Vaststellen uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand Parkrand Triangel, 2023 week 24

B&W maken bekend dat zij op 6 juni 2023 hebben ingestemd met het vaststellen van het uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand Park Triangel en de nota van beantwoording.

Het uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand Park Triangel

Het uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand maakt een bedrijvenpark van circa 1,6 ha in het zuiden van Park Triangel mogelijk. In dit uitwerkingsplan worden bedrijven in de lage milieu categorie 1 en 2 mogelijk gemaakt. Dit zijn bedrijven die relatief weinig overlast veroorzaken.

Wilt u het vastgestelde uitwerkingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 15 juni 2023 tot en met 27 juli 2023:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 27 juli 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 28 juli 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 28 juli 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Voor meer informatie over deze publicatie en het uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik, via 14 0182.