Vaststelling bestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a, 2023 week 49

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2023 het bestemmingsplan Zesde Tochtweg 2a vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de legalisatie van het aan de glastuinbouw verwante loonbedrijf en het oprichten van een bedrijfswoning planologisch mogelijk. Voor de woning is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor wegverkeerslawaai te voldoen. Daarom is voor de woning een hogere waarde verleend. Het besluit hogere waarden Geluidshinder lag tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage en is separaat gepubliceerd.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 7 december 2023 tot en met 18 januari 2024 via:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 18 januari 2024 naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur uw brief naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 19 januari 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 19 januari 2024, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen. Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.