Vaststelling wijzigingsplan Abr. Kroesweg 15, 2024 week 18

B&W maken bekend dat zij op 23 april 2024 hebben besloten het wijzigingsplan Abr. Kroesweg 15 vast te stellen. Het plan ligt tot en met 13 juni 2024 ter inzage (dit is de beroepstermijn). Het besluit treedt in werking met ingang van 14 juni 2024.

Na de verkoop van het tuinbouwbedrijf aan de Abraham Kroesweg 15 wordt de hierbij horende bedrijfswoning gebruikt als plattelandswoning. Om strijdig gebruik tegen te gaan wil de aanvrager de bestemming van de bedrijfswoning omzetten naar ‘plattelandswoning’. In het geldende bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ is dit mogelijk met een zogeheten wijzigingsbevoegdheid. Het ontwerp wijzigingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten het wijzigingsplan vast te stellen.

U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan inzien