Vaststellen Bodemkwaliteitskaart Nota Bodembeheer Midden-Holland, 2023 week 43

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 11 oktober 2023 besloten om akkoord te gaan met de Bodemkwaliteitskaart Midden-Holland en de Nota bodembeheer Midden-Holland. De gemeente stelt daarmee duurzaam, kostenbesparend en veilig beleid vast voor het (her)gebruik van grond en bagger.

De ontwerpstukken konden van 13 april tot en met 24 mei 2023 ingezien worden. Er is een zienswijze binnengekomen. Dit was geen reden om de stukken aan te passen.

Vanaf wanneer geldig

De Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart zijn geldig vanaf 1 dag na de publicatie, dus vanaf 27 oktober 2023. Ze zijn vijf jaar geldig.

De stukken bekijken

Vanaf 26 oktober 2023 kunt u de Nota Bodembeheer zes weken lang inzien op het gemeentehuis, Beukenhof 1 in Waddinxveen. U kunt de stukken ook lezen op www.odmh.nl/digitaal-loket/ter-inzage/.

Beroep

U kunt binnen zes weken na publicatie beroep instellen tegen dit besluit. Dit betekent dat u kunt uitleggen waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. Dat kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep zorgt niet voor uitstel. Het is mogelijk om bij een spoedeisend belang (als er een risico is voor bijvoorbeeld de gezondheid) een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.