Vaststelling bestemmingsplan Peter Zuidlaan, 2024 week 11

De gemeenteraad heeft op 14 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Peter Zuidlaan’ vastgesteld.

De gemeente wil de Peter Zuidlaan herontwikkelen naar maximaal 60 woningen en een maatschappelijke ruimte waar een kerk gebruik van wil maken. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan Bebouwde Kom 2015 waardoor een nieuw bestemmingsplan nodig is. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling planologisch mogelijk.
Het project de Peter Zuidlaan is gelegen tussen de Johannes Postlaan, Chopinlaan, het Jan van Bijnenpad en de Peter Zuidlaan. In het noordelijk deel van het plangebied is een gebouw van maximaal 18 meter hoog voorzien waar maximaal 35 appartementen in het middenhuursegment zijn bedacht. Op de begane grond van dit appartementencomplex wordt maximaal 400 vierkante meter ruimte voor een maatschappelijke voorziening planologisch mogelijk gemaakt. Ten zuiden van dit gebouw zijn 6 grondgebonden koopwoningen voorzien. Aan de overzijde van het groene hofje is een gebouw van maximaal 17 meter hoog voorzien waar 16 koopappartementen zijn gepland. Aan de Johannes Postlaan zijn 3 grondgebonden koopwoningen ontworpen.

Er ligt tegelijkertijd een besluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De hogere waarden wordt verleend aan enkele appartementen in de noordwestzijde van het plangebied, langs de Chopinlaan. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. Het ontwerpbesluit is op www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Het is als bijlage 1 bij de regels van het bestemmingsplan opgenomen.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan is als addendum op de Welstandsnota 2015 vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 1 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 14 maart 2024 tot en met 25 april 2024:
• via www.officielebekendmakingen.nl
• via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/
• door contact op te nemen met de heer W. Verkaik via het telefoonnummer 14 0182.

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:
• als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.
U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 26 april 2024 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 26 april 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 26 april 2024, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.