Vaststellen hogere geluidswaarden Noordeinde 61, 2023 week 44

B&W hebben het volgende besloten:

  • hogere geluidswaarden vast te stellen voor hw Noordeinde 61 op de locatie Noordeinde 61.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 2 november 2023 voor zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen.

Wilt u het besluit bekijken?

Dat kan online maar ook in het gemeentehuis:

  • via de website www.officielebekendmakingen.nl
  • u kunt contact opnemen met mevrouw Versteeg via telefoonnummer 14 0182;
  • tijdens openingsuren kunt u het besluit inzien bij de Publiekbalie van het gemeentehuis, Beukenhof 1 in Waddinxveen;

De stukken liggen ook digitaal ter inzage op de website van de ODMH. De stukken zijn te vinden op: www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/gemeente/waddinxveen. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk V-2022-004559.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Heeft u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.