Vaststelling voorbereidingsbesluit Noordkade, 2023 week 44

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 11 oktober 2023 een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld. Dit als voorbereiding van een bestemmingsplan voor het gebied aan de Noordkade waarvoor de gemeenteraad op 26 januari 2022 de stedenbouwkundige visie heeft vastgesteld.

Toelichting

De stedenbouwkundige visie bestaat uit de ontwikkeling van ongeveer 1.400 woningen en aanvullende functies op wat nu het bedrijventerrein aan de Noordkade is. Om de stedenbouwkundige visie uit te kunnen voeren, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De huidige bestemming bestaat voornamelijk uit de bestemming bedrijventerrein. Deze bestemming moet veranderd worden naar hoofdzakelijk de bestemming wonen. Het gewijzigde bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2024 door het college van B&W vastgesteld en ter inzage gelegd. Tot dat moment is het bestaande bestemmingsplan van toepassing. Om activiteiten te voorkomen die niet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie, heeft de gemeenteraad op 11 oktober jl. het voorbereidingsbesluit genomen.

Inwerkingtreding en werkingsduur

Het voorbereidingsbesluit gaat in op de eerste dag na de bekendmaking op www.officielebekenmakingen.nl. Het besluit heeft een werkingsduur van een jaar. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep kan instellen.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit kunt u online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0627.vbNoordkade2023-0401).