Rectificatie publicatie vaststellen Bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a, 2023 week 24

Per abuis is er een foutieve datum opgenomen in de publicatie over het vaststellen van het bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a door de gemeenteraad. In de tekst is opgenomen dat de beroepstermijn loopt tot 10 februari 2022. Dit had 20 juli 2023 moeten zijn.

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2023 het bestemmingsplan ‘Henegouwerweg 105 en 105a’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan Henegouwerweg 105 en 105a

Om de bedrijvigheid van het agrarische grondverzet bedrijf aan de Henegouwerweg 105 duurzaam voort te kunnen zetten moeten er aanpassingen aan het perceel en de bebouwing plaatsvinden. Een verouderde stal en hooiberg worden gesloopt, hiervoor in de plaats komt een bijgebouw en een boomgaard. Verder wordt de bestaande loods uitgebreid en wordt een schuur gesloopt en herbouwd. Het perceel wordt zo ingericht dat er voldoende opslagruimte ontstaat in de schuur en het bijgebouw en de loods wordt toegankelijk gemaakt voor opleggers en vrachtwagens.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 8 juni 2023 tot en met 20 juli 2023:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 20 juli 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 21 juli 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 21 juli 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.