Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord, 2023 week 21

B&W van de gemeente Waddinxveen hebben op 9 mei 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord en het mer-beoordelingsbesluit.

Bedrijvigheid aan de Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om bedrijvigheid mogelijk te maken op het perceel aan de Zuidelijke Rondweg. Er wordt ruimte gegeven aan circa 3 bedrijven. 2 aan de voorzijde aan de Zuidelijke Rondweg in milieucategorie 2 en 1 bedrijf hierachter in milieucategorie 3.1.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Vanaf 25 mei 2023 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPachterakkeroord-0301).

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen opvallende nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen.

U kunt tot en met 5 juli 2023 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 5 juli 2023 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke Rondweg achter Akkeroord’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met K. van der Starre of X. Leenheer via k.vanderstarre@waddinxveen.nl of x.leenheer@waddinxveen.nl (telefonisch 140182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan.

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met K. van der Starre.