Rectificatie ontwerp uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand Park Triangel, 2023 week 02

Op 20 december 2022 heeft het college ingestemd met het uitwerkingsplan Parkrand Park Triangel. Het ontwerp uitwerkingsplan maakt een bedrijvenpark van circa 1,6 ha in het zuiden van Park Triangel mogelijk. In dit uitwerkingsplan worden bedrijven in de lage milieucategorie 1 en 2 mogelijk gemaakt. Dit zijn bedrijven die relatief weinig overlast veroorzaken.

Helaas blijkt dat het uitwerkingsplan door technische redenen niet op tijd op www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BP85209-0301) kon worden gepubliceerd. Het plan had namelijk op 4 januari 2023 zichtbaar moeten zijn.

Nieuwe datum en inzagetermijn

Het ontwerp uitwerkingsplan wordt nu op 11 januari 2023 gepubliceerd. Omdat het uitwerkingsplan een week later wordt gepubliceerd, wordt ook de periode waarin het ontwerp uitwerkingsplan ter inzage ligt met een week verlengd. U kunt tot en met 23 februari 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het uitwerkingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van B&W, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Zet in het onderwerp van uw brief ‘zienswijze uitwerkingsplan bedrijvenpark Parkrand’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 140 182).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerp uitwerkingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch via 140 182).