Vaststellen bestemmingsplan Heggewinde 22a, 2024 week 27

De gemeenteraad heeft op 26 juni 2024 het bestemmingsplan Heggewinde 22a vastgesteld.

Het bestemmingsplan Heggewinde 22a

Aan de Heggewinde 22a ligt een perceel van ongeveer 2.825m² groot. Vroeger was hier de Bethelschool gevestigd. Dit schoolgebouw is niet meer in gebruik en de gemeente heeft het verkocht aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft het plan om op deze locatie 30 appartementen, waarvan 9 sociale huurwoningen, 5 betaalbare koopwoningen, 5 middendure koopwoningen en 11 dure koopwoningen. Daarnaast is er ruimte voor maximaal 200m² aan maatschappelijke voorzieningen. De ontsluiting vindt plaats aan de Wadde. Het parkeren vindt grotendeels plaats op eigen terrein. De gemeenteraad heeft het plan op 26 juni 2024 vastgesteld.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan is als addendum op de Welstandsnota 2015 vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 1 toegevoegd aan het bestemmingsplan. 

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 4 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, én:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, of;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 15 augustus 2024 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 16 augustus 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 16 augustus 2024 dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.