijzigingsplan maakt het omzetten van de bedrijfswoningen naar plattelandswoningen juridisch planologisch mogelijk.

1 zienswijze ontvangen naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan heeft ter inzage gelegen van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023. Er is 1 zienswijze binnengekomen. Deze zienswijze is beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. Het wijzigingsplan is niet gewijzigd naar aanleiding van de zienswijze.

Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 20 april 2023 tot en met 31 mei 2023 via:

Hoe kunt u beroep instellen?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 31 mei 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 1 juni 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 1 juni 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en het wijzigingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Van der Starre via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres k.vanderstarre@waddinxveen.nl.