Vaststellen wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5, 2023 week 16

Het wijzigingsplan Abr. Kroesweg 5 is gemaakt om de agrarische bedrijfswoning om te zetten in een plattelandswoning. In een plattelandswoning is het mogelijk om te wonen zonder binding met het achtergelegen agrarische bedrijf. Het achtergelegen bedrijf is verkocht, er is dus geen binding met het achtergelegen bedrijf en daarom is dit wijzigingsplan noodzakelijk.

Wilt u het vastgestelde wijzigingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 20 april 2023 tot en met 1 juni 2023:

  • via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.AbrKroesweg5-0401);
  • door contact op te nemen met de heer W. Verkaik via het telefoonnummer 14 0182.

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen. 

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 2 juni 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 2 juni 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 2 juni 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.