Vaststellen bestemmingsplan Noordeinde 124 -126, 2024 week 27

De gemeenteraad heeft op 26 juni 2024 het bestemmingsplan Noordeinde 124–126 vastgesteld.

Het bestemmingsplan Noordeinde 124-126

Aan het Noordeinde 124 en 126 staat een tweetal verouderde woningen. De initiatiefnemer heeft de wens om de verouderde en in slechte staat verkerende twee-onder-een-kap woningen te slopen. De twee woningen worden vervangen door twee vrijstaande woningen. Eén van de twee vrijstaande woningen wordt gebouwd op de plek van de huidige woningen. De andere woning wordt op het nu leegstaande achterliggende perceel gebouwd. Door het slopen van de verouderde woningen en het realiseren van nieuwbouw is er sprake van een ruimtelijke kwaliteitswinst aan dit deel van het Noordeinde. De kavels worden groen ingepast en de parkeer- en verkeersituatie worden niet zwaarder belast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een bestemmingsplan opgesteld. Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van wegverkeerlawaai. Het besluit hogere waarden Geluidshinder lag tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage en is separaat gepubliceerd. Er zijn tijdens de periode van ter inzagelegging geen zienswijzen ingediend. Het plan is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 4 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, én:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, of;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 15 augustus 2024 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 16 augustus 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 16 augustus 2024 dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.