Deze pagina is verlopen.

Vaststelling bestemmingsplan Plasweg 134 en 136 week 52, 2023

De Gemeenteraad van gemeente Waddinxveen heeft op 13 december 2023 het bestemmingsplan “Plasweg 134 en 136” vastgesteld.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan Plasweg 134 en 136 maakt het mogelijk om de verouderde agrarische bebouwing te slopen en te herbouwen. Met de in ontwikkeling zijnde bedrijvigheid op de voormalige agrarische gronden is de huidige agrarische functie niet langer houdbaar. Daarom moet de bestemming op de percelen Plasweg 134 en 136 worden omgezet van ‘Agrarisch’ naar ‘Gemengd’.

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 augustus tot 5 oktober 2023 ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze 6 weken geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan Plasweg 134 en 136 wordt daarom ongewijzigd vastgesteld.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken gedurende 6 weken vanaf 28 december 2023 tot en met 8 februari 2024. Dit kan op de volgende manieren;

  • Via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.Noordeinde61-0401).
  • Tijdens openingsuren bij de Publiekbalie van het gemeentehuis, Beukenhof 1 in Waddinxveen

Wilt u in beroep gaan op het bestemmingsplan?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • Als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • Als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief vóór 8 februari naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 9 februari 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 9 februari, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.