Publicatie vaststellen bestemmingsplan Kerkstraat 19-23, 2023 week 1

De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 het bestemmingsplan “Kerkstraat 19-23” vastgesteld.

Het bestemmingsplan

De initiatiefnemer wil aan de Kerkstraat 19-23 twintig (20) appartementen realiseren met bijbehorende parkeerplaatsen in een hof. Negen (9) woningen worden in de goedkope- en middel dure sector gerealiseerd en elf (11) appartementen in de dure sector. De appartementen worden levensloopbestendig en zijn hierdoor geschikt voor verschillende doelgroepen (zowel starters als senioren). Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande bebouwing gesloopt.

In het bestemmingsplan ‘Bebouwde kom 2015‘ is de locatie bestemd als ‘gemengd’. Binnen deze bestemming is bedrijvigheid in een lage milieu categorie, dienstverlening, detailhandel en wonen toegestaan. Voorheen was op deze plek bedrijvigheid en een woonwinkel gevestigd. Het verzoek past niet in deze bestemming. Er is dan ook een nieuw bestemmingsplan nodig om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Er zijn zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r. -beoordelingsbesluit lagen van 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022 6 weken ter inzage. Er zijn 6 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota van beantwoording zienswijzen kunt u lezen over de zienswijzen en de reactie daar op. Deze is te vinden in bijlage 10 van het vastgestelde bestemmingsplan.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 5 januari 2023:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 15 februari 2023 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 17 februari 2023. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 17 februari 2023, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruimte via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres ro@waddinxveen.nl.