Vaststelling wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis, 2023 week 05

Het college van B&W heeft op 24 januari 2023 het wijzigingsplan Bloemendaalseweg 19bis vastgesteld.

Op het perceel Bloemendaalseweg 19bis was vroeger een sierteeltbedrijf gevestigd. De eigenaar heeft zijn bedrijfsactiviteiten beëindigd. De sierteeltgronden achter de bedrijfswoning zijn inmiddels gesaneerd, nadat dit perceel in 2008 is verkocht aan Bureau Beheer Landbouwgronden in het kader van de natuurontwikkeling in de polder Bloemendaal. Deze gronden hebben de gebiedsaanduiding ‘natuurontwikkelingsgebied’ gekregen. De bedrijfswoning is daarentegen (nog) niet omgezet naar een burgerwoning, terwijl er geen binding meer is met een sierteeltbedrijf. Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Landelijk Veen’, waarin de gronden zijn bestemd voor ‘Agrarisch – Sierteelt’ met de bouwaanduiding ‘bedrijfswoning’. Dit wijzigingsplan maakt de vervolgfunctie naar ‘Wonen’ juridisch planologisch mogelijk.

Geen zienswijzen ontvangen naar aanleiding van het ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan heeft ter inzage gelegen van 10 november 2022 tot en met 17 december 2022. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023:

Hoe kunt u beroep instellen?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 15 maart 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 16 maart 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 16 maart 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en het wijzigingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Van der Starre via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres k.vanderstarre@waddinxveen.nl.