Vaststelling bestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg, 2024 week 27

De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen heeft op 29 mei 2024 het bestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg vastgesteld.

Het bestemmingsplan Bredeweg, hoek Piet Stuurmanweg

De initiatiefnemer wenst de kavel op de hoek van de Bredeweg en de Piet Stuurmanweg te ontwikkelen naar 2 woningen. Nu wordt de kavel gebruikt door de initiatiefnemer om vanuit het projectkantoor woningen te verkopen. De woningen (De Warande) zijn verkocht waardoor het projectkantoor hier verwijderd wordt. De wens is om het perceel te splitsen en er 2 reguliere woningen planologisch mogelijk te maken.

Er ligt tegelijkertijd een besluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. Het ontwerpbesluit vindt u op www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/waddinxveen.

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien vanaf 4 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor vanaf 4 juli 2024 zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 15 augustus 2024 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 16 augustus 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 16 augustus 2024, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.