Vaststellen maatwerkvoorschriften Transportweg 15, 2023 week 22

Op 12 mei 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Waddinxveen een besluit genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Het gaat om maatwerkvoorschriften voor geluid op de locatie Transportweg 15, kenmerk 2023-00001229.

Inzien

De stukken liggen niet ter inzage. Maar het besluit en de daarbij behorende stukken kunt u op afspraak inzien bij de gemeente.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaarschrift kan per post worden gestuurd naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend via www.waddinxveen.nl/bezwaar. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning) nodig.

Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 14 juli 2023 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen milieu van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.