Vaststelling bestemmingsplan Raadhuisplein 1, 2023 week 24

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2023 het bestemmingsplan ‘Raadhuisplein 1’ vastgesteld.

Waar gaat het bestemmingsplan over

De gemeente wil sociale huurwoningen bouwen op de locatie van het oude gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Het gaat in totaal om 37 woningen. Het appartementencomplex wordt hoekvormig uitgevoerd waarbij een maximale bouwhoogte van 17 meter geldt op de hoek. Het overige heeft een maximale bouwhoogte van 11 meter. In het huidige bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’ is een maatschappelijke bestemming aanwezig met een bouwvlak en maximale bouwhoogte van 14 meter. Het planvoornemen is in strijd met dit bestemmingsplan waardoor een nieuw bestemmingsplan nodig is. Dit bestemmingsplan maakt 37 appartementen juridisch planologisch mogelijk.

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 14 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen. Door de zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. Voor meer informatie over de beantwoording van de zienswijzen en de wijzigingen kunt u de nota van beantwoording zienswijzen en het vaststellingsbesluit bekijken.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 15 juni 2023:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 26 juli 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 27 juli 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 27 juli 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Leenheer via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl