Vaststelling bestemmingsplan Abr. Kroesweg 40, 2023 week 18

De Gemeenteraad van gemeente Waddinxveen heeft op 19 april 2023 het bestemmingsplan “Abr. Kroesweg 40” vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 zorgt ervoor dat de bedrijfswoning die aan dit adres gesitueerd is de functie ‘plattelandswoning’ krijgt. Het achterliggende bedrijf heeft namelijk geen verbinding meer met de bedrijfswoning. Om strijdig gebruik tegen te gaan wordt de bedrijfswoning planologisch omgezet in een plattelandswoning.

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 november 2022 tot en met 11 januari 2023 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 wordt daarom ongewijzigd vastgesteld.

Inzage

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken gedurende 6 weken vanaf 4 mei tot en met 15 juni 2023. Dit kan op de volgende manieren:

Wilt u in beroep gaan op het bestemmingsplan?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • Als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • Als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 14 juni 2023 naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 16 juni 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 16 juni 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen. Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.