Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminakade 83, 2023 week 25

De gemeenteraad heeft op mei 2023 het bestemmingsplan Wilhelminakade 83 opgesteld.

Waar gaat het bestemmingsplan over

In dit bestemmingsplan worden 9 vrijstaande woningen en 12 gestapelde woningen mogelijk gemaakt. Door de vaststelling van dit bestemmingsplan is er geen bedrijvigheid meer toegestaan ter plaatse. Het woon-leefklimaat voor de omwonenden verbetert hierdoor. Daarnaast verbetert de verkeerssituatie in de omgeving doordat er minder verkeersbewegingen zijn in de nieuwe situatie. Op eigen terrein is voldoende ruimte om te parkeren. Er is aandacht besteed aan het landschappelijk inpassen van de woningen met voldoende groen.

Er is een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het plangebied. Dit plan is als addendum op de Welstandsnota 2015 vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 2 toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan.

Voor een deel van de woningen is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai te voldoen. Daarom is voor deze woningen een hogere waarde verleend. Het besluit hogere waarden Geluidshinder ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage en wordt apart gepubliceerd.

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 27 oktober 2022 tot en met 7 december 2022. Er zijn 2 zienswijzen ontvangen. Door de zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. Daarbij heeft er een ambtelijk wijziging van het plan plaatsgevonden. Voor meer informatie over de beantwoording van de zienswijzen en de wijzigingen kunt u de nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 13 bij het bestemmingsplan) en het vaststellingsbesluit bekijken.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan en het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan bekijken?

Dat kan vanaf 22 juni 2023:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, en:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, of
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 2 augustus 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 3 augustus 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 3 augustus 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het addendum en bestemmingsplan en het addendum en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl.