Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning ‘Energieopslagsysteem achter de Tweede Bloksweg 60’ ter inzage, 2024 week 18

Burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen maken het besluit van 24 april 2024 bekend om met artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de Regels van het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘Energieopslagsysteem achter de Tweede Bloksweg 60’ ter inzage te leggen.

Waar gaan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning over?

Ten noorden van de A12, tussen de Tweede Bloksweg 60 en het Moerkapellepad, wenst een initiatiefnemer een perceel te gebruiken voor het realiseren van een energieopslagsysteem.

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’

Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven

De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan. Op 24 april 2024 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd

Voordat de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de omgevingsvergunning wordt verleend liggen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 2 mei 2024 kunt u deze vinden op het gemeentehuis bij de Publieksbalie, Beukenhof 1 in Waddinxveen. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken bekijken via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).

U kunt reageren op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning

U kunt tot en met 13 juni 2024 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning energieopslagsysteem achter de Tweede Bloksweg 60’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 – 5450 000).

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Vriezema via e-mail (i.vriezema@waddinxveen.nl) of telefonisch (140182).