Vaststelling bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord, 2024 week 25

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2024 het bestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt er ruimte gegeven aan 3 bedrijven. 2 aan de voorzijde aan de Zuidelijke Rondweg in milieucategorie 2 en 1 bedrijf hierachter in milieucategorie 3.1. Dit plan heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend en deze zijn deels verwerkt in het plan. De gemeenteraad heeft het plan op 29 mei 2024 vastgesteld.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 20 juni 2024 tot en met 1 augustus 2024:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, én:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, of;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 1 augustus 2024 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 2 augustus 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 2 augustus 2024 dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.